Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

zapytanie ofertowe dot. przygotowania audiodeskrypcji obiektów architektonicznych i innych obiektów miejskiej przestrzeni publicznej w Warszawie.

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 14 czerwca 2016 - 15:29, dnowinska

ZAPYTANIE OFERTOWE (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych) Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:


1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie audiodeskrypcji obiektów architektonicznych i innych obiektów miejskiej przestrzeni publicznej w Warszawie. Audiodeskrypcja będzie wykorzystana w aplikacji mobilnej „Virtualna Warszawa”.

2. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
2.1. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu przedmiot zamówienia do
akceptacji na minimum trzy tygodnie przed jego ostatecznym ukończeniem. W przewidzianym czasie
prowadzone będą konsultacje z przedstawicielami organizacji pozarządowych reprezentujących
osoby z niepełnosprawnością wzroku.
2.2. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji.
2.3. Przedmiotem zamówienia będzie wykonanie maksymalnie 100 audiodeskrypcji – wskazanych
przez zamawiającego w załączniku nr 2 do Zapytania Ofertowego.
2.4. Liczba znaków zostanie uzgodniona ze Zleceniodawcą w trakcie realizacji umowy.
2.5. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia w postaci edytowalnych plików tekstowych, zamieszczonych na elektronicznych nośnikach pamięci.
2.6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w załączniku nr 2 w trakcie realizacji zamówienia w porozumieniu z Wykonawcą.
2.7. Wykonawca przekaże Zamawiającemu prawa autorskie do wykonanego dzieła.

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO :
O udział w realizacji zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy zrealizowali minimum 20 usług polegających na przygotowaniu audiodeskrypcji w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Oferenci muszą przedstawić portfolio lub referencje potwierdzające należyte wykonanie usługi.

4. KRYTERIA OCENY OFERTY:
• cena: 80%
• termin realizacji: 20% (maksymalnie 20 pkt. - oferta z najkrótszym terminem realizacji; od każdej kolejnej oferty odejmowane będzie 5 pkt. w stosunku do poprzedzającej, najmniejsza liczba punktów do zdobycia – 0 pkt.)

5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: Nie później niż do 30 września 2016 roku.
6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego oraz inne wymagane załączniki.
2. Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: hgandecka@um.warszawa.pl do dnia 20 czerwca 2016 roku do godz. 12.00.

7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
a. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.
b. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.
c. Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
d. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy.
e. Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.
f. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w wysokości do 50% szacowanej wartości zamówienia podstawowego.
g. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania
przyczyny.
h. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia po uprzednim
uzgodnieniu z Wykonawcą.
i. Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w projekcie umowy.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie Ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 865.02 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz Oferty
  (plik: zalacznik_nr_1_formularz_oferty.docx, file size: 31.29 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Lista Obiektów
  (plik: zalacznik_nr_2_lista_obiektow.pdf, file size: 509.61 KB)
  Pobierz