Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. przygotowania do druku publikacji „Dojrzałość dobrze zaprojektowana”/”Maturity well-designed”:

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 27 lutego 2014 - 9:07, ejozwiak

Przygotowanie do druku publikacji „Dojrzałość dobrze zaprojektowana”/”Maturity well-designed”: •skład i łamanie tekstu gładkiego i z utrudnieniami (zdjęcia, wykresy, tabele itp.) i przygotowanie do druku wersji językowej angielskiej i polskiej (po ok. 72 strony każda) •korekta językowa tekstu w wersji językowej polskiej i angielskiej


Przedmiotem zamówienia jest:
1. Przygotowanie do druku publikacji „Dojrzałość dobrze zaprojektowana”/”Maturity well-designed”:
• skład i łamanie tekstu gładkiego i z utrudnieniami (zdjęcia, wykresy, tabele itp.) i przygotowanie do druku wersji językowej angielskiej i polskiej (po ok. 72 strony  każda)
• korekta językowa tekstu w wersji językowej polskiej i angielskiej

2. Wydruk publikacji o następujących parametrach:
• format A4
• okładka – karton, matowa, szyta lub szyto-klejona, wydruk offsetowy
• środek – wydruk cyfrowy, dwustronny, kolorowy (4/4 CMYK), papier matowy 150-200 gr
• sztuk 300 – wersja polska, ok. 72 stron + okładka
• sztuk 150 – wersja angielska, ok. 72 stron + okładka
Treść publikacji zawiera około 104 300 znaków bez spacji w wersji polskiej/około 106 610 znaków bez spacji w wersji angielskiej oraz zdjęcia i ilustracje. Jest opatrzona logotypami Miasta Stołecznego Warszawy, projektu DAA oraz innych podmiotów zaangażowanych w realizację projektu.
 3. Dostarczenie zamówienia na adres:
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2,
00-098 Warszawa

Termin realizacji zamówienia: 11 kwietnia 2014 r., g. 15.00.

Kryterium oceny ofert: – cena 100%.

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy:
Zamawiający posiada projekt graficzny publikacji.
Publikacja zostanie wydrukowana według dostarczonego przez Zamawiającego opracowania graficznego.
Oferent posługuje się oprogramowaniem komputerowym pozwalającym na edycję plików o rozszerzeniu: INDD.
Oferta powinna uwzględniać wszystkie koszty wyszczególnione w zapytaniu (łamania, przygotowania do druku i druku publikacji w dwóch językach we wskazanej liczbie egzemplarzy, dostarczenie publikacji pod wskazany w zapytaniu adres).
Oferent powinien wskazać ceny poszczególnych elementów składających się na przedmiot zamówienia.
Nie ma możliwości składania ofert cząstkowych.
Dopuszcza się wysyłkę publikacji pocztą lub kurierem za potwierdzeniem odbioru.
Wykonawca wykona przedmiot zamówienia przy zachowaniu oznakowania zgodnego z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów realizowanych w ramach programu INTERREG IVC.
Wygląd wydruku i kształt po łamaniu publikacji podlegają wcześniejszemu zatwierdzeniu przez Zamawiającego w trybie:
Wykonawca przekaże opracowaną i wydrukowaną publikację Zamawiającemu, który w ciągu 2 dni roboczych zgłosi uwagi dot. składu i łamania publikacji. Wykonawca poprawi wszelkie usterki powstałe na etapie składu, łamania oraz przygotowania publikacji do druku w ciągu 2 dni kalendarzowych od otrzymania uwag od Zamawiającego.
Wykonawca uwzględni i wprowadzi wszystkie uwagi zgłoszone przez Zamawiającego (również korekty po składzie).
Uwagi:
Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach promocji i rozpowszechniania dobrych praktyk do projektu pt. „Innowacje na rzecz Aktywnego Starzenia się”/”Design-led Innovations for Active Ageing” DAA realizowanego w ramach programu INTERREG IVC i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy:
Zapłata ceny nastąpi po odebraniu przedmiotu zamówienia, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na konto na rachunku bankowym wskazanym na fakturze VAT, w zamówieniu bądź w umowie z Wykonawcą.
Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zostanie upubliczniona w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przedstawiona oferta musi odnosić się do wszystkich elementów i parametrów określonych w zapytaniu ofertowym.
Oferta powinna zawierać cenę brutto za wykonanie całego zamówienia zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia, cenę netto oraz stawkę podatku VAT.
Oferta powinna zostać podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta.
Ofertę prosimy dostarczyć na adres:
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2,
00-098 Warszawa,
faksem na numer: 022 443 14 42 lub pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie – Agata Fiedotow: afiedotow@um.warszawa.pl do dn. 7 marca  2014 roku do godziny 12.00 (decyduje data wpływu).

 

Załączniki

  1. 1.
    ZAPYTANIE OFERTOWE
    (plik: zapytanie_ofertowe_luty.pdf, file size: 961.6 KB)
    Pobierz