Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot przygotowania graficznego i technicznego niezbędnika

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 20 listopada 2012 - 13:02, kmirgos

W ramach projektu pn.: „EURO –TAKSÓWKARZ - podniesienie kwalifikacji zawodowych warszawskich taksówkarzy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu graficznym opracowaniu graficznym layout kart wewnętrznych i zewnętzrnychj składzie, wydrukowaniu i przygotowaniu technicznym publikacji oraz dostarczeniu pełnego nakładu publikacji i płyt CD audio na adres wskazany przez Zamawiającego– „Niezbędnika językowego w pigułce” wraz z płytą CD audio - zawierającej zwroty oraz słownictwo z zakresu języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego i rosyjskiego. Publikacja zostanie opracowana na podstawie treści materiału źródłowego  (skryptu) dostarczonego przez Zamawiającego, a płyty audio zostaną powielone na podstawie źródłowej płyty CD audio dostarczonej przez Zamawiającego. Opracowanie słownikowe zwrotów i słownictwa powinno być uporządkowane tematycznie, rodzajami ww. języków oraz w porządku język polski – język obcy.

Materiał źródłowy składa się z płyty CD nagranej w wersji wave (audio) zawierającej słownictwo ćwiczone w czasie kursów realizowanych przez Zamawiającego oraz skryptu  zawierającego słownictwo, zwroty i wyrażenia ćwiczone w czasie zajęć i zapisane w wersji słownikowej oraz fonetycznej

Publikacja powinna  mieć czytelny druk i formę „książeczki” z opcjonalną możliwością łatwego montażu (przyczepności) na kokpicie samochodu.   

Publikacja i płyta CD audio zostaną wydane w ramach projektu pn. „EURO –TAKSÓWKARZ - podniesienie kwalifikacji zawodowych warszawskich taksówkarzy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i realizowanego przez m.st. Warszawa.

_____________________________________________________________________________

Informacja uzupełniająca do zapytania ofertowego na zaprojektowanie i wykonanie Niezbędnika językowego w pigułce wraz z płytą CD audio

1. Do wydrukowania stron wewnętrznych Niezbędnika językowego w pigułce, Zamawiający dopuszcza, oprócz papieru o gramaturze określonej w zapytaniu ofertowym, również karton.

2. Zamawiający dopuszcza, w ramach wymaganej w zapytaniu ofertowym objętości stron wewnętrznych publikacji określonej na ok. 200-250, również objętość niższą niż 200 stron, o ile Wykonawca będzie w stanie zapewnić na mniejszej liczbie stron czytelny wydruk całości materiału źródłowego dostarczonego przez Zamawiającego, a wynoszącego na dzień ogłoszenia zapytania ofertowego wynosi około 60 stron A4.
_____________________________________________________________________________

Parametry techniczne przedmiotu zamówienia:

·         format: ok. 74 X ok. 105 mm  lub: ok. 105 x ok. 148 mm

·         nakład 265 egz. publikacji, 265 płyt CD audio oraz po 1 egz. publikacji i płyty CD audio w postaci prototypu

·         objętość:  ok. 200 - 250 kartek, każda kartka zadrukowana jednostronnie + okładka

·         forma publikacji książeczkowa, obrotowa (kołowrotowa) z opcjonalną możliwością montażu na kokpicie samochodu

·         papier kreda 115 - 200g, folia mat: 1+1

·         papier okładka karton 250 – 300 g

·         druk 4+0

·         5 kolorowych przekładek (registry) oddzielających każdą z 5 części publikacji z zaznaczonym rodzajem języka  oraz odpowiadające im kolorem wypustki (registry) oddzielające kolejne części w każdej z części językowych (w układzie registry pionowe i poziome)

·         orientacja pozioma

·         2 przyssawki silikonowe lub inne mocowanie bezinwazyjne umożliwiające opcjonalnie przymocowanie i zdejmowanie obrotowej publikacji z kokpitu samochodu.

Zgodnie z zapisami ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego o wartości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego

Termin realizacji zamówienia: 

1 etap- wykonanie i przekazanie do akceptacji propozycji zawierającej pełen projekt niezbędnika z uwzględnieniem layoutu przedstawionego wraz z ofertą cenową;

2 etap- wykonanie i przekazanie do akceptacji jednego egzemplarza prototypu publikacji i płyty CD audio;

3 etap- ostateczne wykonanie i dostarczenie pełnego nakładu wydrukowanych niezbędników wraz z płytami CD audio i fakturą – do 14.12.2012r..

 

Kryterium oceny ofert:

- 55% cena,

- 45%: przedstawiony przez oferenta: (1) projekt graficzny niezbędnika wraz z (2) opisanym sposobem opcjonalnego montażu niezbędnika na kokpicie samochodu oraz (3) opisem właściwości materiału, z którego będzie wykonany niezbędnik i wykazaniem cech trwałości materiału Za każde z 3 ww. kryteriów oferent może otrzymać maksymalnie po 15 punktów (łącznie 45 punktów).  Komisja oceni wizualne i praktyczne cechy zaproponowanego projektu i rozwiązań zawartych w ofercie.

Oferta powinna zawierać cenę brutto za 1 komplet niezbędnika z płytą CD audio oraz cenę obejmującą opracowanie, wykonanie i dostarczenie pełnego nakładu opracowania na adres wskazany przez Zamawiającego w obrębie administracyjnym m.st. Warszawy.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów przyznaną przez komisję oceniającą. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Inne istotne warunki zamówienia:

 

Zamawiający dostarczy Wykonawcy w terminie  2 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy pliki w formacie PDF i audio (Wave) zawierające materiały źródłowe pomocne do wykonania przedmiotu zamówienia.

a)       Publikacja powinna być opracowana według porządku język obcy-język polski oraz podzielona na 5 części językowych oddzielonych przekładkami z oznaczonymi odrębnymi kolorami z nadrukiem wskazującym język: angielski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, a każda część językowa powinna być dodatkowo podzielona tematycznie.

b)       Publikacja powinna mieć opcjonalną możliwość łatwego, bezinwazyjnego montowania i demontowania z kokpitu lub szyby samochodu. Publikacja powinna mieć możliwość poręcznego korzystania zarówno będąc przymocowaną, jak i po demontażu. 

c)        Publikacja powinna być zbliżona formą do obrotowego notatnika, wizytownika lub tożsame. Mechanizm obrotowy powinien ułatwiać  szybkie odszukiwanie zwrotów.

d)       Płyta CD audio powinna znajdować się w opakowaniu (tektura).

e)       W I etapie Wykonawca zobowiązany jest wykonać i przekazać Zamawiającemu pełną propozycję opracowania.

f)         W II etapie Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia i dostarczenia na wskazany przez Zamawiającego adres w obrębie administracyjnym m.st. Warszawy jednego egzemplarza prototypu publikacji i płyty CD audio.

g)       Do dnia 14.12.2012r. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia na wskazany przez Zamawiającego adres w obrębie administracyjnym m.st. Warszawy pełnego nakładu wydrukowanych niezbędników wraz z płytami CD audio wraz z fakturą.

h)       Wykonawca zobowiązuje się do opatrzenia przedmiotu zamówienia, w szczególności płyty CD audio, opakowania i publikacji oraz innych produktów powstałych w wyniku realizacji zamówienia w informację o współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, hasło „Człowiek najlepsza inwestycja”, a także wskazane przez Zamawiającego logotypy:  logotyp m.st. Warszawy,. logotyp Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, logo Unii Europejskiej wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” oraz „Planem komunikacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

i)          Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania całości dokumentacji związanej z realizacją zamówienia nie krócej niż do dnia 31 grudnia 2020 r., a także do jej udostępniania na potrzeby ewentualnych kontroli na żądanie Zamawiającego lub innej wskazanej osoby. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za przechowywanie dokumentacji.

j)         Oferent zobowiązany będzie do złożenia faktury za wykonaną pracę w siedzibie Biura Pomocy i Projektów Społecznych ul.Niecała 2 do dnia 18 grudnia 2012 roku, płatność nastąpi do 31.12.2012 r.

 

Uwagi:

Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu pn.: „EURO – TAKSÓWKARZ– podniesienie kwalifikacji zawodowych warszawskich taksówkarzy” prowadzonego przez m.st. Warszawa współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Ofertę prosimy przesłać:

faxem na numer: 022 443 14 42 lub pocztą elektroniczną na adres  mailowy osoby prowadzącej postępowanie, tj.: m.lewandowska@um.warszawa.pl albo złożyc osobiście w siedzibie Biura Pomocy i Projektów Społecznych ul.Niecała 2, pok nr.7  do dnia 23 listopada 2012 r. do godziny 14.00

Załączniki

  1. 1.
    Zapytanie ofertowe
    (plik: doc20111111112.pdf, file size: 117.02 KB)
    Pobierz