Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. przygotowania i emisji spotu informacyjnego w radiu

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 25 sierpnia 2014 - 11:02, Beata Matracka

Zapytanie dot. przygotowania i emisji spotu informacyjnego w radiu, w związku z rekrutacją uczestników do projektu „Argos - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie”


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

1.  OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:

 

Przygotowanie i emisja spotu informacyjnego w radiu, dotyczącego rekrutacji uczestników do projektu „Argos - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Działanie 3: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” Osi Priorytetowej 8: „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zgodnie z poniższymi informacjami:

 

Produkcja minimum 30 sekundowego spotu z lektorem oraz podkładem muzycznym, informującego
o naborze uczestników do projektu „Argos – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie”.

a) Emisja ww. spotu o długości minimum 30 sekund w terminach 8,9,26,29 września 2014 r., w stacji radiowej o zasięgu warszawskim, której słuchalność w Warszawie w okresie luty – lipiec 2014 wynosiła co najmniej 2% (wg. raportu Radio Track, Instytut Millward Brown). Nie dopuszcza się emisji spotu w rozgłośniach radiowych nadających jedynie w Internecie.

b) Emisja spotu powinna odbywać się:

·         w każdym z wyżej wymienionych dni (łącznie 4 dni);

·         w dwóch przedziałach godzinowych, tj. 6.00-10.00 oraz 16.00-20.00;

·         łącznie minimum 7 emisji dziennie (minimum 4 emisje rano, minimum 3 emisje po południu);

·         w odstępach czasowych minimum 1 godzina;

·         łączna liczba emisji – minimum 28.

  

2.   WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA (jeśli dotyczy)

a)       Materiały i informacje dotyczą rekrutacji uczestników do projektu „Argos – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie”. Uczestnikami projektu będą dzieci
i młodzież uczące się i zamieszkałe w Warszawie, w wieku 11-16 lat. Głównymi odbiorcami publikowanych i emitowanych informacji są osoby z wyżej opisanej grupy, a także ich rodzice/opiekunowie. W związku z powyższym rozgłośnia radiowa powinna być w miarę możliwości, swoim programem/profilem skierowane do tej grupy odbiorców.

b)       Wykonawca przygotuje do wyboru 2 scenariusze spotu radiowego w oparciu o informacje
i materiały przekazane przez Zamawiającego.

c)       Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu do zatwierdzenia spot radiowy, najpóźniej na 2 dni robocze przed pierwszą emisją.

d)       Wykonawca zapewni nadzór dziennikarski (w tym korektę redakcyjną) nad przygotowanym spotem oraz przedstawi do akceptacji Zamawiającemu.

e)       Przekazany przez Wykonawcę materiał wymaga akceptacji przez Zamawiającego.
W przypadku konieczności wprowadzenia zmian, Zamawiający wskaże Wykonawcy termin przekazania poprawionego materiału.

f)        Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego spot informacyjny nagrany na płycie CD/DVD, najpóźniej do 30 września 2014r.

 

3.       WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO (jeśli  dotyczy) :

Nie dotyczy

 

4.       KRYTERIA OCENY  OFERTY:

cena: 85  % (max 85 pkt)

słuchalność[1]: 15% (max 15 pkt)

Kryterium przyznania punktów za słuchalność:

·         2-2,9% -           5 pkt

·         3-3,9% -           8 pkt

·         4-4,9% -           10 pkt

·         5-5,9% -           12 pkt

·         6 i więcej -       15 pkt

 

5.       TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA od dnia podpisania umowy do  30 września 2014 r.

 

 

 

 

6.       TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.       Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 2 – Załącznik do zapytania ofertowego oraz plan emisji spotu, przygotowany wg wytycznych określonych w pkt 1 - Opisie Przedmiotu Zamówienia.

2.       W przypadku chęci zgłoszenia przez oferenta więcej niż 1 rozgłośni radiowych, należy przygotować oddzielną ofertę dla każdej rozgłośni radiowej.

3.       Ofertę należy: (niepotrzebne skreślić) , tj.:[2]

- złożyć w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa, albo

-  wysłać faxem na numer: 22 443 14 42, albo

- wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie mswiderski@um.warszawa.pl do  dnia  26.08.2014 r.

 

7.       INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

a.       Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru więcej niż 1 ofertę.

b.       W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.

c.       Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia faktury w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa- pok. 7.

d.       Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

e.       Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy oraz zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, które są zamieszczone w „Przewodniku
w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 dla beneficjentów i Instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu”, które zamieszczone są na stronie internetowej
www.poig.gov.pl

f.        Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty

 

8. UWAGI: ...................................................................................................................................................

 
[1] w Warszawie, w okresie luty 2014 – lipiec 2014 (wg. raportu Radio Track, Instytut Millward Brown).

[2] Tryb składania ofert jest  wybierany indywidualnie do zapytania ofertowego

Załączniki

 1. 1.
  Pobierz
 2. 2.
  Pobierz
 3. 3.

  (plik: formularz_ofertowy_-_radio.doc, file size: 225 KB)
  Pobierz