Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. przygotowania i publikacji materiału informacyjnego

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 1 czerwca 2015 - 9:32, pszczesna

Zapytanie ofertowe dot. przygotowania i publikacji materiału informacyjnego oraz wywiadu w prasie w ramach projektu „Argos - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie”


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

1.    OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:
Przygotowanie i publikacja materiału informacyjnego oraz wywiadu w prasie, dotyczącego projektu „Argos - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

2.    WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA (jeśli dotyczy)
a)    materiał informacyjny oraz wywiad powinny zostać opublikowane w dniu 19 czerwca 2015 r., w wydaniu gazety-dziennika, o objętości dwóch stron redakcyjnych, w wersji kolorowej;
b)    układ materiału informacyjnego oraz wywiadu - po rozłożeniu gazety na dwóch stronach, obok siebie;
c)    dziennik powinien być dostępny na terenie wszystkich dzielnic m.st. Warszawy, ukazywać się co najmniej 3 razy w tygodniu, o średniej sprzedaży egzemplarzowej wydań drukowanych w I kwartale 2015 r. nie mniejszym niż 80 000 egzemplarzy ;
d)    dopuszcza się ofertę dziennika bezpłatnego, dostępnego na terenie wszystkich dzielnic m.st. Warszawy, ukazującego się co najmniej 2 razy w tygodniu, którego średni nakład dzienny w I kwartale 2015 r. był nie mniejszy niż 50 000 egzemplarzy, na potwierdzenie czego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu stosowną dokumentację;
e)    wywiad zostanie przeprowadzony przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego z osobą wskazaną przez Zamawiającego;
f)    tematem materiału informacyjnego oraz wywiadu jest projekt „Argos - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie”, realizowany na terenie m.st. Warszawy;
g)    Wykonawca w dniu podpisania Umowy otrzyma od Zamawiającego informacje dotyczące projektu, niezbędne do przygotowania materiału informacyjnego oraz przeprowadzenia wywiadu;
h)    Wykonawca zapewni nadzór dziennikarski (w tym korektę redakcyjną) nad przygotowanym materiałem informacyjnym oraz wywiadem;
i)    Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego 2 egzemplarze wydania dziennika z opublikowanym materiałem, w terminie 3 dni od dnia ich publikacji.

3.    WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO (jeśli  dotyczy) : -

4.    KRYTERIA OCENY  OFERTY:
a)    cena za realizację zamówienia: 80 % (80 pkt)
b)    rodzaj dziennika : 20% (20 pkt)
•    płatny: 0 pkt;
•    bezpłatny: 20 pkt.

5.    TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: 19 czerwca 2015 r.

6.    TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
a)    Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
b)    Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: mswiderski@um.warszawa.pl, tel. 22 443-07-60, do dnia 02.06.2015 r.

7.    INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
a)    Wykonawca zobowiązuje się do opatrzenia materiału powstałego w wyniku realizacji zamówienia w informację, iż przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu „Argos– Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz we właściwe logotypy zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, wydanymi przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, a także logotypy Zamawiającego;
b)    w przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum;
c)    termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: do 21 dni od daty złożenia faktury w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową;
d)    treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy;
e)    Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty.

 

UWAGA:

Zamawiający przedmiot zamówienia uznaje jako materiał reklamowy, ogłoszenie, artykuł sponsorowany.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: argos.zapytanie.wywiad.pdf, file size: 115.63 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz ofertowy
  (plik: formularz_ofertowy_-_wywiad.doc, file size: 151 KB)
  Pobierz