Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. przygotowania i publikacji ogłoszenia w prasie

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 22 sierpnia 2014 - 14:32, Beata Matracka

Zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania i publikacji ogłoszenia w prasie w związku z rekrutacją uczestników do projektu „Argos - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie”


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

1.  OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:

Przygotowanie i publikacja ogłoszenia w prasie, dotyczącego rekrutacji uczestników do projektu „Argos - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Działanie 3: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” Osi Priorytetowej 8: „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zgodnie z poniższymi informacjami:

 

Przygotowanie zgodnie z wytycznymi Zamawiającego i publikacja w dniach 8 i 29 września 2014 r. ogłoszenia o rekrutacji uczestników do projektu w wydaniu gazety-dziennika, na stronie redakcyjnej
w wersji kolorowej, na powierzchni co najmniej 1/3 strony. Dziennik powinien: być bezpłatny dla odbiorców, ukazywać się co najmniej 3 razy w tygodniu, być o zasięgu warszawskim, o średnim nakładzie jednorazowym nie mniejszym niż 80 000 egzemplarzy.

 

2.   WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA (jeśli dotyczy)

a)       Materiały i informacje dotyczą rekrutacji uczestników do projektu „Argos – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie”. Uczestnikami projektu będą dzieci
i młodzież uczące się, w wieku 11-16 lat. Głównymi odbiorcami publikowanych i emitowanych informacji są osoby z wyżej opisanej grupy, a także ich rodzice/opiekunowie. W związku
z powyższym konkretna gazeta-dziennik powinna być w miarę możliwości, swoim programem/profilem skierowane do tej grupy odbiorców.

b)       Wykonawca zapewni nadzór dziennikarski (w tym korektę redakcyjną) nad przygotowanymi materiałami informacyjnymi oraz przedstawi do akceptacji Zamawiającemu.

c)       Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego 2 egzemplarze wydania każdego dziennika
z każdym opublikowanym materiałem, w terminie 3 dni od dnia ich publikacji, najpóźniej do 30 września 2014r.

 

3.       WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO (jeśli  dotyczy) :

Nie dotyczy

4.       KRYTERIA OCENY  OFERTY:

cena: 100  %

5.       TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA od dnia podpisania umowy do  30 września 2014 r.

 

6.       TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.       Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 2 – Załącznik do zapytania ofertowego oraz inne wymagane załączniki.

2.       Ofertę należy: (niepotrzebne skreślić) , tj.:[1]

- złożyć w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa, albo

-  wysłać faxem na numer: 22 443 14 42, albo

- wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie mswiderski@um.warszawa.pl do  dnia  26.08.2014 r. do  godz. 13.00.

 

7.       INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

a.       W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.

b.       Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia faktury w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa- pok. 7.

c.       Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

d.       Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy oraz zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, które są zamieszczone w „Przewodniku
w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 dla beneficjentów i Instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu”, które zamieszczone są na stronie internetowej
www.poig.gov.pl

e.       Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty

 

8. UWAGI: ............................................................................................................................................
[1] Tryb składania ofert jest  wybierany indywidualnie do zapytania ofertowego

Załączniki

 1. 1.

  (plik: zapytanie_ofertowe_-_ogloszenie_w_prasie.pdf, file size: 81.88 KB)
  Pobierz
 2. 2.

  (plik: formularz_ofertowy_-_dziennik_bezplatny.doc, file size: 226 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Pobierz