Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. przygotowania i publikacji ogłoszenia w prasie

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 27 sierpnia 2014 - 12:43, kmirgos

W ramach projektu pn.: „Argos - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie”


1. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA: 

Przygotowanie i publikacja ogłoszenia w prasie, dotyczącego rekrutacji uczestników do projektu „Argos - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Działanie 3: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” Osi Priorytetowej 8: „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zgodnie z poniższymi informacjami:

 

Przygotowanie zgodnie z wytycznymi Zamawiającego i publikacja w dniach 8 i 29 września 2014 r. ogłoszenia o rekrutacji uczestników do projektu w wydaniu gazety-dziennika, na stronie redakcyjnej 

w wersji kolorowej, na powierzchni co najmniej 1/3 strony. Dziennik powinien: być bezpłatny dla odbiorców, ukazywać się co najmniej 3 razy w tygodniu, być o zasięgu warszawskim, o średnim nakładzie jednorazowym nie mniejszym niż 80 000 egzemplarzy.

 

2.  WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA (jeśli dotyczy)

a) Materiały i informacje dotyczą rekrutacji uczestników do projektu „Argos – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie”. Uczestnikami projektu będą dzieci 

i młodzież uczące się, w wieku 11-16 lat. Głównymi odbiorcami publikowanych i emitowanych informacji są osoby z wyżej opisanej grupy, a także ich rodzice/opiekunowie. W związku 

z powyższym konkretna gazeta-dziennik powinna być w miarę możliwości, swoim programem/profilem skierowane do tej grupy odbiorców.

b) Wykonawca zapewni nadzór dziennikarski (w tym korektę redakcyjną) nad przygotowanymi materiałami informacyjnymi oraz przedstawi do akceptacji Zamawiającemu. 

c) Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego 2 egzemplarze wydania każdego dziennika

z każdym opublikowanym materiałem, w terminie 3 dni od dnia ich publikacji, najpóźniej do 30 września 2014r. 

 

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO (jeśli  dotyczy) :

Nie dotyczy 

4. KRYTERIA OCENY  OFERTY: 

cena: 100  %

5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA od dnia podpisania umowy do  30 września 2014 r.

 

6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

1. Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 2 – Załącznik do zapytania ofertowego oraz inne wymagane załączniki.

2. Ofertę należy złożyć w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa, albo 

-  wysłać faxem na numer: 22 443 14 42,

albo

- wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie mswiderski@um.warszawa.pl do  dnia  28.08.2014 r. do  godz. 12.00. 

 

7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

a. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.

b. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia faktury w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa- pok. 7.

c. Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy. 

d. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy oraz zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, które są zamieszczone w „Przewodniku 

w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 dla beneficjentów i Instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu”, które zamieszczone są na stronie internetowej www.poig.gov.pl 

e. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_-_argos_-_ogloszenie_w_prasie_bezplatnej.pdf, file size: 81.65 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz ofertowy
  (plik: formularz_ofertowy_-_dziennik_bezplatny.doc, file size: 226 KB)
  Pobierz