Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. przygotowania i realizacji dwudniowego szkolenia

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 18 kwietnia 2013 - 12:46, kmirgos

W ramach projektu pt. „METROPOLIS – wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i realizacja dwudniowego szkolenia pt. „Współpraca administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi” dla pracowników Urzędu m.st. Warszawy oraz Starostwa Powiatu Pruszkowskiego w ramach projektu pt. „METROPOLIS – wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Warunki realizacji zamówienia:

 

I Zakres tematyczny szkolenia:

Program szkolenia powinien obejmować:

1 część dot. współpracy finansowej (otwarte konkursy ofert, małe granty, zakup usług od organizacji - odpłatna działalność pożytku publicznego i działalność gospodarcza, ekonomia społeczna itp.),

2 część dot. współpracy pozafinansowej (konsultacje z organizacjami – program współpracy i akty prawa miejscowego, wspólne zespoły opiniująco-doradcze, wspieranie działań organizacji – udostępnianie sal, honorowy patronat, informowanie etc., wspólne realizowanie projektów, udostępnianie lokali na preferencyjnych warunkach itp.).

Szkolenie powinno mieć formę warsztatów.

 

II Do zadań wykonawcy będzie należało:

a. przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla 4 grup szkoleniowych, po 16 godzin szkoleniowych każde z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi dla pracowników Urzędu m.st. Warszawy oraz Starostwa Powiatu Pruszkowskiego;

b. przygotowania harmonogramu szkoleń, który uwzględniać będzie liczbę grup, miejsce szkolenia;

c. opracowanie programu szkolenia z uwzględnieniem specyfiki urzędów, dla których zorganizowane będzie szkolenie;

d. opracowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia;

e. przygotowanie pomocy dydaktycznych;

f. opracowanie prezentacji na szablonach przekazanych przez Zamawiającego;

g. przygotowanie i przeprowadzenie pre- i post-testu merytorycznego (poziom wiedzy);

h. sporządzenie dokumentacji z odbytego szkolenia na wzorach przekazanych przez

Zamawiającego.

 

Organizacja szkolenia obejmuje również: zapewnienie odpowiedniej sali szkoleniowej wraz z wyposażeniem (rzutnik, laptop, flipchart, pisaki, materiały szkoleniowe), wyżywienia dla uczestników podczas dwudniowego szkolenia (dwa obiady, przerwy kawowe, kolacja pierwszego dnia i śniadanie drugiego dnia), nocleg oraz autokar którym przewiezieni zostaną uczestnicy szkolenia z Warszawy na miejsce szkolenia i z powrotem.

 

Wykonawca będzie realizował ww zadanie w ścisłej współpracy z Zamawiającym.

 

Szkolenie powinno odbyć się poza Warszawą w odległości 30-40 km od centrum Warszawy. Szkolenie zorganizowane będzie dla 4 grup w tym 2 grupy na poziomie zaawansowanym i 2 grupy na poziomie podstawowym. Jedna grupa szkoleniowa będzie liczyła ok. 15 osób, w sumie zostanie przeszkolonych 60 osób. Szkolenie potrwa dwa dni (16 godz. szkoleniowych).

 

Oferta powinna zawierać:

a. propozycję programu szkolenia (szczegółowy zakres tematyczny)

b. opis metodyki przeprowadzenia szkolenia

c. całkowitą wartość netto/brutto zamówienia, obejmującą: przeprowadzenie szkolenia, opracowanie merytoryczne i zapewnienie materiałów szkoleniowych dla uczestników szkoleń, opracowanie i zebranie kwestionariuszy ewaluacyjnych (testów) badających stan wiedzy uczestników szkoleń przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu szkoleń oraz organizację techniczną szkolenia: sala, wyżywienie, nocleg oraz dowóz na i z szkolenia,

d. szczegółowy opis doświadczenia w realizacji podobnych zadań

 

Szkolenie jest finansowane ze środków publicznych i jest zwolnione z podatku VAT.

 

Termin realizacji zamówienia: czerwiec 2013 r.

Kryterium oceny ofert:

- cena 70%

- doświadczenie i wiedza wykonawcy  30%

Oceniając doświadczenie i wiedzę oferenta będziemy brali pod uwagę:

  • §         Doświadczenie i wiedzę ekspertów oddelegowanych do realizacji zadania w zakresie współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi dotyczących zagadnień będących przedmiotem szkolenia  np. konsultacji społecznych - szkolenia, doradztwo, wsparcie w organizacji konsultacji poparte referencjami. Na potwierdzenie Wykonawca załączy CV ekspertów, którzy będą prowadzili szkolenia, potwierdzające posiadaną wiedzę i doświadczenie.
  • §         Czy w okresie ostatnich 3 lat Wykonawca wykonał co najmniej 2 szkolenia dla co najmniej 15 osób każde, odpowiadające swoim rodzajem (tematyką szkolenia) szkoleniu objętemu niniejszym zamówieniem. Na potwierdzenie Wykonawca wykaże wartość zrealizowanych szkoleń, tematykę, daty wykonania i odbiorców oraz załączy dokumenty potwierdzające, że te usługi zostały wykonane należycie.

 

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy

Uwagi:

Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku. Nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Przedłożony szacunek kosztów będzie podstawą do rozpoczęcia negocjacji w trybie poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych (art. 4 pkt. 8 Dz. U. Nr 223 poz. 1655,z późn. zm.)

 

Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą z nami w ww. zakresie proszę o przesłanie oferty w terminie do 25-04-2013r (czwartek) godz. 16.00.

 

Ofertę prosimy przesłać pocztą na adres:

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych, ul. Niecała 2, pok. 7, 00-098 Warszawa, 

faxem na numer: 22 443 14 40 lub pocztą elektroniczną na adres osoby prowadzącej postępowanie: mszeremeta@um.warszawa.pl.

Załączniki

  1. 1.
    Zapytanie ofertowe
    (plik: zapytanie_ofertowe_na_szkolenie_jst_ngo.pdf, file size: 1123.77 KB)
    Pobierz