Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. przygotowania na linii autobusowej numer 185

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 20 maja 2014 - 16:22, pszczesna

Zapytanie ofertowe dot. przygotowania na linii autobusowej numer 185


Urząd m.st. Warszawy zwraca się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

•    Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie na linii autobusowej numer 185 (liczącej 89 przystanków oraz obsługiwanej przez 30 pojazdów) systemu mikrolokalizacji instalowanego w pojazdach transportu miejskiego oraz na przystankach wraz z aplikacją mobilną na smartfony dla użytkowników – w tym osób z dysfunkcją wzroku.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
- system mikrolokalizacji powinien działać w standardzie Bluetooth Low Energy 4.0,
- system powinien:
•    składać się z co najmniej 420 mikronadajników zainstalowanych w środkach transportu miejskiego i przystankach na linii autobusowej 185.
•    umożliwiać lokalizację pojazdów w czasie rzeczywistym,
•    informować o nadjeżdżającym pojeździe i miejscu jego zatrzymania względem osoby oczekującej na przystanku,
•    umożliwiać lokalizację drzwi do pojazdu,
•    informować o nazwie przystanku na życzenie pasażera (np. w przypadku kiedy nie dostępna jest informacja głosowa w autobusie),
•    umożliwiać informowanie kierowcy o konieczności otwarcia wszystkich drzwi
na konkretnym przystanku,
•    umożliwiać łączność pod ziemią (w tunelach),
•    umożliwiać łączność z systemem zarządzania ruchem 

- aplikacja mobilna powinna:
•    być dostępna na urządzenia z systemem iOS oraz Android,
•    być kompatybilna z aplikacjami udźwiękawiającymi telefon,
•    współpracować ze stworzonym systemem mikrolokalizacji,
•    łączyć się z zainstalowanymi mikronadajnikami za pomocą standardu Bluetooth Low Energy 4.0,
•    zawierać logotypy przekazane przez Zamawiającego,
•    zawierać kolorystykę zgodną z wytycznymi Zamawiającego

Zarówno system jak i aplikacja powinny współpracować z oprogramowaniami zainstalowanymi w środkach transportu miejskiego. Pełna specyfikacja – Komunikaty i Ramki Systemu Łączności Alarmowej – zostanie przekazana Wykonawcy na etapie podpisania umowy przez Zamawiającego.

Termin realizacji zamówienia:
Przedmiot zamówienia powinien zostać oddany do dnia 30 września 2014 r.

Kryteria oceny:
•    Cena – 60% (maksymalnie 60 punktów) – Kosztorys (tabela 1),
•    Doświadczenie w realizacji podobnych projektów – 40% (maksymalnie 40 punktów) – Wykaz realizacji podobnych projektów (tabela 2)

Inne istotne warunki zamówienia:
•    Umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą zostanie upubliczniona
w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
•    Płatność za wykonanie usługi nastąpi nie później niż w terminie 21 dni od dnia złożenia faktury w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy.
•    Zamawiający przewiduje możliwość zamówienia uzupełniającego.

Miejsce i termin składania ofert:

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia podpisanej czytelnie oferty na Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz z kosztorysem oraz wykazem realizacji podobnych projektów.
Ofertę  należy przesłać na adres e-mail: ext.dnowinska@um.warszawa.pl lub złożyć
w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 maja 2014 roku do godziny 14.00.

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo
do odstąpienia od zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_20.05.pdf, file size: 687.56 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz ofertowy
  (plik: formularz_ofertowy_20.05.doc, file size: 114 KB)
  Pobierz