Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. przygotowania oraz publikacji w prasie materiałów informacyjnych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 22 sierpnia 2014 - 14:45, Beata Matracka

Zapytanie ofertowe dot. przygotowania oraz publikacji w prasie materiałów informacyjnych w związku z rekrutacją uczestników do projektu „Argos - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie”


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 1.  OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:

 Przygotowanie oraz publikacja materiałów informacyjnych w prasie, dotyczących rekrutacji uczestników do projektu „Argos - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Działanie 3: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” Osi Priorytetowej 8: „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zgodnie z poniższymi informacjami:

 1.       Przeprowadzenie we współpracy z Zamawiającym oraz w siedzibie Zamawiającego  wywiadu z osobą wskazaną przez Zamawiającego, w szczególności na temat naboru uczestników do projektu „Argos – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie” oraz publikacja w dniu 26 września 2014 r. materiału promocyjnego (w formie wywiadu) w wydaniu gazety-dziennika, o objętości minimum jednej strony redakcyjnej, w wersji kolorowej. Dziennik powinien: ukazywać się co najmniej 3 razy w tygodniu, być o zasięgu ogólnopolskim, o średnim nakładzie jednorazowym nie mniejszym niż 80 000 egzemplarzy. Dopuszcza się dziennik o zasięgu ogólnopolskim, zawierający dodatek lokalny – warszawski.

 2.       Przygotowanie zgodnie z wytycznymi Zamawiającego i publikacja w dniach 9 i 24 września 2014 r. ogłoszenia o rekrutacji uczestników do projektu w wydaniu gazety-dziennika, na stronie redakcyjnej w wersji kolorowej, na powierzchni co najmniej 1/3 strony. Dziennik powinien: ukazywać się co najmniej 3 razy w tygodniu, być o zasięgu ogólnopolskim, o średnim nakładzie jednorazowym nie mniejszym niż 80 000 egzemplarzy. Dopuszcza się publikację ogłoszenia w dniach 9 i 24 września, w dwóch różnych dziennikach.

 2.   WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA (jeśli dotyczy)

a)       Materiały i informacje dotyczą rekrutacji uczestników do projektu „Argos – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie”. Uczestnikami projektu będą dzieci
i młodzież uczące się, w wieku 11-16 lat. Głównymi odbiorcami publikowanych i emitowanych informacji są osoby z wyżej opisanej grupy, a także ich rodzice/opiekunowie. W związku
z powyższym konkretna gazeta-dziennik powinna być w miarę możliwości, swoim programem/profilem skierowane do tej grupy odbiorców.

 b)       Wykonawca zapewni nadzór dziennikarski (w tym korektę redakcyjną) nad przygotowanymi materiałami informacyjnymi oraz przedstawi do akceptacji Zamawiającemu.

 c)       Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego 2 egzemplarze wydania każdego dziennika
z każdym opublikowanym materiałem, w terminie 3 dni od dnia ich publikacji, najpóźniej do 30 września 2014r.

 3.       WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO (jeśli  dotyczy) :

 Nie dotyczy

 4.       KRYTERIA OCENY  OFERTY:

cena: 100  %

 5.       TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA od dnia podpisania umowy do  30 września 2014 r.

 6.       TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1.       Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 2 – Załącznik do zapytania ofertowego oraz inne wymagane załączniki.

 2.       Ofertę należy: (niepotrzebne skreślić) , tj.:[1]

- złożyć w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa, albo

-  wysłać faxem na numer: 22 443 14 42, albo 

- wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie mswiderski@um.warszawa.pl do  dnia  26.08.2014 r. do  godz. 12.00.  

 7.      INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

 a.       W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.

 b.       Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia faktury w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa- pok. 7.

 c.       Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

 d.       Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy oraz zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, które są zamieszczone w „Przewodniku
w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 dla beneficjentów i Instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu”, które zamieszczone są na stronie internetowej
www.poig.gov.pl

 e.       Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty

8. UWAGI: .....................................................................................................................................................................

 
[1] Tryb składania ofert jest  wybierany indywidualnie do zapytania ofertowego