Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. przygotowania, wykonania i dostarczenia butelek termicznych z logo miasta stołecznego Warszawy.

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 6 września 2019 - 13:21, bgolab

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:


1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, wykonanie i dostarczenie butelek termicznych z logo miasta stołecznego Warszawy. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

a) butelka termiczna z nakrętką/korkiem, szczelnie zamykana

b) pojemność 500 ml

c) wykonanie: stal nierdzewna, dwuścienna 18/8

d) nietoksyczna, bez dodatku bisfenolu A

e) właściwości: utrzymanie zimnej temperatury napoju do 24 godzin, ciepłych do 12 godzin

f) wymiary: do 280 x śr. 70 mm

g) waga do 0,35 kg

h) szerokość ustnika umożliwiająca włożenie kostek lodu

i) kolor: jednokolorowe (wybór przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia)

j) ilość: 140 sztuk

k) każda butelka w opakowaniu ekologicznym

l) nadruk: logotyp m.st. Warszawy – Zakochaj się w Warszawie – w wersji angielskiej (wzór logotypu dostępny w załączniku), każda z butelek zostanie oznakowana znakiem promocyjnym „Zakochaj się w Warszawie”– w miejscu zaakceptowanym przez Zamawiającego (kolorystyka i zasady stosowania zgodnie z Katalogiem Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy dostępnym na stronie http://symbole.um.warszawa.pl/system-identyfikacji-wizualnej-mst-warszawy).

 

2. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA (jeśli dotyczy)

 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy logotypy potrzebne do opracowania projektu graficznego butelek.

2. Wykonawca wykorzysta logotypy do projektu graficznego zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od Zamawiającego oraz zgodnie z Katalogiem Wizualizacji - http://symbole.um.warszawa.pl/katalog-siw-mst-warszawy

3. Wykonawca przygotuje projekt graficzny butelek w uzgodnieniu z Zamawiającym i przekaże mu wizualizację z proponowaną grafiką do akceptacji. W przypadku uwag do projektu graficznego, Wykonawca niezwłocznie je uwzględni i przedstawi poprawiony projekt w terminie max. 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia uwag. 

4. Po akceptacji przez Zamawiającego projektów graficznych, o których mowa w pkt. 3, Wykonawca dostarczy butelki termiczne do dnia 11.10.2019 r. 

5. Wszystkie butelki Wykonawca dostarczy w godzinach 8:00 – 16:00 do Biura Pomocy i Projektów Społecznych, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa oraz wniesie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

6. Oferta powinna zawierać koszt całościowy zamówienia netto oraz brutto z uwzględnieniem wszystkich kosztów realizacji zamówienia (projekt graficzny, opakowania, transport, etc.).

7. Oferty wariantowe nie będą brane pod uwagę.

8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia butelek podczas transportu. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia nowych produktów w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia mu faktu uszkodzenia lub innych braków na adres podany przez Zamawiającego.

 

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (nie dotyczy)

 

4. KRYTERIA OCENY OFERTY: 

 

- cena: 100% 

 

5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA : do 11.10.2019 r. 

 

6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 

1. Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 2 – Załącznik do zapytania ofertowego oraz inne wymagane załączniki.

2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie spapiewska@um.warszawa.pl  do  dnia 13.09.2019 do godz.14:00 (pliki stanowiące załączniki do maila nie mogą przekraczać łącznie 10 MB).

 

7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

 

a. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum, na podstawie Umowy konsorcjum.

b. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.

c. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy.

d. Oferent jest związany z ofertą nie dłużej niż 45 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

e. Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w projekcie umowy.

f. Oferent winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.). 

g. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Oferenta na podstawie zgody stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.  

h. Zamawiający informuje, że płatność za wykonaną usługę/zakup będzie dokonywana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 

i. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wymagane jest posiadanie rachunku rozliczeniowego służącego wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. 

 

8. UWAGI: nie dotyczy

 

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONO

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 857.23 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik 1 Formularz oferty
  (plik: formularz_ofertowy.doc, file size: 80.5 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Klauzula informacyjna RODO
  (plik: klauzula_informacyjna_zgoda.pdf, file size: 353.93 KB)
  Pobierz