Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. przygotowania, wykonania i dostarczenia butelek termicznych z logo miasta stołecznego Warszawy.

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 16 września 2019 - 13:38, bgolab

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:


 

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

2. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, wykonanie i dostarczenie butelek termicznych z logo miasta stołecznego Warszawy. 

 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

a) butelka termiczna z nakrętką/korkiem, szczelnie zamykana

b) pojemność 500 ml

c) wykonanie: stal nierdzewna, dwuścienna 18/8

d) nietoksyczna, bez dodatku bisfenolu A

e) właściwości: utrzymanie zimnej temperatury napoju do 24 godzin, ciepłych do 12 godzin

f) wymiary: wysokość do 280 mm x średnica do 70 mm

g) waga do 0,35 kg

h) szerokość ustnika umożliwiająca włożenie kostek lodu

i) kolor: jednokolorowe (Wykonawca na etapie składania oferty przedstawi wzornik kolorów, w których może wykonać butelki) 

j) liczba: 140 sztuk

k) każda butelka w gładkim opakowaniu ekologicznym (nie ma możliwości reklamy innych marek, w tym  również Wykonawcy) 

l) nadruk: logotyp m.st. Warszawy „Zakochaj się w Warszawie” w wersji angielskiej w formie graweru (wzór logotypu dostępny w załączniku); każda z butelek zostanie oznakowana znakiem promocyjnym „Zakochaj się w Warszawie” w miejscu zaakceptowanym przez Zamawiającego (kolorystyka i zasady stosowania zgodnie z Katalogiem Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy dostępnym na stronie http://symbole.um.warszawa.pl/system-identyfikacji-wizualnej-mst-warszawy). Na butelce może widnieć wyłącznie logotyp Zamawiającego, nie ma możliwości reklamy innych marek, w tym  również Wykonawcy). 

 

1. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA (jeśli dotyczy)

 

1. Wykonawca wykorzysta logotypy do projektu graficznego zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od Zamawiającego oraz zgodnie z Katalogiem Wizualizacji dostępnym na stronie  http://symbole.um.warszawa.pl/katalog-siw-mst-warszawy.

2. Zamawiający dopuszcza wykonanie 140 butelek jednokolorowych maksymalnie w 3 różnych kolorach. Liczba butelek danego koloru zostanie wskazana przez Zamawiającego na etapie realizacji. 

3. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 1 egzemplarz (prototyp) przedmiotu zamówienia do akceptacji przed wykonaniem całości zamówienia. W przypadku uwag do przedmiotu zamówienia, Wykonawca niezwłocznie je uwzględni i dostarczy poprawiony egzemplarz przedmiotu zamówienia  w terminie max. 4 dni roboczych od momentu zgłoszenia uwag. 

4. Po akceptacji przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt. 4, Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do dnia 15.10.2019 r. 

5. \Wszystkie butelki Wykonawca dostarczy w godzinach 8:00 – 16:00 do Biura Pomocy i Projektów Społecznych, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa oraz wniesie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

6. Oferta powinna zawierać koszt całościowy zamówienia netto oraz brutto z uwzględnieniem wszystkich kosztów realizacji zamówienia tj. (projekt graficzny, opakowanie, transport, grawer etc.).

7. Oferty wariantowe nie będą brane pod uwagę.

8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia butelek podczas transportu. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia nowych produktów w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia mu faktu uszkodzenia lub innych braków na adres podany przez Zamawiającego.

 

2. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (nie dotyczy)

 

3. KRYTERIA OCENY OFERTY:

 

a)  cena: 50% (max 50 pkt)

b) wizualizacja butelki na podstawie przedstawionego projektu graficznego butelki wraz z logo Zamawiającego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (ocenie będą podlegać następujące elementy: funkcjonalność, estetyka, kształt, proponowana kolorystyka)   – 40% (max. 40 pkt)

c) doświadczenie Wykonawcy w przedmiocie zamówienia -  oceniane na podstawie minimum 2 przykładowych realizacji (w przypadku przedstawienia mniej niż 2 przykładowych realizacji, nie zostaną przyznane punkty w tym kryterium) – 10% (max. 10 pkt).

 

4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do 15.10.2019 r. 

 

5. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 

1. Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz załącznik w postaci projektu graficznego butelki wraz z logo Zamawiającego.

2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy 

wysłać pocztą elektroniczną na adres e-mailowy osoby prowadzącej postępowanie spapiewska@um.warszawa.pl do dnia 19.09.2019r do godz.12.00 (pliki stanowiące załączniki do e-maila nie mogą przekraczać łącznie 10 MB).

 

6. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

 

a. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum, na podstawie Umowy konsorcjum.

b. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.

c. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy. 

d. Oferent jest związany z ofertą nie dłużej niż 45 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

e. Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w projekcie umowy.

f. Oferent winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.). 

g. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Oferenta na podstawie zgody stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.  

h. Zamawiający informuje, że płatność za wykonaną usługę/zakup będzie dokonywana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 

i. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wymagane jest posiadanie rachunku rozliczeniowego służącego wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. 

 

7. UWAGI: nie dotyczy

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_16.09.butelki.pdf, file size: 1093.49 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik 1 Formularz oferty
  (plik: zalacznik_1_formularz_ofertowy.doc, file size: 109.5 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Klauzula informacyjna RODO
  (plik: 6._klauzula_informacyjna_zgoda.pdf, file size: 353.93 KB)
  Pobierz