Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. publikacji programu szkolenia

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 31 października 2013 - 16:04, anarowska

Zapytanie ofertowe dot. publikacji programu szkolenia


W związku z realizacją projektu „FABER – Rzemiosło motorem tworzenia zawodów kreatywnych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), w związku z art. 6a niniejszej ustawy.

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na publikacji programu szkolenia pt.: „Akademia Rzemiosł Artystycznych” w wersji drukowanej oraz na płytach CD.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Przygotowanie publikacji programu szkolenia pt.: „Akademia Rzemiosł Artystycznych” w wersji drukowanej,  w tym:

 • opracowanie graficzne publikacji, w tym przygotowanie projektu graficznego okładki oraz projektu graficznego wnętrza publikacji (ewentualne uwzględnienie materiałów ilustracyjnych
  w tekście);
 • redakcję i korektę językową publikacji zarówno przed składem jak i po składzie tekstu;
 • skład i łamanie tekstu;
 • wydruk publikacji w nakładzie 200 egzemplarzy;
 • dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego oraz wniesienie do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego w godz. 8.00-16.00.

2. Przygotowanie publikacji programu szkolenia pt.: „Akademia Rzemiosł Artystycznych” w wersji elektronicznej na płytach CD, w tym:

 • opracowanie graficzne kartonowego opakowania płyty oraz nadruku na płycie CD; nadruk na opakowaniu płyty CD i na płycie CD musi być spójny z szatą graficzną publikacji w wersji papierowej;
 • umieszczenie płyty w kartonowym opakowanie na płyty CD;
 • przygotowanie publikacji w wersji elektronicznej na płytach CD w nakładzie 300 egzemplarzy;
 • dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego oraz wniesienie do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego w godz. 8.00-16.00.

 

Parametry publikacji:

 

Format

C5 (162x229)

Liczba stron (materiał źródłowy)

do 40 stron (format A4, czcionka Times New Roman 11, interlinia: pojedyncze)

Oprawa

2 zszywki

Druk wnętrza

Druk pełnokolorowy 4+4 na papierze offsetowym o gramaturze 120 g/m2,

Uszlachetnienie wnętrza

Lakier offsetowy matowy

Rodzaj papieru okładki

kreda 300 g błysk

Uszlachetnienie okładki

Lakier UV / lakier offsetowy matowy

Nakład (wersja drukowana)

200 szt.

Nakład (płyty CD)

300 szt.

 

 

KRYTERIA OCENY OFERT :

1.       Cena - 60% (maksymalnie 60 pkt)

2.       Doświadczenie - 40% (40 pkt)

2.1         wykaz zamówień zrealizowanych w przeciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, których przedmiotem było wykonanie zadań (np. publikacje, wydawnictwa, broszury) obejmujących opracowanie graficzne, redakcję i korektę językową tekstu, skład i łamanie tekstu, przygotowanie do druku, wydruk oraz przygotowanie publikacji na płytach CD.

Za każde wykazane zamówienie Zamawiający przyzna 2 pkt. Za spełnienie ww. kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 30 pkt. 

2.2         zaprezentowanie 3 zamówień zrealizowanych w przeciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, których przedmiotem było wykonanie zadań (np. publikacje, wydawnictwa, broszury) obejmujących opracowanie graficzne, redakcję i korektę językową tekstu, skład i łamanie tekstu, przygotowanie do druku, wydruk oraz przygotowanie publikacji na płytach CD.

Przez zaprezentowanie 3 zrealizowanych dotychczas zamówień należy rozumieć dołączenie do oferty scanu 3 zdjęć przedstawiających zrealizowane zamówienia, o których mowa w części Kryteria oceny ofert w pkt. 2.2. Za spełnienie ww. kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 10 pkt. Ocenie będą podlegać walory artystyczne zaprezentowanych zamówień.  

 

INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

1.       Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę zostaną oznaczone logotypami Zamawiającego, Ogólnopolskiego Cechu Rzemieślników Artystów oraz zgodnie z wytycznymi
w zakresie działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki określonymi w dokumencie „Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, które zamieszczone są na stronie internetowej www.efs.gov.pl.

2.       Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych.

3.       Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Do oferty należy dołączyć scan zdjęć 3 zamówień, o których mowa w części Kryteria oceny ofert, pkt 2.2.

4.       Oferta powinna być podpisana.

5.       Oferta powinna zawierać cenę brutto za wykonanie całego zamówienia zgodnego
z opisem przedmiotu zamówienia, w tym: cenę brutto, cenę netto oraz stawkę podatku VAT za przygotowanie publikacji w wersji drukowanej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz cenę brutto, cenę netto oraz stawkę podatku VAT za przygotowania publikacji w wersji elektronicznej na pytach CD zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

6.       Dopuszcza się możliwość przesunięcia terminu realizacji zadań wymienionych
w przedmiocie zapytania ofertowego.

7.       Umowa z Wykonawcą zostanie opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

8.       Publikacja nie posiada numeru ISBN.

9.       Wykonawca będzie dyspozycyjny w okresie realizacji zamówienia.

 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 20 listopada 2013 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany wskazanego terminu w uzgodnieniu z Wykonawcą w przypadku zaistnienia okoliczności nieprzewidzianych w dniu ogłoszenia zapytania ofertowego, w tym w szczególności zmian wynikających z konieczności prawidłowej realizacji projektu „FABER – Rzemiosło motorem tworzenia zawodów kreatywnych”.

Realizacja zamówienia będzie podzielona na 3 etapy:

1 etap - wykonanie i przekazanie do akceptacji propozycji zawierającej projekt graficzny okładki i wnętrza publikacji;

2 etap - wykonanie i przekazanie do akceptacji jednego egzemplarza prototypu publikacji;

3 etap - ostateczne wydrukowanie i dostarczenie, na wskazany przez Zamawiającego adres w obrębie administracyjnym m.st. Warszawy, pełnego nakładu 200 szt. publikacji w wersji drukowanej oraz 300 egzemplarzy w wersji elektronicznej na płytach CD – do dnia 20.11.2013 r. 

 

TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY:

Ofertę prosimy przesłać do dnia 5 listopada 2013 r. do godz. 16.00 (decyduje data wpływu) pocztą elektroniczną na adres faber@um.warszawa.pl lub faxem na numer: 22 443 14 42.

 

UWAGA: Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP

Załączniki

 1. 1.
  Formularz oferty
  (plik: zal_1_formularz_oferty.doc, file size: 154.5 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: faber_-_zapytanie_ofertowe_publikacja_programu_szkolenia.pdf, file size: 1279.72 KB)
  Pobierz