Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. realizacji badania opinii ofiar przemocy w rodzinie (II)

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 29 maja 2014 - 16:40, agryszka

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na realizację badania jakościowego i ilościowego, realizowanego według poniższych założeń badawczych.


1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Analiza potrzeb osób doświadczających przemocy w rodzinie i korzystających z pomocy oraz wsparcia wybranych warszawskich organizacji pomocowych oraz ocena jakości usług świadczonych przez te placówki. Zamówienie obejmuje przeprowadzenie badania jakościowego oraz ilościowego.

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WARUNKI REAZLIZACJI ZAMÓWIENIA:
Termin realizacji zamówienia: od momentu podpisania umowy do 28 listopada 2014 r.

Główne cele badawcze:

 1. Diagnoza potrzeb klientów korzystających z pomocy określonych organizacji pomocowych.
 2. Ocena jakości świadczonych usług.
 3. Poznanie słabych i mocnych stron w systemie pomocy instytucjonalnej.
 4. Opis zakresu najczęściej poszukiwanych usług.
 5. Określenie kryteriów wyboru określonych organizacji i/lub programów.
 6. Reakcje otoczenia na przemoc w rodzinie (sąsiadów, policji, ośrodków pomocy społecznej, szkół).
 7. Poznanie sposobów radzenia sobie z problemem przemocy w rodzinie (szukanie wsparcia instytucjonalnego, sąsiedzkiego), w tym także określenie poziomu wiedzy na temat możliwości korzystania z pomocy instytucjonalnej, rozpowszechnienie informacji o działających placówkach/programach, główne źródła informacji o systemie pomocy instytucjonalnej.

Szczegółowe opisy: jakościowej części badania, zadania po stronie Wykonawcy przy części jakościowej, opis ilościowej części badania, zadania po stronie Wykonawcy przy części ilościowej oraz wymagania ogólne do części jakościowej i ilościowej, znajdują się w pliku: zapytanie_ofertowe_29_05_2014.pdf.

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem ludzkim do wykonania niniejszego zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany wykazać następujące zasoby:

1. W zakresie doświadczenia, Wykonawca (załącznik nr 1, tabela nr 1):

 • wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, to w tym okresie, przeprowadził co najmniej jedno badanie ilościowe, którego przedmiotem była ocena jakości usług nie mniej niż 3 publicznych bądź niepublicznych instytucji pomocowych, świadczących pomoc w zakresie pomocy społecznej i znajdujących się na terenie m.st. Warszawy;
 • wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, to w tym okresie, przeprowadził przynajmniej 15 indywidualnych wywiadów pogłębionych z ofiarami przemocy w rodzinie.

Realizacja usług powinna być potwierdzona referencjami.

2. W zakresie potencjału ludzkiego Wykonawca wykaże, że dysponuje członkami zespołu badawczego spełniającymi następujące warunki (załącznik nr 1, tabela nr 2):

 • zapewni co najmniej 2 moderatorów, którzy posiadają wykształcenie wyższe
  o specjalności: psycholog, pedagog, socjolog, mają co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia badań społecznych oraz kwalifikacje i doświadczenie zawodowe dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 • zapewni co najmniej 4 ankieterów, którzy posiadają wykształcenie wyższe
  o specjalności: psycholog, pedagog, socjolog, mają doświadczenie w zakresie prowadzenia badań społecznych; posiadają kwalifikacje zawodowe dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 • 

4. KRYTERIA OCENY OFERT:

1. Cena 50% (maksymalnie 50 pkt).

2. Doświadczenie w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, to w tym okresie, w realizacji zamówień z zakresu badań społecznych jakościowych i ilościowych realizowanych wśród osób doświadczających przemocy w rodzinie 20% (maksymalnie 20 pkt, załącznik nr 1, tabela nr 3).
3. Doświadczenie i kwalifikacje moderatorów oraz ankieterów w zakresie: prowadzenia badań społecznych dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pracy z ofiarami przemocy w rodzinie. 30% (maksymalnie 30 pkt, załącznik nr 1, tabela nr 2).

4. Usługi podlegające ocenie punktowej (załącznik 1, tabela 3) nie mogą powielać się z usługami podlegającymi ocenie warunków przystąpienia do zapytania ofertowego (załącznik 1, tabela 1).

5. Oferty, które otrzymają za doświadczenie wymienione w pkt 2 i 3 kryteriów oceny ofert mniej niż 15 pkt nie będą oceniane.

5. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

1. Umowa zawarta między Zamawiającym, a Wykonawcą zostanie upubliczniona w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
2. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę zostaną oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy.
3. Dopuszcza się zmianę (w tym przedłużenie) terminu realizacji zamówienia.
4. Płatność za wykonanie usługi nastąpi nie później niż w terminie 21 dni od dnia złożenia faktury w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy.
5. Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych na poszczególne części badania.
6. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz dołączyć referencje na potwierdzenie usług poświadczających spełnienie warunków przystąpienia do zapytania ofertowego (załącznik nr 1, tabela nr 1).
7. Należy dołączyć podpisane CV osób będących bezpośrednimi realizatorami zamówienia (moderatorów i ankieterów).

5. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty na Formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z referencjami potwierdzającymi rzetelne i właściwe wykonanie usług i czytelnymi podpisami pod formularzem oraz CV bezpośrednich realizatorów.

Ofertę należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 czerwca 2014 roku do godz. 15.00 (decyduje data wpływu) pocztą elektroniczną na adres agryszka@um.warszawa.pl albo złożyć w siedzibie Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy (ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa, pokój nr 7).

Załączniki

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_29_maja_2014.pdf, file size: 1825.12 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
  (plik: zalacznik_nr1_do_zapytania_ofertowego_29_05_2014.doc, file size: 95.5 KB)
  Pobierz