Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. realizacji czynności związanych z rekrutacją

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 19 sierpnia 2015 - 13:59, pszczesna

Zapytanie ofertowe dot. realizacji czynności związanych z przeprowadzeniem rekrutacji uczestników do projektu „Argos - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie”


W związku z realizacją projektu „Argos - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie” - Działanie 3: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu– eInclusion” Osi Priorytetowej 8: „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka zwracamy się  z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest realizacja czynności związanych z przeprowadzeniem rekrutacji uczestników do projektu „Argos - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie” polegające w szczególności na :
1)    prowadzeniu i aktualizacji bazy danych uczestników projektu;
2)    wsparciu przy ocenie merytorycznej formularzy rekrutacyjnych;
3)    przygotowaniu listy uczestników projektu oraz listy rezerwowej;
4)    przygotowaniu korespondencji do wnioskodawców o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie, a także prowadzeniu korespondencji z uczestnikami projektu (wysyłka/przyjmowanie korespondencji oraz jej rejestracja w systemach informatycznych Urzędu m.st. Warszawy);
5)    bieżącym kontakcie z uczestnikami – udzielanie m.in. telefonicznie, mailowo, osobiście informacji w zakresie projektu;
6)    wsparciu przy organizacji  szkoleń;
7)    wsparciu przy innych zadaniach związanych z realizacją projektu, w tym m.in: pomoc w trakcie przekazywania komputerów uczestnikom projektu oraz kontrola stanu technicznego sprzętu komputerowego w miejscu zamieszkania uczestników projektu, na terenie m.st. Warszawy, tj. sprawdzenie zgodności numerów: seryjnego i inwentarzowego z protokołem, sprawdzenie czy komputer jest odpowiednio oznakowany (czy posiada naklejki: numer fabryczny, numer inwentarzowy, informacja o współfinansowaniu projektu ze środków UE);

2.      WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA (jeśli dotyczy)
1)    Realizacja zadania planowana jest w dniach i godzinach wyznaczonych przez Zamawiającego, w tym również, jeśli zajdzie potrzeba, w soboty i niedziele (z wyłączeniem dni 01.11.2015 r. oraz 11.11.2015 r.)
2)     Miejsce wykonywania przedmiotu zamówienia - w siedzibie Zamawiającego oraz poza siedzibą Zamawiającego.

3.    WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO (jeśli  dotyczy) :

Do udziału w postępowaniu uprawnione są jedynie osoby, które posiadają:
1)    wykształcenie minimum średnie;
2)    minimum 6 - miesięczne doświadczenie zawodowe;
3)    pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
4)    niekaralność za przestępstwa popełnione umyślne.

4.    KRYTERIA OCENY  OFERTY:

a)     Cena - 50 % (maksymalnie 50 punktów) - wykonawca jest zobowiązany przedstawić ofertę cenową zawierającą łączną cenę brutto za realizację przedmiotu zamówienia;

b) Wymagania pożądane - 20% (maksymalnie 20 punktów), w tym:
- Wykształcenie wyższe: 10 pkt.   
- Doświadczenie przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE:
       6 miesięcy – 12 miesięcy: 5 pkt
        powyżej 12 miesięcy: 10 pkt

c) Rozmowa kwalifikacyjna – 30% (maksymalnie 30 punktów).

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej będą oceniane dodatkowe wymagania takie jak:
1)    umiejętność pracy w zespole, dokładność, dobra organizacja i koordynacja pracy;
2)    komunikatywność;
3)    dyspozycyjność w okresie realizacji zadania;

5.    TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy do 11.12.2015 r.

6.     TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1)    Oferta powinna zawierać odręcznie podpisany Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, wraz z wymaganymi dokumentami:
a.    odręcznie podpisane CV osoby bezpośrednio realizującej przedmiot zamówienia wraz z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego zapytania ofertowego, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.);
b.    kopie dokumentów potwierdzających minimum 6 – miesięczne doświadczenie zawodowe;
c.    kopie dokumentów potwierdzających wymagane i/lub pożądane wykształcenie;
d.    kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE

2)    Ofertę należy:
- wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie m.czerwinska@um.warszawa.pl do dnia 25.08.2015 do godz. 12.00

7.     INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
a.    W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.
b.    Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury
w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.
c.    Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
d.    Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty
e.    Planowana jest dwustopniowa procedura oceny złożonych ofert: etap I - ocena pod kątem zaproponowanej ceny; etap II - rozmowa kwalifikacyjna.
f.    Zamawiający planuje dokonanie płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia w 4 transzach.
8.    UWAGI: .    

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: skonicac28415081913250.pdf, file size: 873.53 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik do zapytania ofertowego
  (plik: zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy.doc, file size: 45.5 KB)
  Pobierz