Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. realizacji działań informacyjnych na rzecz osób z niepełnosprawnością - mieszkańców m.st. Warszawy

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 7 czerwca 2018 - 14:51, psliwowski

.


1. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:

Realizacja działań informacyjnych na rzecz osób z niepełnosprawnością - mieszkańców m.st. Warszawy w Punkcie Informacyjno – Koordynacyjnym dla Osób z Niepełnosprawnością.

 

2.   WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zakres zadań:

·      udzielanie bezpośrednich, telefonicznych i e-mailowych informacji w zakresie zgromadzonych w bazie danych informacji dotyczących możliwych form i zakresu wsparcia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin (4 godziny dziennie przez 5 dni w tygodniu),

·      aktualizacja bazy danych, 

·      udzielanie informacji o ofercie i usługach Miasta st. Warszawy dla osób z niepełnosprawnością,

·      współpraca z Biurem Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy, Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie (Stołecznym Centrum Osób Niepełnosprawnych),

·      dbanie o wizerunek Punktu.

 

3.       WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Wymagania niezbędne(Tabela nr 1 w Załączniku nr 1):

 

 • wykształcenie wyższe
 • doświadczenie zawodowe powyżej 2 lat, w zakresie polityki społecznej
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, w szczególności Excell) korzystania z internetu
 • znajomość polityki społecznej oraz działań m.st. Warszawy na rzecz osób z niepełnosprawnością (w szczególności z zakresu orzecznictwa, świadczeń, rehabilitacji społecznej i zawodowej)

 

Wymagania oczekiwane: (Tabela nr 2 w Załączniku nr 1):

 

 • umiejętność budowania i redagowania zrozumiałych treści informacyjnych,
 • doświadczenie w pracy lub współpracy z osobami z niepełnosprawnością,
 • doświadczenie w pracy lub współpracy z administracją publiczną,
 • wiedza z zakresu usług i oferty dla osób z niepełnosprawnością świadczonych przez różne podmioty,
 • sumienność i bardzo dobra organizacja pracy.

 

4.       KRYTERIA OCENY  OFERTY:

 

Cena brutto – 50%, przy czym 50 punktów otrzymuje oferent przedstawiający najniższą cenę.

Doświadczenie w pracy lub współpracy z administracją publiczną – 10% wartości oceny (max. 10 pkt.)

Doświadczenie w pracy lub współpracy z osobami z niepełnosprawnością – 10% wartości oceny (max. 10 pkt.)

(Liczba punktów: brak doświadczenia – 0 pkt., posiadanie doświadczenia 0-6 miesięcy- 3 pkt., od 6-12 miesięcy - 7 pkt., powyżej 12 miesięcy -10 pkt.)

 

Rozmowa kwalifikacyjna –30 % w tym:

 • wiedza w zakresie polityki społecznej oraz działań m.st. Warszawy na rzecz osób z niepełnosprawnością – 20% wartości oceny (max. 20 pkt.),
 • kompetencje interpersonalne, w tym komunikatywność, weryfikowane podczas rozmowy kwalifikacyjnej 10% wartości oceny (max. 10 pkt.),

 

Doświadczenie musi być wykazane poprzez dokumenty potwierdzające wymagania opisane w zapytaniu –  np. świadectwo pracy, referencje i/lub protokoły odbioru (tabela nr 3).

 

5.       TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy  do 30 listopada 2018 r.

6.       TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.       Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, odręcznie podpisane CV z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz list motywacyjny.

2.       Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie mgwarda@um.warszawa.pl  do  dnia 15 czerwca 2018 roku  do  godz. 13.00.

 

7.       INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

 

a.       Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

b.       Dopuszcza się możliwość stosowania zamówienia uzupełniającego w wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego.

c.       Wykonawca jest związany z ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Załączniki

 1. 1.
  Pobierz
 2. 2.
  zapytanie ofertowe wersja dostępna
  (plik: zapytanie_ofertowe_pracownik_pikonu_2018.docx, file size: 124.26 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  załącznik do zapytania ofertowego
  (plik: zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego.docx, file size: 16.51 KB)
  Pobierz