Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. realizacji kursów/szkoleń zawodowych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 30 listopada 2016 - 14:49, pszczesna

Zapytanie ofertowe dot. realizacji kursów/szkoleń zawodowych w ramach projektu „Punkt Zwrotny. Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej”


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

1.  OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:
Usługa w zakresie szkoleń/kursów zawodowych, polegająca na przeprowadzeniu kursu/szkolenia Profesjonalny sprzedawca – techniki sprzedaży (moduł 1) z obsługą kas fiskalnych i fakturowaniem (moduł 2) dla uczestnika/uczestniczki projektu „Punkt Zwrotny. Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - zakończonego egzaminem zewnętrznym sprawdzającym i uzyskaniem stosownych uprawnień/dyplomu/certyfikatu, w zakresie obejmującym teoretyczne i praktyczne zagadnienia dotyczące m. in.:

W module 1 (min. 30 godzin dydaktycznych):
- przepisów i zasad bhp, ochrony przeciwpożarowej,
- prawnych aspektów sprzedaży (umowa sprzedaży, reklamacja, gwarancja itp.),
- organizacji pracy sprzedawcy (wyposażenie stanowiska pracy, obowiązki sprzedawcy, profesjonalna obsługa klienta, ekspozycja towaru, techniki sprzedaży, inwentaryzacja towaru),
- reklamy i promocji sprzedaży, 

W module 2 (min. 30 godzin dydaktycznych):
- przepisów i zasad bhp, ochrony przeciwpożarowej,
- elementów rachunkowości (dokumentacja sprzedaży, wystawianie faktur),
- obsługi kas fiskalnych (zasady prawne, budowa, praktyczne zastosowanie)
- operacji fakturowania komputerowego,
- obsługi terminala kart płatniczych.

• Program kursu/szkolenia (2 moduły) powinien obejmować minimum 60 godzin.
• Kurs/szkolenie powinno być zakończone wydaniem certyfikatu poświadczającego udział w szkoleniu i potwierdzającego uzyskane kwalifikacje oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu/szkolenia według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej.

2.   WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1) Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych (jeśli wymagane).
2) Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia kursu/szkolenia do 15 grudnia 2016 r.
3) Wykonawca odpowiednio oznaczy logotypem EFS i PO WER, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój sale w których odbywają się zajęcia.
4) Wykonawca zobowiązany będzie do informowania koordynatora Zamawiającego niezwłocznie, jednak nie później niż w następnym dniu roboczym od zaistnienia zdarzenia  (telefonicznie lub e-mailem), o zaistniałych trudnościach w realizacji zadania, które mogą polegać np. na:
a. nieobecności uczestnika,
b. zmianach w harmonogramie zajęć,
5) W ramach realizacji zadania Wykonawca zapewni wykwalifikowaną kadrę, która zapewni właściwe i bezpieczne warunki realizacji zadania.
6) Wszelkie koszty związane z realizacją zadania m.in. koszt materiałów szkoleniowych, koszty dojazdu, wyżywienia i ubezpieczenia prowadzących na czas wykonywania zadania ponosi Wykonawca.
7) W ramach realizacji zadania, Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia następującej dokumentacji:
a. Prowadzenia list obecności na zajęciach, które muszą być oznaczone logotypami, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. (Załącznik nr 4 niniejszego zapytania ofertowego).
b. Prowadzenia list odbioru materiałów szkoleniowych, które muszą być oznaczone logotypami, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. (Załącznik nr 4 niniejszego zapytania ofertowego).
8) Zamawiający dopuszcza możliwość aby uczestnicy dołączyli do istniejącej/tworzącej się grupy szkoleniowej na danym szkoleniu, z zastrzeżeniem prowadzenia osobnej dokumentacji dla uczestnika kierowanego na szkolenie przez Zamawiającego.
9) W przypadku konieczności wykonania badań profilaktycznych przez uczestniczkę szkolenia Zamawiający wykona je na własny koszt.
10) Wykonawca zobowiązany jest do organizacji kursu/szkolenia na terenie m.st. Warszawy.
11) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby uczestników kierowanych na szkolenie.
12) Zamawiający zastrzega sobie prawo do skierowania uczestników tylko na wybrany moduł kursu/szkolenia.
13) Wykonawca winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 922).

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Wymagania konieczne:  (Tabela nr 1)
• Udokumentowane, minimum dwuletnie doświadczenie w zakresie objętym zamówieniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
• Posiadany potencjał techniczny niezbędny do realizacji zamówienia,
• Dysponowanie kadrą niezbędną do realizacji zamówienia (Tabela nr 2),
• Oświadczenie dotyczące powiązań zachodzących pomiędzy Oferentem, a Zamawiającym  (oświadczenie - Załącznik nr 2),
• Program kursu/szkolenia (załącznik nr 3),
• wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (kserokopia),
• Rozpoczęcie i zakończenie min. jednego z modułów szkolenia do 20 grudnia 2016 r. z zastrzeżeniem  złożenia rachunku/ faktury w Biurze we wskazanym terminie (oświadczenie – załącznik nr 2).
Wymagania pożądane:
• doświadczenie w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

4. KRYTERIA OCENY  OFERTY:
• Cena brutto – 40%, przy czym 40 punktów otrzymuje oferent przedstawiający najniższą cenę;
• Doświadczenie wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – 40% (10 pkt za zrealizowane szkolenie/kurs dla min. 5 osób w zakresie objętym zamówieniem, , nie więcej jednak niż 40 pkt).
Doświadczenie musi być wykazane poprzez dokumenty potwierdzające wykonanie zadania –  np. referencje i/lub protokoły odbioru.
• Posiadane kwalifikacje (doświadczenie kadry, certyfikaty i uprawnienia, zezwalające instytucji szkoleniowej na prawidłowe wykonanie zlecenia)  – 20% (5 pkt za każdy dostarczony dokument  załączony do oferty - kserokopie certyfikatów, uprawnień (wykonawcy, trenerów), itp., nie więcej jednak niż 20 pkt).

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

5. TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy przez okres maksymalnie 3 miesięcy.
1) Szczegółowy harmonogram kursów/szkoleń zostanie uzgodniony z Wykonawcą po wyborze najkorzystniejszej oferty.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia umownych kar finansowych za nie dotrzymanie harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia.
3) Wysokość kar finansowych zostanie ostatecznie ustalona w umowie zawartej z Oferentem wybranym w drodze zapytania ofertowego.

6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1) Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz z załącznikami.
2) Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie mwinkel@um.warszawa.pl do dnia 6 grudnia 2016 r. do  godz. 12:00.

7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
1) W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.
2) Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.
3) Termin płatności za realizację kursu/szkolenia przeprowadzonego w grudniu: do 30 grudnia 2016 r. z zastrzeżeniem  złożenia rachunku/ faktury w Biurze do 20 grudnia 2016 r.,
4) Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
5) Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy
6) Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 90 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty
7) Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w projekcie umowy.
8) Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: 2016-11-30_zapytanie_ofertowe_szkolenia.pdf, file size: 152.72 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załacznik nr 1 do zapytania ofertowego
  (plik: zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego.doc, file size: 412 KB)
  Pobierz