Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. realizacji projektu Warszawski e-senior

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 7 stycznia 2016 - 10:47, msadurska

Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

1. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:

Zaangażowanie osoby do realizacji projektu Warszawski e-senior w związku z realizacją przez m.st. Warszawa programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020.

Projekt Warszawski e-senior wpisuje się w obszar działań programu Warszawa Przyjazna Seniorom, w ramach Celu 3 – Utrzymanie samodzielności seniorów, w zakresie celu technicznego C.T. 3.6 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

 

2.   WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zakres zadań:

Zaangażowana osoba będzie odpowiedzialna za kontynuację i rozwój koncepcji modelu działań edukacyjno-wspierających seniorów w zakresie obsługi komputera i korzystania z internetu. Model ten oparty jest na zaproponowaniu seniorom oferty:

·    stacjonarnych zajęć grupowych – szkolenia z podstaw obsługi komputera i korzystania z internetu,

·    spotkań tematycznych i doradztwa indywidualnego udzielanych przez Animatorów Integracji Cyfrowej oraz doradców w Punktach Cyfrowego Wsparcia Seniora;

·    kursów e-learningowych na platformie http://esenior.um.warszawa.pl;

·    wsparcia Animatorów Integracji Cyfrowej oraz kształcenia w grupie młodzieży i seniorów Asystentów Cyfrowych,

·    miejsc z bezpłatnym dostępem do internetu.

 

 

Do realizacji zadań należeć będzie:

-   nadzór nad prawidłowym wprowadzeniem zasad, kryteriów i procedur uczestnictwa bezpośrednich odbiorców projektu (seniorzy) oraz wykonawców działań w projekcie (instytucje i podmioty miejskie, organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe, wolontariusze),

-   koordynacja i monitorowanie rekrutacji i uczestnictwa seniorów w projektach,

-   koordynacja i monitorowanie realizacji zadań zleconych organizacjom pozarządowym w ramach podpisanych umów z m.st. Warszawą,

-   koordynacja rekrutacji i obsługa wolontariuszy (Animatorów Integracji Cyfrowej, Asystentów Cyfrowych) w projekcie, w tym organizacja czasu i miejsc pracy,

-   współpraca z uczelnią wyższą oraz innymi podmiotami w zakresie utrzymania i rozwoju platformy e-learningowej,  

-   inicjowanie i koordynacja działań włączających seniorów do grupy Animatorów Integracji Cyfrowej,

-   realizacja działań informacyjno-promocyjnych o projekcie (np. redagowanie strony internetowej www.senioralna.um.warszawa.pl, organizacja i udział w wydarzeniach promocyjnych, udzielanie informacji o projekcie),

-   współpraca z organizacjami, instytucjami i podmiotami w zakresie rozwoju projektu,

-   przygotowywanie aplikacji projektowych w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na realizację projektu,

-   prowadzenie dokumentacji projektu w zakresie powierzonych obowiązków,

-   opracowanie monitoringu i sprawozdawczości z realizacji projektu,

-   współpraca z pracownikami Zespołu Realizacji Polityki Senioralnej.

 

3.       WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Wymagania minimalne:

 • doświadczenie w koordynacji projektów społecznych,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office i obsługi komputera,
 • pełna dyspozycyjność w okresie realizacji projektu,
 • znajomość polityki społecznej oraz działań m.st. Warszawy na rzecz osób starszych (Program Warszawa Przyjazna Seniorom).

 

Wymagania oczekiwane:

 • wyższe wykształcenie,
 • doświadczenie w rekrutacji uczestników do projektów społecznych,
 • doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 • doświadczenie w pracy z osobami starszymi,
 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
 • wiedza z zakresu nowych technologii,
 • komunikatywność i umiejętność współpracy w zespole,
 • sumienność i bardzo dobra organizacja pracy.

 

4.       KRYTERIA OCENY  OFERTY:

I etap

Weryfikacja formalna

II etap

Rozmowa kwalifikacyjna – 100 % w tym:

-   doświadczenie w działaniach rekrutacyjnych w projektach społecznych – 30% wartości oceny,

-   doświadczenie w pracy z osobami starszymi – 30% wartości oceny,

-   wiedza w zakresie polityki społecznej oraz działań m.st. Warszawy na rzecz osób starszych – 20% wartości oceny,

-   doświadczenie w realizacji projektów społecznych – 10% wartości oceny,

-   doświadczenie w pracy w administracji publicznej – 10% wartości oceny.

 

5.       TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy  do 16 grudnia 2016 r.

6.       TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.       Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, odręcznie podpisane CV z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz list motywacyjny.

2.       Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie rkadej@um.warszawa.pl  do  dnia 11 stycznia 2016 r. do  godz. 16.00.

 

7.       INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

a.       Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową.

b.       Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

c.       Dopuszcza się możliwość stosowania zamówienia uzupełniającego w wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego.

d.       Wykonawca jest związany z ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Załączniki

 1. 1.
  ZAPYTANIE OFERTOWE
  (plik: zapytanie_ofertowe_spec.ds_koordynacji_e-seniora.pdf, file size: 1301.27 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY
  (plik: zalacznik_nr_1_formularz_oferty.doc, file size: 56.5 KB)
  Pobierz