Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. realizacji usługi pn. „Pogłębiona diagnoza środowiskowa i instytucjonalna…”

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 9 czerwca 2017 - 13:36, agryszka

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. „Pogłębiona diagnoza środowiskowa i instytucjonalna potencjału środowiska lokalnego części Dzielnicy Praga PŁN, zwanej Nową Pragą”, która będzie podstawą do opracowaniu modelu przeciwdziałania dziedziczeniu biedy w rodzinach z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Usługa ta zwiera w sobie elementy ewaluacji ex-ante oraz ewaluacji on-going (przede wszystkim oferty pomocowej dotychczas kierowanej do mieszkańców tego terenu, w tym realizowanych wcześniej i aktualnie projektów  -  m.in. LSW Kluby Przyjazne Rodzinom, TUPRAGA  WAW PL – oraz programów, np. Zintegrowany Program Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku).
Terytorium pogłębionej diagnozy „Nowa Praga” obejmuje kwartał ulic: Wileńska, Targowa,  11 Listopada, Stalowa, Czynszowa – z ulicami Inżynierską, Zaokopową, Środkową na odcinkach od Stalowej do Wileńskiej
Pogłębiona diagnoza terytorium jest integralną częścią działań realizowanych w projekcie „Praski kokon” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem pogłębionej diagnozy terytorium jest:
• Określenie stanu faktycznego:
- form dotychczas udzielanego wsparcia rodzinom oraz ich członkom, w tym szczególnie dzieciom i młodzieży,
- efektywności dotychczas udzielanego wsparcia oraz przyczyn niepowodzeń,
- aktualnej sytuacji beneficjentów modelu tj. sytuacji rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.
• Zdiagnozowanie uwarunkowań, które są przyczyną niepowodzeń, w tym określenie relacji badanych zjawisk z elementami systemu instytucjonalnego wsparcia na obszarze „Nowej Pragi”.
• Zaprezentowanie kierunków możliwych zmian, w tym sformułowanie wniosków
i rekomendacji, które zostaną uwzględnione przy konstrukcji modelu.
• Zaproponowanie katalogu oczekiwań wobec modelu, w tym:
- określenie wiedzy, kompetencji  i motywacji potrzebnej odbiorcom modelu – mieszkańcom,
- określenie wiedzy, kompetencji  i motywacji potrzebnej użytkownikom modelu -  pracownikom samorządowych jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy oraz organizacji pozarządowych.
• Ocena dotychczasowej współpracy instytucjonalnej oraz określenie niezbędnych zmian dla uzyskania jej poprawy celem podniesienia jakości usług i wsparcia dla rodzin z terenu „Nowej Pragi” a także zaprezentowanie rekomendacji dla stosowania ich na innych terytoriach m.st. Warszawy i kraju.
• Wskazanie dotychczasowych interesariuszy aktywnie włączających się w działania na rzecz rodzin i ich członków z terenu „Nowej Pragi” oraz pożądanych nowych interesariuszy mogących włączyć się w ww. działania.
Do przeprowadzenia pogłębionej diagnozy terytorium wybrano metody badawcze:
- wtórną analizę danych zastanych (w tym elementy ewaluacji on-going opierającej się na doświadczeniach projektów i programów realizowanych na terenie Nowej Pragi)
- metody jakościowe - IDI indywidualne wywiady pogłębione,  FGI – zogniskowane wywiady grupowe oraz metodę ilościową – PAPI (w tym elementy ewaluacji ex-ante).

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Sposób realizacji badania diagnozy terytorium
Minimum metodologiczne wymagane przez Zamawiającego obejmuje:

1.1.  Analiza i zbieranie danych zastanych (tzw. desk research):
Usługa obejmuje:
1) analizę danych zastanych:
- udostępnionych Wykonawcy przez Zamawiającego tj. wyniki ze zrealizowanych badań, sprawozdania z działalności placówek pomocowych, dane dotyczące zrealizowanych projektów na rzecz mieszkańców Pragi Północ, bazy danych, raporty, itp.
- pozyskanych przez Wykonawcę we własnym zakresie lub we współpracy
z Zamawiającym, zwłaszcza danych statystycznych, dotyczących podmiotów  z sektora prywatnego, danych z ogólnodostępnych baz, itp.
2) opracowanie wyników w postaci raportu cząstkowego, który będzie udostępniony Zamawiającemu zgodnie z harmonogramem (pk.II.4 zapytania ofertowego).

Efektem analizy danych powinna być baza wiedzy o funkcjonującym na rzecz rodzin z terenu Nowej Pragi systemie:
• instytucjonalnym
• wsparcia rodzin
• aktywności środowiskowej  
• na pięciu poziomach: rodzina, sąsiedztwo, „teren projektu”, dzielnica, miasto.

1.2.  Badanie ilościowe: PAPI (300 wywiadów)
Usługa obejmuje:
1) przygotowanie kwestionariusza wywiadu, który zostanie skonsultowany w Zamawiającym przed rozpoczęciem realizacji terenowej badania,
2) przeprowadzenie 300 efektywnych wywiadów z wykorzystaniem techniki PAPI, z następującymi uczestnikami badania:
a) mieszkańcy Nowej Pragi,
b) przedstawicielami instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów (w tym prywatnych) z terenu Dzielnicy Praga Północ lub innego obszaru, ale działających na rzecz mieszkańców badanej dzielnicy, także terytorium Nowej Pragi,
3) przygotowanie zbioru z wynikami badania w formacie SPSS (plik .sav), kontrolę logiczną zbioru, analizę pozyskanych wyników 
4) przygotowanie raportu cząstkowego -  raport tabelaryczny zawierający tabele krzyżowe z wynikami badania w formacie MS Excel (plik .xlsx) oraz SPSS (plik .spv); tabele będą zawierały pytania głównej części kwestionariusza skrzyżowane z wybranymi pytaniami metryczkowymi lub innymi pytaniami głównej części kwestionariusza wskazanymi przez Zamawiającego.
1.3. Badanie jakościowe: IDI oraz FGI
Schemat badania jakościowego uwzględnia trzy ścieżki przeprowadzenia pogłębionej diagnozy:
• ścieżka współpracy instytucjonalnej,
• ścieżka pracy z rodziną,
• ścieżka pracy środowiskowej.
1.3.1. IDI  - indywidualne wywiady pogłębione
Usługa obejmuje:
1) przygotowanie scenariuszy wywiadów w zależności od badanej grupy respondentów(które zostaną skonsultowane przed ich zastosowaniem z Zamawiającym),
2) rekrutację respondentów do indywidualnych wywiadów pogłębionych,
3) przeprowadzenie 40 indywidualnych wywiadów pogłębionych zgodnie z zaakceptowanymi przez Zamawiającego scenariuszami oraz założeniami rekrutacyjnymi, w tym z członkami 20 rodzin oraz z przedstawicielami ich otoczenia (środowisko lokalne, przedstawiciele instytucji z obszaru pomocy społecznej, edukacji, sądownictwa kultury, itp.),
4) przygotowanie transkrypcji z przeprowadzonych indywidualnych wywiadów pogłębionych,
5) opracowanie na podstawie danych z IDI co najmniej jednego studium przypadku rodziny zawierającego:
 studium biograficzne analizujące przyczyny obecnej sytuacji (perspektywa rodziny)
 studium pomagania rodzinie (perspektywa osoby pomagającej).

Rodziny, z których członkami przeprowadzone zostaną IDI zostaną wskazani Wykonawcy przez Zamawiającego. Przedstawiciele otoczenia rodzin, z którymi należy przeprowadzić IDI zostaną ustaleni przez Wykonawcę z badanymi rodzinami i/ lub z Zamawiającym.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiednich warunków do przechowywania danych osobowych uzyskanych w trakcie prowadzenia badania oraz przestrzeganie zasad postępowania zapewniających ich ochronę, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

1.3.2. FGI – zogniskowane wywiady grupowe
Usługa obejmuje:
- przygotowanie scenariuszy zogniskowanych wywiadów grupowych (w zależności od grupy respondentów),
- rekrutację respondentów zogniskowanych wywiadów grupowych,
- przeprowadzenie 5 zogniskowanych wywiadów grupowych na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiającego scenariuszami oraz założeniami rekrutacyjnymi  ,
- przygotowanie transkrypcji ze zrealizowanych zogniskowanych wywiadów grupowych,
- opracowanie raportu cząstkowego obejmującego wyniki zogniskowanych wywiadów grupowych. 
Wywiady grupowe zostaną przeprowadzone w tzw. fokusowni (z lustrem weneckim) - lub w przypadku braku lustra weneckiego z możliwością podglądu przebiegu wywiadu z sąsiedniego pomieszczenia wyposażonego w monitor - zapewnionej przez Wykonawcą po uprzednim ustaleniu terminu z Zamawiającym.

1.4. Proponowane obszary tematyczne diagnozy terytorium:
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania w porozumieniu z Zamawiającym koncepcji diagnozy - i przedłożenie do akceptacji Zamawiającemu w postaci opracowania pn.: Raport metodologiczny pogłębionej diagnozy terytorium Nowej Pragi” - oraz odpowiadających jej kryteriów i pytań badawczych w odniesieniu do następujących zagadnień:
1) Określenie stanu faktycznego czyli aktualnej sytuacji rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, dotychczas udzielanego wsparcia i przyczyn niepowodzeń z dwóch perspektyw: rodziny i przedstawiciela instytucji/organizacji wspierającej, w tym:
a. Historyczno-pokoleniowe aspekty zamieszkiwania terytorium – związanie
z tym terenem środowisko rodzinne pochodzenia rodziców, plany rodziny dot. dalszego zamieszkiwania,
b. Status ekonomiczny rodzin – samoocena i ocena instytucjonalna,
c. Perspektywy i oczekiwania życiowe
d. Wzorce kulturowe oraz hierarchia wartości
e. Relacje rodzinne i stosunki wewnątrz rodzinne
f. Organizacja wolnego czasu rodzin oraz korzystanie z dóbr kultury
g. Profilaktyka zdrowotna – zdrowy styl życia
h. Rodzaje wsparcia, a jakich korzystała i korzysta rodzina, potrzeby w tym zakresie (rodziców i dzieci)
2) Ocena lokalnych zasobów w obszarze: pomocy społecznej, edukacji, kultury, sportu, mieszkalnictwa, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa, handlu i usług, zatrudnienia (mapa zasobów) oraz ich gotowości do działania na rzecz społeczności lokalnej
i rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.
3) Ocena aktywności mieszkańców i dotychczas prowadzonych lokalnych inicjatyw integrujących społeczność lokalną.
4) Ustalenie działań niezbędnych do zintegrowania i podniesienia jakości współpracy przedstawicieli instytucji i organizacji pracujących z rodzinami.
5) Sposób postrzegania problemu dziedziczenia ubóstwa, źródeł, przyczyn
i propozycji jego rozwiązania przez przedstawicieli sektora publicznego, sektora prywatnego, sektora organizacji pozarządowych,
6) Inne, wynikające z potrzeb Zamawiającego.

Podana wyżej metodologia diagnozy stanowi minimum metodologiczne, które może podlegać uzupełnieniom.

2. Raport z diagnozy terytorium
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania: (1) raportu metodologicznego diagnozy,  (2) raportów cząstkowych (we wskazanych obszarach wykonanych prac), (3) całościowego końcowego raportu z diagnozy – w terminach zgodnych  z harmonogramem wskazanym w punkcie II.4 zapytania - oraz zaprezentowania wyników diagnozy oraz wniosków i rekomendacji na zorganizowanych przez Zamawiającego spotkaniach konsultacyjnych z udziałem interesariuszy, wszystkich partnerów w projekcie, potencjalnych odbiorców modelu.
2.1. Raport metodologiczny pogłębionej diagnozy terytorium Nowej Pragi będzie zawierał harmonogram badania, szczegółową koncepcję diagnozy, w tym: opis metod, technik i narzędzi badawczych (łącznie z narzędziami badawczymi), opis próby badawczej oraz sposobu doboru próby badawczej (w podziale na badanie ilościowe i jakościowe).
2.2. Raport z diagnozy terytorium musi zawierać następujące elementy:
• opis celu i zakresu diagnozy
• kryteria oceny i pytania badawcze;
• opis zastosowanej metodologii badawczej (w tym harmonogram badania, opis metod, technik i narzędzi badawczych, opis próby badawczej, opis sposobu doboru próby badawczej);
• opis przebiegu badań i ograniczeń (problemów) napotkanych w toku jego realizacji;
• opis wyników badań;
• wnioski i rekomendacje.
Do raportu powinny być dołączone narzędzia badawcze w formie załączników.
2.3. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:
• raport metodologiczny  w edytorze MS Word, za pośrednictwem poczty e-mail na adres wskazany przez Zamawiającego,
• narzędzia badawcze (kwestionariusze, scenariusze) oraz kwestionariusze rekrutacyjne wykorzystanie w trakcie realizacji zamówienia w wersji elektronicznej w edytorze MS WORD za pośrednictwem poczty e-mail na adres wskazany przez Zamawiającego,
• zbiór zawierający wyniki z badania ilościowego w formacie SPSS (plik .sav) za pośrednictwem poczty e-mail na adres wskazany przez Zamawiającego,
• transkrypcje z przeprowadzonych indywidualnych wywiadów pogłębionych oraz zogniskowanych wywiadów grupowych w wersji elektronicznej w edytorze MS Word za pośrednictwem poczty e-mail na adres wskazany przez Zamawiającego,
• raporty cząstkowe w wersji papierowej (4 egzemplarze – wydruk kolorowy) oraz w wersji elektronicznej w edytorze MS WORD/MS EXEL oraz PDF za pośrednictwem poczty e-mail na adres wskazany przez Zamawiającego,
• raport końcowy w wersji papierowej (4 egzemplarze – wydruk kolorowy) oraz w wersji elektronicznej w edytorze MS WORD oraz PDF na płycie CD lub DVD (4 szt.),
• prezentację wyników i rekomendacji wynikających z diagnozy w wersji papierowej (wydruk kolorowy) oraz elektronicznej w edytorze MS Power Point
na płycie CD lub DVD.
Raporty oraz prezentacja w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej na płycie CD lub DVD zostaną dostarczone do Biura Pomocy i Projektów Społecznych, ul. Niecała 2; 00-098 Warszawa.
2.4. Wykonawca ma obowiązek przedstawienia wyników diagnozy na 2 spotkaniach konsultacyjnych z udziałem interesariuszy, wszystkich partnerów w projekcie, potencjalnych odbiorców modelu zorganizowanym przez Zamawiającego w terminie i miejscu określonym przez Zamawiającego.

3. Zadanie będzie realizowane przy współpracy z przedstawicielami:
1) Urzędu m.st. Warszawy – Biura Pomocy i Projektów Społecznych,
2) Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy,
3) organizacji pozarządowych – partnerów realizujących projekt „Praski kokon”: Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, Fundacja Wspierania Rodzin „Korale” i Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.

4. Harmonogram
1. Usługa będzie realizowana zgodnie z przygotowanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem, z uwzględnieniem terminów określonych w umowie. W Harmonogramie powinny zostać uwzględnione terminy spotkań się z Zamawiającym w celu konsultacji procesu badawczego.
2. Harmonogram realizacji usługi zostanie opracowany przez Wykonawcę i przekazany do konsultacji z Zamawiającym nie później niż 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Zamawiający przekaże Wykonawcy swoje uwagi do harmonogramu badania nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania. W harmonogramie badania Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić uwagi Zamawiającego.

5. Wymagania ogólne
Wykonawca jest zobowiązany do:
1) wyznaczenia osoby do kontaktów roboczych z Zamawiającym,
2) pozostawania w stałym kontakcie z Zamawiającym,
3) bezzwłocznego przedstawienia na żądanie zamawiającego drogą mailową raportu
z postępu realizacji usługi,
4) niezwłocznego informowania o pojawiających się problemach,  zagrożeniach lub opóźnieniach w realizacji usługi w stosunku do harmonogramu, a także innych  zagadnieniach  istotnych do realizacji usługi,
5) regularnego spotkania się z Zamawiającym w celu konsultacji procesu badawczego. Spotkania będą odbywały się na terenie m.st. Warszawy, w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

6. Dodatkowe informacje
Wszystkie koszty związane z prowadzoną diagnozą są po stronie Wykonawcy.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Za spełniających warunki Zamawiający uzna Wykonawców, którzy:
1) wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie zrealizowali co najmniej trzy zamówienia o wartości nie niższej niż 40 000 zł brutto dotyczące przeprowadzenia badań, ewaluacji, diagnozy w obszarze problematyki społecznej,
2) wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie zrealizowali co najmniej trzy zamówienia dotyczące przeprowadzenia badań, ewaluacji, diagnozy w obszarze zagadnień dotyczących rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi,
3) wykażą, że dysponują / będą dysponować minimum czteroosobowym zespołem badawczym dedykowanych do realizacji niniejszego zamówienia, w skład którego wchodzić będą:
a) osoba pełniąca funkcję kierownika/koordynatora zespołu badawczego, która jest autorem lub współautorem, co najmniej 3 raportów z badań, ewaluacji, diagnozy projektów/usług społecznych (w tym min. 1 raport dotyczący rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi), przeprowadzonych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert oraz w okresie co najmniej 3 ostatnich lat kierowała przynajmniej 2 projektami badawczymi o tematyce społecznej,
b) jedna z osób jest moderatorem zogniskowanych wywiadów grupowych dedykowanym do pracy przy realizacji zamówienia, który posiada minimalne kwalifikacje - co najmniej 3-letnie doświadczenie w moderowaniu zogniskowanych wywiadów grupowych z wykorzystaniem technik projekcyjnych, tzn. w ciągu co najmniej 3 ostatnich lat uczestniczył jako moderator przynajmniej w 3 projektach badawczych o tematyce społecznej realizowanych z wykorzystaniem techniki zogniskowanych wywiadów grupowych oraz:
- opracowywał scenariusze zogniskowanych wywiadów grupowych,
- moderował zogniskowane wywiady grupowe,
- analizował i interpretowała wyniki zogniskowanych wywiadów grupowych,
- opracowywał raporty badawcze ze zogniskowanych wywiadów grupowych,
- prezentował wyniki badań jakościowych,
c) jedna z osób jest badaczem ilościowym dedykowanym do pracy przy realizacji zamówienia, który posiada minimalne kwalifikacje - w okresie ostatnich 3 lat  pracował jako badacz ilościowy w co najmniej 3 projektach oraz:
 opracowywał kwestionariusze wywiadów realizowanych techniką PAPI lub CAPI,
 zajmował się ilościową analizą danych z wykorzystaniem aplikacji SPSS,
 przeprowadzał kontrolę spójności logicznej zbiorów zapisywanych w formacie SPSS,
 opracowywał raporty badawcze (tj. opracowania opisujące rezultaty badań i analiz, przygotowywane dla podmiotu zlecającego badanie).
d) jedna z osób jest moderatorem indywidualnych wywiadów pogłębionych dedykowanym do pracy przy realizacji zamówienia, który posiada minimalne kwalifikacje – ma co najmniej 2-letnie doświadczenie w moderowaniu indywidualnych wywiadów pogłębionych, tzn. w ciągu co najmniej 2 ostatnich lat moderował indywidualne wywiady pogłębione w ramach przynajmniej 2 projektów badawczych o tematyce społecznej realizowanych z wykorzystaniem techniki indywidualnych wywiadów pogłębionych (każda dodatkowa osoba wskazana przez Wykonawcę jako moderator  indywidualnych wywiadów pogłębionych  powinna posiadać wskazane powyżej minimalne kwalifikacje).

KRYTERIA OCENY OFERT
1. Cena  - 40 % (maksymalnie 40 pkt)
2. Doświadczenie Wykonawcy (potwierdzone dokumentami [1]) w zakresie przeprowadzonych badań, ewaluacji, diagnozy w obszarze problematyki społecznej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert  –  24% (maksymalnie 24 pkt):

Liczba przeprowadzonych badań, ewaluacji, diagnozy w obszarze problematyki społecznej  Liczba punktów
od 4 do 8  8 punktów
od 9 do 16  16 punktów
17  i więcej badań  24 punktów

3. Doświadczenie Wykonawcy w zakresie przeprowadzonych badań, ewaluacji w obszarze zagadnień dotyczących rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi – 24%  (maksymalnie 24 pkt):
za każdy dokument[2] potwierdzający przeprowadzenie badań, ewaluacji, diagnozy  w obszarze zagadnień dotyczących rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oferent otrzyma 3 pkt. Maksymalnie za spełnienie przedmiotowego kryterium można otrzymać 24 pkt.
UWAGA: W przypadku, gdy ofertę składa firma, proszę wskazać doświadczenie ekspertów oddelegowanych do realizacji diagnozy.

4. Wskazana przez Wykonawcę liczbę dodatkowych, powyżej koniecznego minimum (określonego w punkcie II 1.3.1 zapytania ofertowego), studium przypadku rodziny.
Za każde zaoferowane dodatkowe studium przypadku Zamawiający przydzieli ofercie 4 pkt. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 12. W przypadku zaoferowania większej niż 3 liczby dodatkowych studium przypadku, Zamawiający przydzieli danej ofercie maksymalną liczbę punktów tj. 12.
W przypadku nie wypełnienia w Formularzu Oferty tego punktu, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie oferuje przeprowadzenia dodatkowych studium przypadku rodziny.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin wykonania diagnozy, oraz sporządzenia raportów według uzgodnionego harmonogramu, o którym mowa w pkt. II.4.:  od  dnia  podpisania umowy do 31 lipca 2017 r.
UWAGA: Zamawiający dopuszcza przesunięcia terminu złożenia raportu końcowego   z diagnozy terytorium, pod warunkiem przedstawienia w terminie do 31 lipca br. raportów cząstkowych.

TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie a.jasinska@um.warszawa.pl  do dnia 16 czerwca 2017 r.  do  godz. 15.00.

INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA
1. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.
2. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie  z Umową / zamówieniem.
3. Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
4. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy
5. Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji   o wyborze najkorzystniejszej  oferty
6. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji zamówienia.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe z dnia 09.06.2017r.
  (plik: zapytanie_ofertowe_09.06.2017.pdf, file size: 4180.32 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik nr 1 - fromularz oferty diagnoza do zapytania ofertowego z dnia 09.06.2017
  (plik: zalacznik_nr_1_-_fromularz_oferty_diagnoza_09.06.2017.doc, file size: 107 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Załącznik nr 2 - diagnoza - do zapytania ofertowego z dnia 09.06.2017
  (plik: zalacznik_nr_2_-_diagnoza-_09.06.2017.docx, file size: 31.72 KB)
  Pobierz