Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. realizacji usługi polegającej na koordynowaniu i rozliczaniu projektu „Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną”

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 28 października 2016 - 9:06, msadurska

Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

1. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:

Realizacja usługi polegającej na koordynowaniu i rozliczaniu projektu „Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

2.   WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Do zakresu obowiązków osoby realizującej usługę w szczególności należeć będzie:

1.     Konsultacje założeń modelu z 10 użytkownikami podmiotów instytucjonalnych (grupa użytkowników z resortu ochrony zdrowia, pomocy społecznej, zatrudnienia, edukacji, środowiska akademickiego i inne),

2.     Opracowanie wyników konsultacji z użytkownikami podmiotów instytucjonalnych.

3.     Współudział w opracowaniu Modelu środowiskowego systemu wsparcia osób
z niepełnosprawnością intelektualną z udziałem przedstawicieli odbiorców i użytkowników, opracowaniu  struktury/schematu modelu w oparciu o procedury i standardy oraz zawiązanie Partnerstwa.

4.     Zarządzanie Projektem – m.in. w zakresie powołania Komitetu Sterującego, koordynacji działań projektowych, promocji, ewaluacji, obsługi finansowo-księgowej oraz sprawozdawczości Projektu, w tym:

-       opracowanie szczegółowego harmonogramu realizacji poszczególnych zadań dla Lidera i Partnerów (dwóch organizacji pozarządowych),

-       zapewnienie udziału Partnerów w podejmowaniu decyzji i realizacji zadań, na zasadach określonych w umowie partnerskiej;

-       wsparcie Partnerów w realizacji powierzonych zadań;

-       zapewnienie sprawnego systemu komunikacji z Partnerami oraz Instytucją Zarządzającą;

-       zapewnienie prawidłowości operacji finansowych, w szczególności poprzez wdrożenie systemu zarządzania i kontroli finansowej Projektu;

-       pozyskiwanie, gromadzenie i archiwizację dokumentacji związanej z realizacją zadań Partnerstwa;

-       przedkładanie wniosków o płatność do Instytucji Zarządzającej celem rozliczenia wydatków
w Projekcie;

-       końcowe rozliczenie finansowe i rzeczowe Projektu.

5.     Koordynację działań Partnerstwa na rzecz upowszechniania informacji o nim i jego celów.

6.     Współpraca z pracownikami Biura Pomocy i Projektów Społecznych.

 

 

3.       WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Wymagania minimalne:

·         doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami,

·         bardzo dobra znajomość pakietu MS Office i obsługi komputera,

·         dyspozycyjność w okresie realizacji projektu,

·         znajomość polityki społecznej oraz działań m.st. Warszawy na rzecz osób
z niepełnosprawnościami (Warszawski Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2010-2020).

Wymagania oczekiwane:

 • wyższe wykształcenie,
 • doświadczenie w realizacji projektów społecznych, w tym doświadczenie w koordynacji projektów społecznych,
 • doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
 • wiedza z zakresu usług i oferty dla osób z niepełnosprawnością intelektualną świadczonych przez różne podmioty,
 • komunikatywność i umiejętność współpracy w zespole,
 • sumienność i bardzo dobra organizacja pracy.

 

4.       KRYTERIA OCENY  OFERTY:

I etap   -  weryfikacja formalna

II etap  -  rozmowa kwalifikacyjna – 100 % w tym:

-   doświadczenie w realizacji projektów społecznych – 30% wartości oceny,

-   wiedza w zakresie polityki społecznej oraz działań m.st. Warszawy na rzecz osób
z niepełnosprawnościami – 20% wartości oceny,

-   doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami – 20% wartości oceny (tabela nr 2)

-   doświadczenie w opracowywaniu raportów, analiz, prowadzenia badań itp. na rzecz osób
z niepełnosprawnościami  – 20% wartości oceny,

-   doświadczenie w pracy w administracji publicznej – 10% wartości oceny.

 

5.       TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy do 31 stycznia 2017 r.,
a w przypadku uzyskania zgody od Instytucji Pośredniczącej na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu do 28 lutego 2017r. 

 

6.       TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.       Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, odręcznie podpisane CV z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz list motywacyjny.

2.       Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie bkrzyszton@um.warszawa.pl  do  dnia 2 listopada 2016 r. do  godz. 09:00.

 

7.       INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

a.       W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.

b.       Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.

c.        Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

d.       Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy

e.       Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty

f.         Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w projekcie umowy.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_27.10.2016.pdf, file size: 87.93 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz oferty - Załącznik nr 1
  (plik: formularz_zal_nr_1.doc, file size: 64.5 KB)
  Pobierz