Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. realizacji usługi polegającej na koordynowaniu i rozliczaniu projektu „Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną”

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 11 października 2016 - 11:41, msadurska

Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

1. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:

Realizacja usługi polegającej na koordynowaniu i rozliczaniu projektu „Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

2.   WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Do zakresu obowiązków osoby realizującej usługę w szczególności należeć będzie:

 

1.    zarządzanie Projektem – m.in. w zakresie powołania Komitetu Sterującego, zatrudnienia personelu Projektu, koordynacji, promocji, ewaluacji, obsługi finansowo-księgowej oraz sprawozdawczości Projektu:

-  powołanie i prowadzenie spotkań Komitetu Sterującego, składającego się
z przedstawicieli Lidera i Partnerów oraz Zespołu Projektowego, składającego się
z Koordynatora Projektu
  i przedstawicieli Partnerów,

-  opracowanie szczegółowego harmonogramu realizacji poszczególnych zadań dla Lidera i Partnerów,

-  rekrutacje i konsultacje założeń modelu z 10 użytkownikami podmiotów instytucjonalnych (grupa użytkowników z resortu ochrony zdrowia, pomocy społecznej, resortu zatrudnienia, edukacji, środowiska akademickiego i inne),

-  opracowanie wyników konsultacji z użytkownikami podmiotów instytucjonalnych,

-  udział w partycypacyjnym opracowaniu Modelu środowiskowego systemu wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną z udziałem przedstawicieli odbiorców
i użytkowników, opracowaniu  struktury/schematu modelu w oparciu o procedury
i standardy oraz zawiązanie Partnerstwa.

2.    realizacja działań Lidera Projektu, określonych we wniosku o dofinansowanie oraz w umowach Partnerskich, w tym w zakresie zadania „Opracowanie kompleksowego środowiskowego modelu wsparcia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną wraz z jego konsultacjami oraz zawiązanie partnerstwa”;

3.    reprezentowanie Partnerstwa przed Instytucją Zarządzającą;

4.    koordynowanie prawidłowości działań Partnerów przy realizacji zadań, zawartych w Projekcie;

5.    zapewnienie udziału Partnerów w podejmowaniu decyzji i realizacji zadań, na zasadach określonych w niniejszej umowie;

6.    wsparcie Partnerów w realizacji powierzonych zadań;

7.    zapewnienie sprawnego systemu komunikacji z Partnerami oraz Instytucją Zarządzającą;

8.    zapewnienie prawidłowości operacji finansowych, w szczególności poprzez wdrożenie systemu zarządzania i kontroli finansowej Projektu;

9.    pozyskiwanie, gromadzenie i archiwizację dokumentacji związanej z realizacją zadań Partnerstwa;

10. przedkładanie wniosków o płatność do Instytucji Zarządzającej celem rozliczenia wydatków w Projekcie;

11. końcowe rozliczenie finansowe i rzeczowe Projektu;

12. gromadzenie informacji o uczestnikach Projektu zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 i ich przekazywanie do Instytucji Zarządzającej;

13. informowanie Instytucji Zarządzającej o problemach w realizacji Projektu;

14. prowadzenie rejestru udzielanej w ramach Partnerstwa pomocy publicznej (o ile wystąpi) na potrzeby monitorowania i kontroli zgodności z zasadami pomocy publicznej;

15. koordynację działań Partnerstwa na rzecz upowszechniania informacji o nim i jego celów;

16. współpraca z pracownikami Wydziału Pomocy Osobom Niepełnosprawnym.

 

 

 

3.       WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Wymagania minimalne:

 • doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office i obsługi komputera,
 • dyspozycyjność w okresie realizacji projektu,
 • znajomość polityki społecznej oraz działań m.st. Warszawy na rzecz osób z niepełnosprawnościami (Warszawski Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2010-2020).

 

Wymagania oczekiwane:

 • wyższe wykształcenie,
 • doświadczenie w realizacji projektów społecznych,
 • doświadczenie w koordynacji projektów społecznych,
 • doświadczenie w działaniach informacyjno-promocyjnych,
 • doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
 • wiedza z zakresu usług i oferty dla osób z niepełnosprawnością intelektualną świadczonych przez różne podmioty,
 • komunikatywność i umiejętność współpracy w zespole,
 • sumienność i bardzo dobra organizacja pracy.

 

 

4.       KRYTERIA OCENY  OFERTY:

I etap

Weryfikacja formalna

II etap

Rozmowa kwalifikacyjna – 100 % w tym:

-   doświadczenie w realizacji projektów społecznych – 30% wartości oceny,

-   wiedza w zakresie polityki społecznej oraz działań m.st. Warszawy na rzecz osób z niepełnosprawnościami – 30% wartości oceny,

-   doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami – 20% wartości oceny

(tabela nr 2)

-   doświadczenie w realizacji działań informacyjno-promocyjnych – 10% wartości oceny,

-   doświadczenie w pracy w administracji publicznej – 10% wartości oceny.

 

5.       TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy  do 31 stycznia 2017 r.

 

6.       TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.       Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, odręcznie podpisane CV z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz list motywacyjny.

2.       Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie bkrzyszton@um.warszawa.pl  do  dnia 14.10.2016 r. do  godz. 12:00.

 

7.       INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

a.       W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.

b.       Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.

c.       Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

d.       Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy

e.       Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty

f.        Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w projekcie umowy.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 102.68 KB)
  Pobierz
 2. 2.

  (plik: formularz_zal_nr_1.doc, file size: 187.5 KB)
  Pobierz