Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. specjalistycznego przewozu podczas referendum

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 26 sierpnia 2015 - 14:59, psliwowski

Dot. wykonania usługi specjalistycznego przewozu osób z niepełnosprawnością ruchową na terenie m.st. Warszawy podczas ogólnopolskiego referendum.


ZAPYTANIE OFERTOWE
(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku w zakresie gotowości świadczenia usług specjalistycznych usług przewozowych dla osób z niepełnosprawnością na terenie m.st. Warszawy na zasadach opisanych w opisie przedmiotu zamówienia)

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
 
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi specjalistycznego przewozu osób z niepełnosprawnością ruchową na terenie m.st. Warszawy podczas ogólnokrajowego referendum w dniu 6 września 2015 r.

2.   WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1. Usługa dotyczy przewozu osób z niepełnosprawnością ruchową wyrażających chęć   uczestnictwa w ogólnokrajowym referendum, które odbędzie się w dniu 6 września
2015 r.  w godzinach od 6.00 do 22.00.
2. Usługa obejmuje przewiezienie osób z niepełnosprawnością ruchową do lokalu wyborczego z miejsca zamieszkania (lub innego wskazanego) i odwiezienie z lokalu wyborczego do miejsca zamieszkania (lub innego wskazanego) na terenie m.st. Warszawy.
3. Kurs jest rozumiany jako przejazd w dwie strony jednego użytkownika, korzystający nie ponosi odpłatności za kurs.
4. Przewóz osób z niepełnosprawnością odbywa się  w systemie „od drzwi do drzwi” tzn. Wykonawca zapewnia korzystającemu z przewozu pomoc w wydostaniu się z mieszkania (lub innego wskazanego miejsca) i dotarciu do lokalu wyborczego oraz pomoc w wydostaniu się z lokalu wyborczego i w dostaniu się do miejsca zamieszkania (lub innego wskazanego miejsca).
5. Osoba z niepełnosprawnością ma prawo podróżować z osobą towarzyszącą; przewóz osoby towarzyszącej realizowany jest bez dodatkowych opłat.
6. Przyjmowanie zgłoszeń od osób, które wyrażą chęć skorzystania z przewozu odbywać się będzie drogą telefoniczną oraz drogą elektroniczną do dnia 5 września 2015 r. do godz. 16.00.
7. Załogę samochodów, służących do przewozu osób, o których mowa w ust. 1, stanowi kierowca oraz przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy asystent. 
8.   Dopuszcza się możliwość łączenia kursów dla Korzystających zabieranych z miejsc blisko położonych.
9. Specjalistyczny pojazd powinien mieć możliwość jednoczesnego przewożenia co najmniej 2 (dwóch) osób z niepełnosprawnością na wózkach, z uwzględnieniem wymogów technicznych dotyczących wózków inwalidzkich elektrycznych.
10. Wykonawca będzie dysponował co najmniej 2 lekkimi składanymi wózkami inwalidzkimi przeznaczonymi dla osób korzystających z usługi, które nie posiadają własnych wózków  inwalidzkich. 
11. Wykonawca posiada własną dyspozytornię zapewniającą łączność z pojazdami realizującymi usługę.
12. Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia podczas wykonywania usługi przewozu osób. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku których nastąpi szkoda materialna, uszkodzenie ciała czy śmierć, spowodowana działalnością wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Za wszelkie roszczenia z tytułu zdarzeń lub wypadków odpowiada Wykonawca.
13. Wykonawca będzie  posiadał aktualną polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia.
3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
Za warunek przystąpienia do zapytania ofertowego uznaje się posiadanie przez Wykonawcę:
1) pojazdów:
         a) wyposażonych w rampy lub windy umożliwiające wjazd wózkiem z osobą    
         niepełnosprawną do samochodu, 
         b) wyposażonych w szyny lub inne urządzenia do mocowania wózków dla osób z 
          niepełnosprawnością,   
         c) o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, których minimalna pojemność  
         ładunkowa powinna wynosić 4,5 m3,
        d) posiadających ważną homologację do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób 
         poruszających się na wózkach inwalidzkich lub ważny wpis w dowodzie rejestracyjnym
         informujący, że pojazd jest przystosowany do przewozu osób z niepełnosprawnością,
         w  tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
2) aktualnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, wydaną na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz.1414, z późn. zm.).

4. KRYTERIA OCENY  OFERTY:
cena: 100 %
inne: 0%

5. TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA:
Usługa będzie realizowana podczas ogólnokrajowego referendum w dniu 6 września 2015 r. w godz. 6.00 – 22.00.

6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
a) Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania 
      ofertowego,
b) Ofertę należy złożyć w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa oraz wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: psliwowski@um.warszawa.pl  do  dnia  28.08.2015 r. do  godz. 12.00.
 
1. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
a. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.
b. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.
c. Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
d. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy.
e. Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji
o wyborze najkorzystniejszej  oferty.
f. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego
w wysokości do 50% szacowanej wartości zamówienia podstawowego.
g. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
h. Wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie iloczyn liczby kursów wykonanych
w okresie realizacji przedmiotu zamówienia oraz stawki brutto za kurs, o której mowa
w Formularzu oferty Wykonawcy.

8. UWAGI: nie dotyczy

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: doc260815.pdf, file size: 115.23 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik do zapytania ofertowego
  (plik: 2._zalacznik_do_zapytania_ofertowego.doc, file size: 50.5 KB)
  Pobierz