Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. studium wykonalności dla projektu "E-opieka"

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 22 marca 2017 - 13:24, msadurska

Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie studium wykonalności oraz wypełnienie formularza oddziaływania na środowisko dla projektu metropolitalnego pn. „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)”

Przedmiot zamówienia realizowany jest w związku z przygotowaniem dokumentacji dla projektu „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) realizowanego na obszarze 11 gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego  (miasto stołeczne Warszawa, Grodzisk Mazowiecki, Jabłonna, Karczew, Legionowo, Marki, Pruszków Radzymin, Wieliszew, Zielonka, Żyrardów) planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT.

Informacja na temat projektu jest zawarta w załączniku nr 1 (Strategia ZIT WOF)  i nr 2 (opis projektu e-opieka) do zapytania ofertowego.

1.1. Przedmiot zamówienia zawiera następujące elementy:

1) Opracowanie studium wykonalności o następującej strukturze:
a. Wstępna analiza projektu
b. Wnioski
c. Definicja celów projektu i rezultaty
d. Identyfikacja projektu, w tym analiza otoczenia społeczno-gospodarczego, zidentyfikowane problemy, harmonogram realizacji projektu w podziale na etapy
e. Analiza wykonalności, analiza popytu oraz analiza opcji
f. Analiza finansowa
g. Analiza ekonomiczna (kosztów i korzyści)
h. Wstępna analiza techniczna i technologiczna
i. Analiza wrażliwości i ryzyka
j. Analiza instytucjonalna, analiza organizacyjno-zarządcza, w tym trwałość projektu
k. Pomoc publiczna
l. Analiza oddziaływania na środowisko

2) Wypełnienie Formularza w zakresie oceny oddziaływania na środowisko dla projektu pozakonkursowego E-opieka (załącznik nr 6 do Zapytania Ofertowego).

2. WARUNKI REALZIACJI ZAMÓWIENIA

2.1 Studium wykonalności powinno zostać przygotowane zgodnie ze Wskazaniami do Studium Wykonalności stanowiącym załącznik do wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 Działanie 2.1 E-usługi dla Mazowsza, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT(załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego) oraz poniższymi dokumentami:
a) Wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 marca 2015 r. w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 (MIiR/H/2014- 2020/7(01)03/2015) (załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego);
b) Przewodnikiem do analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych (Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Project - Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020) Komisji Europejskiej z grudnia 2014 r. (załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego);

2.2 Studium wykonalności będzie stanowić załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków europejskich w ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020.

2.3 Wykonawca będzie w stałym  kontakcie z przedstawicielami  jednostek merytorycznych miasta, gminami i partnerami projektu, będzie organizował spotkania warsztatowe (w lokalizacjach zapewnionych przez Zamawiającego), będzie konsultował z Zamawiającym i jego partnerami poszczególne wersje opracowywanej dokumentacji oraz zaprezentuje na forum interesariuszy projektu E-opieka wyniki realizacji przedmiotu zamówienia.

2.4 Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi harmonogram realizacji prac nad przedmiotem zamówienia uwzględniając oddanie przedmiotu zamówienia w etapach - opisane w pkt. 1 Opis Przedmiotu Zamówienia, harmonogram spotkań roboczych, czas na konsultacje wersji przedmiotu zamówienia  i przyjęcie ostatecznej wersji przedmiotu zamówienia.

2.5 Wykonawca będzie zobowiązany w terminie do 18 miesięcy od ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia do dokonania korekty i uzupełnień przedmiotu zamówienia w zakresie, w jakim zażąda Instytucja przyznająca dofinasowanie oraz będzie udzielał niezbędnych wyjaśnień na żądanie Zamawiającego dotyczących przedmiotu zamówienia.

2.6 Wykonawca będzie zobowiązany do dokonywania odpowiednich korekt w studium wykonalności i aktualizacji powyższego dokumentu, będącego przedmiotem zamówienia, w przypadku zaistnienia takiej konieczności, do czasu uzyskania przez zamawiającego pozytywnej oceny projektu, dokonanej przez instytucje przyznające dofinansowanie, nie dłużej niż 18 miesięcy od odebrania przedmiotu zamówienia.

2.7 Wykonawca opracuje studium wykonalności wraz z arkuszem kalkulacyjnym w formacie XLS, zawierającym tabele oraz wyliczenia do analizy finansowej i ekonomicznej.

2.8 Wszystkie działania powinny być realizowane przy współpracy z Zamawiającym, a w szczególności Wykonawca zobowiązuje się do cotygodniowej sprawozdawczości z realizacji przedmiotu zamówienia, w formie ustalonej z Zamawiającym.

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy:

3.1. Wykażą, że dysponują lub będą dysponować zespołem, skierowanym do realizacji zamówienia, składającym się z co najmniej 4 osób, w tym (załącznik nr 7, tabela 1): 

1) Specjalisty ds. sporządzania studium wykonalności, który posiada:
• wykształcenie wyższe;
• doświadczenie wynikające z udziału w realizacji co najmniej 2 usług obejmujących opracowanie studium wykonalności, w charakterze koordynatora procesu i osoby merytorycznie przygotowującej dokumentację, którego przedmiotem było wytworzenie systemu informatycznego/teleinformatycznego, zawierającego rozwiązania oparte na e-usługach, na podstawie których były lub są realizowane projekty o wartości nie mniejszej niż 1 mln zł brutto (PLN).
2) Specjalisty ds. finansowych, który posiada:
• wykształcenie wyższe;
• doświadczenie w zakresie przygotowania dokumentacji ekonomiczno-finansowej, 
w ramach realizacji opracowania studium wykonalności, dla co najmniej 2 projektów informatycznych/teleinformatycznych, na podstawie której były lub są realizowane projekty o wartości nie mniejszej niż 1 mln zł brutto (PLN).
3) Specjalisty ds. projektowania i wdrażania systemów informatycznych/ teleinformatycznych, który posiada:
• wykształcenie wyższe;
• doświadczenie w zakresie usług projektowania i wdrożenia co najmniej 2 systemów informatycznych/teleinformatycznych oferujących e-usługi oraz ich integracji z innymi systemami i/lub w zakresie wdrażania systemów informatycznych/teleinformatycznych oferujących e-usługi, w którym liczba użytkowników końcowych wynosiła co najmniej 10 000 osób.
4) Specjalista ds. polityki społecznej
• wykształcenie wyższe;
• doświadczenie w zakresie przygotowania co najmniej 2  analiz/badań/publikacji w dziedzinie polityki społecznej ze szczególnym uwzględnieniem usług społecznych, w tym usług opiekuńczych.

3.2. wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali co najmniej 3 usługi świadczone na rzecz różnych Zamawiających, obejmujące opracowanie studium wykonalności, na podstawie których były lub są realizowane projekty o wartości nie mniejszej niż 1 mln zł brutto (PLN) każdy, których celem była budowa systemów informatycznych/teleinformatycznych oferujących elektroniczne usługi w formacie A2C (Administration to Client). (załącznik nr 7, tabela nr 2)

4. KRYTERIA OCENY OFERT

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty dla danej części Zamawiający przyjął następujące kryteria oceny ofert przypisując im odpowiednio wagi procentowe:

1. Cena brutto – 60 %
2. Doświadczenie osób realizujących zamówienie – 20%
3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 10%
4. Obszary ryzyka – 5%
5. Kontrola jakości wykonywanego przedmiotu zamówienia – waga 5 %

Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów
Każda z ofert będzie oceniana wg powyższych kryteriów zgodnie z poniższym wzorem:
 P = Pc + PD + PT + PR + PK
 gdzie:
 P  –  łączna ilość punktów
 Pc  –  ilość punktów w kryterium „cena brutto”
PD –  ilość punktów w kryterium „doświadczenie osób realizujących zamówienie”
PT –  ilość punktów w kryterium „termin realizacji przedmiotu zamówienia”
PR –  ilość punktów w kryterium „obszary ryzyka”
PK –  ilość punktów w kryterium „kontrola jakości wykonywanego przedmiotu zamówienia”
4.1. Kryterium „cena brutto” – waga 60%
Ocena ofert dokonywana będzie w kryterium cena brutto za realizację całego zamówienia  według następującego wzoru:
  najniższa cena ofertowa brutto
Pc=       -------------------------------------------- x 100 x 60%
         cena oferty badanej
4.2. Kryterium „doświadczenie osób realizujących zamówienie” – waga 20 %
Wykonawca otrzyma punkty za wykazane doświadczenie osób wchodzących w skład zespołu realizującego zamówienie, tj. 5 punktów (punkty nie zostaną przyznane w przypadku powielenia realizacji wykazanych w Wykazie składanym na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 7 do  Zapytania Ofertowego, tabela 1) za każdą wykazaną usługę polegającą na realizacji analiz/badań/publikacji w zakresie: prowadzenia analiz ekonomiczno-finansowych, polityki społecznej oraz projektowania rozwiązań technologicznych w obszarze usług publicznych, w której uczestniczył członek zespołu realizującego zamówienie, wykazany w wykazie osób na spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
Jedna osoba z zespołu realizującego zamówienie może otrzymać nie więcej niż 5 punktów. Łącznie Wykonawca może otrzymać nie więcej niż 20 punktów.
Doświadczenie zostanie przedstawione w załączniku nr 1 – tabeli nr 3
4.3. Kryterium „termin realizacji przedmiotu zamówienia” – waga 10 %
Wykonawca za każde skrócenie terminu realizacji zamówienia o 2 dni kalendarzowe otrzyma 2 pkt, nie więcej niż 10 pkt (maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia to 50 dni kalendarzowych od podpisania umowy, minimalny to 40 dni kalendarzowych). W przypadku braku określenia w Formularzu oferty terminu wykonania zamówienia, Zamawiający przyjmie, że termin wykonania wynosi 50 dni i przyzna Wykonawcy w tym kryterium 0 pkt.

4.4. Kryterium „obszary ryzyka” – waga 5 %
Wykonawca otrzyma po 1 pkt za każdy zidentyfikowany potencjalny obszar ryzyka realizacji przedmiotu zamówienia i przedstawienie sposobów reakcji na zidentyfikowane ryzyko - maksymalnie 5 pkt. Wykonawca powinien załączyć do oferty sporządzony we własnym zakresie dokument zawierający niezbędne dla oceny w tym kryterium informacje.
W przypadku braku takiego załącznika, Wykonawcy otrzyma w tym kryterium 0 pkt.

4.5. Kryterium „kontrola jakości wykonywanego przedmiotu zamówienia” – waga 5 %
Wykonawca otrzyma 5 pkt za zadeklarowanie w Formularzu oferty przeprowadzenia kontroli jakości przedmiotu zamówienia przez zewnętrzny podmiot, niezależny od Wykonawcy i Zamawiającego. W przypadku braku określenia w Formularzu oferty kwestii kontroli, Zamawiający przyjmie jej brak i przyzna Wykonawcy w tym kryterium 0 pkt.

6. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 50 dni od podpisania umowy

7. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Oferta powinna zawierać: formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 7 do zapytania ofertowego wraz z wymaganymi załącznikami w postaci referencji potwierdzających należyte wykonanie usług wykazanych na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny oferty.

2. Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: Lech Uliasz luliasz@um.warszawa.pl  do 29 marca 2017 r. do godz. 15.00.

8. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

a) W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.
b) Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / Zamówieniem.
c) Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
d) Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy.
e) Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty.
f) Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w projekcie umowy.
g) Nie ma możliwości składania ofert cząstkowych.
h) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego
w wysokości do 50% szacowanej wartości zamówienia podstawowego.
i) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
j) Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą.
k) Wykonawca będzie zobowiązany przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich elementów przedmiotu zamówienia.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_sw.pdf, file size: 2668.09 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz oferty - Załącznik nr 7
  (plik: zalacznik_7_formularz_do_zapytania_ofertowego.docx, file size: 96.87 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Załącznik 1
  (plik: zalacznik_1_strategia-zit-wof-iv_2015_10_09.pdf, file size: 6767.62 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Załącznik 2
  (plik: zalacznik_2_opis_projektu_e_opieka.pdf, file size: 332.95 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Załącznik 3
  (plik: zalacznik_3_wskazania_do_studium_wykonalnosci.pdf, file size: 438.42 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Załącznik 4
  (plik: zalacznik_4_nowe_wytyczne_pgd_ph_2014_2020_podpisane.pdf, file size: 840.6 KB)
  Pobierz
 7. 7.
  Załącznik 5
  (plik: zalacznik_5_guide_to_cost-benefit_analysis_of_investment_projects.pdf, file size: 5717.55 KB)
  Pobierz
 8. 8.
  Pobierz