Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. stworzenia multimedialnych materiałów promujących Warszawską Kartę Rodziny

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 25 czerwca 2015 - 15:42, msadurska

Stworzenie multimedialnych materiałów promujących Warszawską Kartę Rodziny w ramach Programu Warszawska Karta Rodziny.


Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 1.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Stworzenie multimedialnych materiałów promujących Warszawską Kartę Rodziny:

a)wykonanie filmu w wysokiej rozdzielczości w formacie umożliwiającym zastosowanie go

w aplikacji mobilnej, służącej obserwacji na terenie Multimedialnego Parku Fontann

w dowolnym czasie pokazu Multimedialnego Parku Fontann z różnych perspektyw,

w zależności od lokalizacji osoby oglądającej pokaz, w formule wirtualnej rzeczywistości oraz

b)stworzenie aplikacji mobilnej umożliwiającej oglądanie ww. filmu, współpracującej z systemem beaconów instalowanych w ramach projektu Virtualna Warszawa; aplikacja będzie udostępniała funkcję rozszerzonej rzeczywistości oraz możliwość obejrzenia pokazu Multimedialnego Parku Fontann z perspektywy zgodnej z lokalizacją osoby oglądającej pokaz oraz

c)dostarczenie 100 sztuk tekturowych/kartonowych okularów/gogli, które posłużą do zamieszczenia smartphonów i oglądania pokazu Multimedialnego Parku Fontann.

 

Działania zgodne są z celami Programu Warszawska Karta Rodziny tj. tworzeniem przyjaznych warunków dla funkcjonowania i rozwoju rodzin z dziećmi zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy, wzmacnianiem funkcji rodziny, rozwijaniem możliwości spędzania wolnego czasu rodziców z dziećmi oraz promowaniem pozytywnego wizerunku rodziny.

Adresatami działań są rodziny z dziećmi, uczestnicy Warszawskiej Strefy Rodziny, w tym posiadacze Karty Młodego Warszawiaka i Karty Warszawiaka.

2. WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 Film powinien:

•           być nakręcony w technologii 4K

•           mieć charakter sferyczny – rejestracja pokazu w sferze 360°

 Aplikacja mobilna powinna:

•           umożliwiać oglądanie pokazu Multimedialnego Parku Fontann z 3-6 perspektyw powstałych na bazie filmu sferycznego

•           być skorelowana i łączyć się bez problemów z systemem już zainstalowanych w terenie mikronadajników-beaconów działających w standardzie Bluetooth (Smart/Low Energy) 4.0 lub wyższym, celem poinformowania o możliwości odtworzenia pokazu i uruchamiania konkretnej pespektywy filmu odpowiadającej lokalizacji osoby oglądającej pokaz

•           być dostępna na urządzenia z systemem iOS w wersji 7.0 lub wyższej i Android w wersji 4.3 lub wyższej

•           być kompatybilna z aplikacjami udźwiękawiającymi

•           zawierać logotypy przekazane przez Zamawiającego

•           zawierać kolorystykę zgodną z wytycznymi Zamawiającego

 Okulary/gogle udostępniające funkcję wirtualnej rzeczywistości powinny:

•           być wykonane z tektury/kartonu i wyposażone w dedykowaną soczewkę

•           umożliwiać bezpieczne umocowanie smartphonu o maksymalnej przekątnej ekranu 6 cali, na którym zainstalowana zostanie aplikacja mobilna

•           zawierać logotypy przekazane przez Zamawiającego

•           zawierać kolorystykę zgodną z wytycznymi Zamawiającego

 

3.         WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

nie dotyczy

 

4.         KRYTERIA OCENY  OFERTY:

Cena brutto – 50 pkt

Doświadczenie w realizacji podobnych zamówień wskazane i opisane w załączniku nr 1 pkt. 2 – 50 pkt.

 

5.         TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: nie później niż do dnia 31 lipca  2015 roku.

6.         TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.         Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

2.         Ofertę należy złożyć w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa lub wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie ext.afiedotow@um.warszawa.pl do dnia 30 czerwca 2015 r.  do godz. 12.00.

 

7.         INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

a.         W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.

b.         Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.

c.         Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

d.         Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy.

e.         Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 60 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty.

f.          Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w wysokości do 50% szacowanej wartości zamówienia podstawowego.

g.         Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

h.         Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą.

Załączniki

 1. 1.
  ZAPYTANIE OFERTOWE
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 1227.67 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  ZAŁĄCZNIK NR 1
  (plik: zalacznik_nr1.doc, file size: 34.5 KB)
  Pobierz