Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. stworzenia, utrzymania i serwisowania platformy informacyjnej + DODATKOWE WYJAŚNIENIA z dnia 30.X.2014

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 17 października 2014 - 13:35, pszczesna

Zapytanie ofertowe dot. stworzenia, utrzymania i serwisowania platformy informacyjnej + DODATKOWE WYJAŚNIENIA z dnia 30.X.2014


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyjaśnienie dotyczy zapytania ofertowego z dnia 17 października br., którego przedmiotem jest stworzenie, utrzymanie i serwisowanie platformy informacyjnej, w związku z czasem utrzymania i serwisowania.

Bardzo prosimy o określenie kosztów utrzymania i serwisowania systemu, aplikacji i strony przez minimum rok oraz w kolejnym czasie po zakończeniu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wyjaśnienie dotyczy zapytania ofertowego z dnia 17 października br., którego przedmiotem jest stworzenia, utrzymania i serwisowania platformy informacyjnej, w związku z poniżej zadanymi pytaniami.

1.Jakiego terenu dotyczyć ma zakres map i nawigacji?
Drogi pieszej na terenie m. st. Warszawy
2.Na jakiej podstawie Wykonawca określać ma, iż w danej lokalizacji znajdują się schody? Zgodnie z zapisem: Aplikacja będzie wybierała drogi tylko omijając schody? Czy Zamawiający dostarczy lokalizacje wszystkich schodów na terenie, który obejmuje zakres realizacji projektu?
Podmioty współpracujące lub Zamawiający przekażą dane dotyczące barier architektonicznych, w tym schodów. Dodatkowo kolejne bariery architektoniczne (w tym schody) będzie mógł zaznaczać na mapie każdy użytkownik aplikacji. W przypadku pojawienia się na mapie bariery architektonicznej w postaci schodów, nawigacja wyznacza drogę omijając je.
3.Prosimy określić dokładną listę funkcjonalności aplikacji mobilnej w trybie offline.
•    Wyświetlanie na mapie barier architektonicznych oraz miejsc dostępnych z opisem
•    Wyszukiwarka miejsc dostępnych i dostępnych z pomocą dla osób poruszających się na wózkach z opisem
•    Wyznaczenie trasy drogi pieszej
4.Czy posiadacie Państwo bazę punktów, będących barierami architektonicznymi?
Tak, dodatkowo każdy użytkownik będzie mógł dodać kolejne bariery architektoniczne oraz poinformować o usunięciu bariery za pomocą aplikacji.
5.Czy posiadacie informację o środkach komunikacji miejskiej w odniesieniu do osób poruszających się na wózkach?
Tak, informacje także są podane na stronie ZTM.
6.Czy nawigacja miałaby być stworzona przez nas, czy mają Państwo jakiś system, który potrafiłby wyznaczyć trasę, która byłaby tylko wyświetlona w aplikacji mobilnej? 
Nie posiadamy takiego systemu.
7.Możliwość administracji i zatwierdzania danych przez zamawiającego:  kim jest zamawiający i jak miałby zatwierdzać dane oraz o jakich danych mowa?
Zamawiającym jest Biuro Pomocy i Projektów Społecznych m. st. Warszawy, a administrator ze strony BPiPS musi mieć możliwość zatwierdzania i wprowadzania zmian takich jak np informacja o dostępnym lokalu dla osoby poruszającej się na wózku w przypadku zgłoszenia tej informacji przez użytkownika aplikacji.
8.Czy w ramach oferty mamy również przewidzieć zaprojektowanie całego rozwiązania (analiza, makiety, specyfikacja przedwdrożeniowa etc)?
Według uznania oferenta.
9.Czy aplikacja ma być tylko na telefony czy też tablety?
Także na tablety z systemami iOS oraz Android

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wyjaśnienie dotyczy zapytania ofertowego z dnia 17 października br., którego przedmiotem jest stworzenia, utrzymania i serwisowania platformy informacyjnej

Wyjaśnienie dotyczy podania bardziej szczegółowych informacji.

Aplikacji oraz strona internetowa, których dotyczy to zapytanie ofertowe:
-Strona internetowa będzie miała takie same funcje jak aplikacja, w tym także wyznaczanie trasy, ale nie będzie nawigacji.
-Aplikacja będzie wyznaczać drogę pieszą uwzględniając bariery architektoniczne – bariery będą widoczne na mapie, ale aplikacja nie będzie wybierała drogi omijając je. Aplikacja będzie wybierała drogi tylko omijając schody. Np. nieobniżone krawężniki, nierówne chodniki będą widoczne na mapie, tak, aby każdy użytkownik  był świadomy barier przed nim, ale sam może zdecydować czy jest w stanie je pokonać. W przypadku pojawienia się bariery na drodze, której użytkownik nie może pokonać, aplikacja będzie wyznaczała drogę alternatywną.
-Każdy użytkownik aplikacji może dodać dostępne miejsce/ barierę architektoniczną na mapę, która zostaje automatycznie zaznaczana na mapie.
-Po naciśnięciu na punkt oznaczony na mapie, będzie wyświetlać się informacja np. „bariera architektoniczna – wysoki krawężnik” (możliwość wyświetlenia zdjęcia, jeżeli bariera została zgłoszona przez naszą aplikację) lub np. „(nazwa miejsca)(adres)Lokal oznaczony przez użytkownika aplikacji – nie spełnia standardów aplikacji”
-Przejścia podziemne/nadziemne będą oznaczone w wyróżniający się sposób, tak aby użytkownik aplikacji wiedział o potrzebie skorzystania z nich (informacja o możliwych utrudnieniach tymczasowych, ze względu na możliwą awarię podnośnika).
-Lokale opisywane jako dostępne będą sprawdzane przez administratora, do czasu sprawdzenia będą oznaczone jako „oznaczony przez użytkownika”. Lokale zgłaszane przez użytkowników nie spełniające standardów* będę oznaczane tak samo jak lokale nie sprawdzone przez administratora. Po naciśnięciu na oznaczenie konkretnego lokalu pojawi się informacja, czy lokal jest sprawdzony przez administratora i czy spełnia standardy aplikacji* wraz z komentarzem
-Przez oznaczenie zgadzam się/nie zgadzam się na mapie barier architektonicznych/dostępnego lokalu, użytkownik przekazuje swoje zdanie na ten temat. Użytkownik aplikacji może także dodać komentarz na temat danego lokalu/bariery architektonicznej
-Informacje o barierach architektonicznych po wypełnieniu krótkiego formularza (zdjęcie, miejsce, opis) automatycznie przesyłane są do 19115. Po otrzymaniu informacji zwrotnej z 19115 każda osoba zgłaszająca oraz ta, która zaznaczyła, że zgadza się z informacją o niej dostaje powiadomienie.
-Po przejściu inną drogą aplikacja aktualizuje trasę.
-Aplikacja działa także offline, ale wtedy nie ma nawigacji.
-Wyznaczane będą: proponowana trasa(+ nawigacja w aplikacji w trybie online), bariery architektoniczne (np. schody, wysoki krawężnik), zlikwidowane bariery architektoniczne, sprawy w toku (przekazana do właściwego zarządcy), dostępne lokale/budynki użyteczności publicznej(zgodne ze standardami aplikacji/strony), lokale/budynki użyteczności publicznej oznaczone przez użytkownika (niespełniający standardów aplikacji/strony lub niesprawdzony przez administratora), przejścia podziemne/nadziemne, utrudnienia stałe (np. duże nachylenie terenu)

Reszta funkcji aplikacji oraz strony opisana jest w zapytaniu ofertowym.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
1.    OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest stworzenie, utrzymanie i serwisowanie, platformy informacyjnej na temat barier architektonicznych utrudniających poruszanie się osobom na wózkach, w tym aplikacji mobilnej dostępnej na urządzenia z systemem iOS, Android zgodnej ze standardem WCAG 2.0 oraz responsywnej strony internetowej, także zgodnej
z ww. standardem, z wykorzystaniem danych przekazanych przez zamawiającego oraz podmioty współpracujące.
2.      WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA .
Aplikacja oraz strona internetowa musi zawierać:
(1)    Nawigację drogi pieszej dla osób poruszających się na wózkach (możliwość uwzględnienia barier architektonicznych wraz z możliwością opisu i zdjęcia) oraz komunikacji miejskiej (dane z istniejącej aplikacji) uwzględniając pojazdy niskopodłogowe/przystosowane
(2)    Możliwość administracji i zatwierdzania danych przez Zamawiającego
(3)    Możliwość oznaczania przez użytkowników aplikacji, że potwierdzają/nie potwierdzają informację umieszczoną na mapie (z możliwością komentowania)
(4)    Możliwość zgłoszenia, zatwierdzania, edytowania i oznaczenia miejsc
z utrudnieniami stałymi i tymczasowymi, np. niedziałająca winda, nieobniżony krawężnik jednocześnie wyznaczenie drogi alternatywnej oraz przesłanie zgłoszenia do 19115 (system komunikacji z mieszkańcami)
(5)    Wysyłanie powiadomienia o zlikwidowaniu bariery architektonicznej do użytkownika, który ją zgłaszał lub zaznaczył, że potwierdza informację o niej
(6)    Możliwość udostępnienia danych zgromadzonych w bazie innym aplikacjom/systemom za pomocą webservice-ów, a także ich pobieranie (19115, niepełnosprawnik.eu itp.)
(7)    Wyszukiwarkę miejsc dostępnych i/lub dostępnych z pomocą dla osób poruszających się na wózkach
(8)    Oznaczenie obiektów dostępnych i/lub dostępnych z pomocą dla osób poruszających się na wózkach, a także dodawanie takich obiektów przez użytkowników aplikacji

3.    WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
O zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy:
-  wykażą realizację minimum trzech podobnych projektów (aplikacji oraz stron internetowych, w tym co najmniej dwie zawierające nawigację)
Niespełnienie ww. warunku będzie skutkowało wykluczeniem oferenta z postępowania.
4.    KRYTERIA OCENY  OFERTY:
Cena – 60 % (maksimum 60 pkt) Kosztorys i harmonogram (tabela 1) (maksimum 60 pkt)
Doświadczenie w realizacji podobnych projektów – 40 % Wykaz realizacji podobnych projektów (tabela 2) (za wykazanie realizacji każdego kolejnego projektu powyżej minimum (tzn. 3) 10pkt, maksimum 40pkt)
5.    TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA:
Od dnia podpisania umowy - do końca I kwartału 2015r (z uwzględnieniem testów
i wprowadzania poprawek)
6.    TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
a.    Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik do zapytania ofertowego.
b.    Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie ext.isopalska@um.warszawa.pl do  dnia 31.10.2014r  do  godz. 12.00.
7.    INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
a.    W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.
b.    Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie
z Umową / zamówieniem.
c.    Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
d.    Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy
e.    Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji
     o wyborze najkorzystniejszej  oferty.
f.     Zamawiający zastrzega możliwość zamówienia uzupełniającego oraz ewentualnego odstąpienia od zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
8. UWAGI:
W sprawie pytań dotyczących ww. zapytania prosimy o kontakt mailowy ext.isopalska@um.warszawa.pl

UWAGA: Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: doc161014.pdf, file size: 87.59 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz ofertowy
  (plik: zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy.doc, file size: 60 KB)
  Pobierz