Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. szkoleń dla Doradców ds. Zdrowienia i Wsparcia

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 20 lutego 2018 - 10:48, bgolab

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:


1.        OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:         

Usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń dla Doradców ds. Zdrowienia i Wsparcia oraz Doradców Ekspertów przez Doświadczenie w ramach projektu: „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Program szkolenia powinien być zgodny z założeniami modelu wsparcia, przyjętym do testowania i wdrażania i  obejmować łącznie minimum 300 godzin dydaktycznych w podziale na 3 lata (2018-2020)tj.:

a)       2018 r. – 100 godzin, w tym 35 godzin – marzec 2018 (dla Doradców ds. Zdrowienia i Wsparcia); 35 godzin –czerwiec 2018 (dla Doradców Ekspertów przez Doświadczenie) i 30 godz. czerwiec/lipiec (wspólne);

b)       2019 r. – 100 godzin, w tym I część: styczeń/luty i II część czerwiec/lipiec

c)       2020 r. - 100 godzin, w tym I część: styczeń/luty i II część czerwiec/lipiec

Wykonawca przeprowadzi szkolenia dla grupy docelowej (osoby wskazane przez Zamawiającego), w łącznej liczbie minimum 24 miejsc szkoleniowych (nie więcej niż 32 miejsc szkoleniowych), z tego:

a)       max. 16 miejsc szkoleniowych, przeznaczonych dla Doradców ds. Zdrowienia i Wsparcia;

b)       max. 16 miejsc szkoleniowych, przeznaczonych dla Doradców Ekspertów przez Doświadczenie.

 A.        Szkolenie dla Doradców ds. Zdrowienia i Wsparcia

Bezpośrednim celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu:

 • specyfiki przebiegu zaburzeń psychicznych,
 • koncepcji zdrowienia oraz dobrego życia,
 • integrującego podejścia do postrzegania problemów osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • znaczenia ruchu samopomocowego dla procesu zdrowienia,
 • specyfiki pracy „Eksperta przez doświadczenie”,
 • zasad tworzenia Indywidualnego Planu Zdrowienia i Wsparcia, 
 • metod wspierania w realizacji Indywidualnego Planu Zdrowienia i Wsparcia.

Osoby prowadzące szkolenie:

- profesjonaliści (m.in. lekarze psychiatrzy, psychologowie, specjaliści terapii środowiskowej, pedagodzy specjalni)  z doświadczeniem w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi i doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń.

- osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego z korzystnym przebiegiem procesu zdrowienia, posiadające niezbędne predyspozycje osobowościowe i doświadczenie w prowadzeniu szkoleń.

Program powinien zawierać następujące zagadnienia:

Część I (35 h)

 • WYKŁADY (15 godzin)
 1. Ustalenia podstawowe:
 • specyfika zaburzeń psychicznych – rodzaje, etiologia, przebieg
 • koncepcja procesu zdrowienia oraz dobrego życia – podstawa prowadzenia działań, geneza pojęć
 • nowe perspektywy w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi
 • praktyczne aspekty procesu zdrowienia i dobrego życia 

       2. Integrujące spojrzenie na sytuację życiową uczestnika:

 • równowaga między objawami/trudnościami i potencjałem/szansami
 • leczenie i wsparcie
 • elementy wpływające na jakość życia
 • tworzenie indywidualnych ścieżek „dobrego życia”

       3. Zasady współpracy  z beneficjentami:

 • podstawowe punkty odniesienia: akceptacja i wsparcie,
 • podążanie za klientem i   uniknie paternalizmu.

        4. Ruch samopomocowy

 • geneza i znaczenie: doświadczenie Europy Zachodniej,
 • rola ruchów samopomocowych,
 • psychologiczne aspekty związane z uczestnictwem w ruchu samopomocowym
 • ruch samopomocowy a proces zdrowienia i dobrego  życia,
 • działania prowadzone obecnie przez ruch samopomocowy: możliwości i ograniczenia,
 • sposoby wspierania rozwoju ruchu samopomocowego.

       5. Zasady pracy ( zgodne z założeniami modelu wsparcia) Doradcy ds. Zdrowienia i Wsparcia:

 • podstawowy cel działania,
 • docieranie do uczestników programu,
 • konsultacje dla rodzin i osób znaczących,
 • zasady kontaktu i dostępność do Doradców,
 • bieżące wsparcie w realizacji Indywidualnych Planów Zdrowienia,
 • zasady współpracy z  Doradcami Ekspertami przez Doświadczenie.

       6. Indywidualny Plan Zdrowienia i Wsparcia:

 • zasady tworzenia
 • diagnoza psychospołeczna
 • stan zdrowia i kontrola objawów
 • leczenie psychiatryczne

       7. Ekspert przez Doświadczenie:

 • geneza działalności Doradców Ekspertów przez doświadczenie oraz dotychczasowe doświadczenia .
 • zakres obowiązków i sposób pracy Doradcy ds. Zdrowienia i Wsparcia oraz Doradców Ekspertów  przez doświadczenie
 • współpraca z Doradcą Ekspertem przez doświadczenie

 

 • WARSZTATY (20 godzin)
 1. Przygotowywanie całościowej diagnozy psychospołecznej (praktyczne integrowanie informacji pochodzących z różnych źródeł: od beneficjentów,   lekarzy psychiatrów i terapeutów, programów wsparcia, członków rodziny i innych osób znaczących).
 2. Przygotowywanie Indywidualnych Planów Zdrowienia i Wsparcia (zasady tworzenia Planów na podstawie zintegrowanych informacji, zasady negocjowania rozwiązań z uczestnikami, motywowanie do szukania rozwiązań, w zakresie jakości życia, sposób wykorzystywania informacji od członków rodzin i osób znaczących, tworzenie wyznaczników procesu zdrowienia) Przygotowanie  pisemnej wersji Indywidualnego Planu Zdrowienia i Wsparcia.
 3. Współpraca z Doradcami Ekspertami przez Doświadczenie (pozycja w zespole, oczekiwania i specyfika współpracy. Podział obowiązków, komunikacja. Ograniczenia i możliwości wsparcia udzielanego przez Doradców  Ekspertów przez Doświadczenie).
 4. Opracowanie studium przypadku (praca  z osoba chorującą: zbieranie wywiadu, danych z dokumentacji, analiza dotychczasowego sposobu radzenia sobie z objawami. Sfery kluczowe dla jakości życia: kontrola objawów, sytuacja materialna, mieszkaniowa, rodzinna, zawodowa, posiadane wsparcie społeczne. Tworzenie i modyfikacja planów życiowych).  Opracowanie studium przypadku w kontekście procesu zdrowienia i dobrego życia.

 B.    Szkolenia dla Doradców Ekspertów przez Doświadczenie (osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego) 

Bezpośrednim celem szkolenia jest nabycie  wiedzy z zakresu:

 • specyfiki przebiegu zaburzeń psychicznych,
 • koncepcji zdrowienia oraz dobrego życia,
 • znaczenia ruchu samopomocowego dla procesu zdrowienia, 
 • specyfiki pracy „eksperta przez doświadczenie”, 
 • zasad tworzenia Indywidualnego Planu Zdrowienia i Wsparcia, 

Osoby prowadzące szkolenie:

- profesjonaliści (m.in. lekarze psychiatrzy, psychologowie, specjaliści terapii środowiskowej, pedagodzy specjalni)  z doświadczeniem w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi i doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń.

- osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego z korzystnym przebiegiem procesu zdrowienia, posiadające niezbędne predyspozycje osobowościowe i doświadczenie w prowadzeniu szkoleń.

Program powinien zawierać następujące zagadnienia:

Część II (35 h)

 • WYKŁADY (15 godzin)
 1. Zaburzenia psychiczne: etiologia, przebieg, leczenie.
 2. Proces zdrowienia: geneza, założenia, koncepcja.
 3. Umacnianie (empowerment): geneza, koncepcja, umocnienie jako podstawowa zasada zapewniania wsparcia, umacnianie instytucjonalne oraz samoumacnianie, znaczenie dla unikania paternalizmu i zapobiegania marginalizacji.
 4.  Doradca Ekspert przez Doświadczenie - nowa funkcja w skutecznej pomocy dla  osób   z zaburzeniami psychicznymi:
 • Geneza i rys historyczny
 • Nowa perspektywa: doświadczenia i punkt widzenia 
 • Role pełnione przez Ekspertów – doświadczenia światowe

      5. Doradcy ds. Zdrowienia i Wsparcia i Doradcy Eksperci przez Doświadczenie:

 • Założenia i cele warszawskiego modelu deinstytucjonalizacji
 • Zakres działań Doradców
 • Indywidualny Plan Zdrowienia i Wsparcia: cele, zasady tworzenia, metody  wspierania w realizacji

      6. Zasady i zakres pracy Doradcy Eksperta przez Doświadczenie:

 • znaczenie doświadczeń własnych w pracy z beneficjentami programu
 • nawiązywanie kontaktu  i motywacja do zmiany
 • partnerstwo w pracy zespołowej
 • rola superwizji

      7. Zasady pracy z rodzinami:

 • rola rodziny w procesie zdrowienia
 • relacje wewnątrzrodzinne

      8. Zasady pracy ze środowiskiem lokalnym:

 • co to jest społeczność lokalna
 • dobre życie i proces zdrowienia w kontekście zasobów społeczności lokalnej
 • WARSZTATY (20 godzin)
 1. Jak skutecznie nawiązać kontakt.
 2. Rola doświadczeń własnych we wspieraniu beneficjentów programu i ich rodzin
 3. Studium przypadku

 C.        Szkolenie dla Doradców ds. Zdrowienia i Wsparcia oraz Doradców Ekspertów przez Doświadczenie

Część III (30 h)

Bezpośrednim celem szkolenia jest:

 • integracja Zespołu, tj. Doradców ds. Zdrowienia i Wsparcia oraz Doradców Ekspertów przez Doświadczenie
 • wypracowanie  skutecznych sposobów współpracy i komunikacji w parze doradców
 • identyfikacja ewentualnych zagrożeń we współpracy

Osoby prowadzące szkolenie:

- profesjonaliści (m.in. lekarze psychiatrzy, psychologowie, specjaliści terapii środowiskowej, pedagodzy specjalni)  z doświadczeniem w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi i doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń.

- osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego z korzystnym przebiegiem procesu zdrowienia, posiadające niezbędne predyspozycje osobowościowe i doświadczenie w prowadzeniu szkoleń.

 • WARSZTATY (30 godzin)
 1. Warsztaty integracyjne.
 2. Praktyczne aspekty współpracy: przygotowanie diagnozy psychospołecznej beneficjenta (studium przypadku).

 2.         WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1)         Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych.

2)         Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia zajęć w formie kształcenia na odległość ani w formie e-learningu.

3)         Wykonawca zobowiązuje się do zakończenia szkolenia do 30 czerwca 2020 r.

4)         Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia o 30 dni bądź wcześniejszego zakończenia zamówienia.

5)         Wykonawca zobowiązany jest do organizacji i przeprowadzenia szkoleń na terenie m.st. Warszawy, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,  zgodnie z harmonogramem ustalonym z Zamawiającym.

6)         Szkolenia będą odbywały się w grupach maksymalnie 16-osobowych. Dopuszcza się możliwość zwiększenia liczby uczestników danej grupy, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby i uzyskaniu zgody Zamawiającego.

7)         Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż 1 godzina wymieniona w opisie zamówienia oznacza 45 minut. Przerwy – minimum 1 przerwa 15 minutowa na 90 minut zajęć dydaktycznych.

8)         Wykonawca odpowiednio oznaczy logotypem Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Wiedz Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach POWER na lata 2014-2020 sale (wskazane przez Zamawiającego - leżące w jego dyspozycji) w których odbywają się zajęcia oraz materiały szkoleniowe.

9)         Wykonawca zobowiązuje się do informowania uczestników o współfinansowaniu szkolenia ze środków Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego.

10)      Wykonawca zobowiązany będzie do informowania koordynatora Zamawiającego niezwłocznie, jednak nie później niż w następnym dniu roboczym od zaistnienia zdarzenia  (telefonicznie lub e-mailem), o zaistniałych trudnościach w realizacji zadania, które mogą polegać np. na:

 1. nieobecności uczestnika,  
 2. zmianach w harmonogramie zajęć,  

11)      Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia kadry dydaktycznej o odpowiednich kwalifikacjach, wiedzy i doświadczeniu w przeprowadzeniu szkoleń z danego zakresu tematycznego, potwierdzonych odpowiednimi certyfikatami, zaświadczeniami, referencjami lub innymi dokumentami. 

12)      W przypadku braku możliwości wykonania przedmiotu zamówienia przez osoby wskazane przez Wykonawcę, Oferent zobowiązany będzie zapewnić zastępstwo, z zastrzeżeniem, że nowa kadra posiadać będzie co najmniej równoważne wykształcenie, doświadczenie oraz uprawnienia do przeprowadzania szkoleń, jak wykazane pierwotnie. 

13)      Wszelkie koszty związane z realizacją zadania m.in. koszt trenerów, koszt materiałów szkoleniowych, ubezpieczenia prowadzących na czas wykonywania zadania ponosi Wykonawca.

14)      Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia podczas wykonywania usługi. Za wszelkie roszczenia z tytułu zdarzeń lub wypadków odpowiada Wykonawca.

15)      Odpowiedzialność wobec uczestników szkolenia z tytułu szkód poniesionych w związku
ze świadczeniem usługi ponosi wyłącznie Wykonawca. Na nim też spoczywa obowiązek ubezpieczenia się od wszystkich ryzyk związanych ze świadczeniem usługi.

16)      Wykonawca zapewni uczestnikom materiały szkoleniowe oraz podstawowe pomoce dydaktyczne (m.in. skrypt dotyczący szkolenia) które przechodzą na własność uczestnika szkolenia.

17)      Wykonawca zobowiązuje się do nieobciążania uczestnika szkolenia żadnymi dodatkowymi kosztami.

18)      Wykonawca zobowiązuje się zapewnić niezbędny sprzęt umożliwiający prawidłową realizację zamówienia.

19)      W ramach realizacji zadania, Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia następującej dokumentacji:

 1. Prowadzenia listy obecności na zajęciach, która musi być oznaczona logotypami, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach POWER na lata 2014-2020 (Zał. nr 3 zapytania ofertowego).
 2. Prowadzenia listy odbioru materiałów szkoleniowych, która musi być oznaczona logotypami, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach POWER na lata 2014-2020 (Zał. nr 3 zapytania ofertowego).
 3. Prowadzenie dokumentacji fotograficznej z realizowanego szkolenia.

20)      Wykonawca zobowiązany jest opracować szczegółowy program szkolenia, który powinien uwzględniać zakres tematyczny zawarty w pkt.1 (Opis Przedmiotu Zamówienia). Ww. program powinien być opracowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

21)      Szkolenia powinny odbywać się od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w przedziale godzinowym 9.00-16.00. Dopuszcza się możliwość zmiany dni i godzin, o których mowa powyżej, po wcześniejszym uzyskaniu zgody Zamawiającego.

22)      Wykonawca zobowiązuje się do przekazania, w terminie 5 dni od zakończenia wszystkich zajęć dokumentów potwierdzających ich odbycie, w tym list obecności, kopii uzyskanych zaświadczeń.

23)      Zamawiający nie dopuszcza możliwości aby uczestnicy dołączyli do istniejącej/tworzącej się grupy szkoleniowej na danym szkoleniu.

24)      Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prowadzonego szkolenia, w tym niezapowiedzianej, przez uprawnione organy nadzoru i kontroli. Kontrola może zostać przeprowadzona w miejscu realizacji szkolenia.

25)      Wykonawca winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 922).

3.             WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

1)         Sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie przedmiotu zamówienia (oświadczenie),

2)         Posiadany potencjał techniczny niezbędny do realizacji zamówienia (oświadczenie),

3)         Dysponowanie kadrą niezbędną do realizacji zamówienia (oświadczenie),

4)         Zakończenie szkoleń do 30 czerwca 2020 r. (oświadczenie),

5)         Potwierdzenie o niepodleganiu wykluczeniu z jakiegokolwiek powodu wymienionego w treści zapytania ofertowego w przedmiotowej sprawie (oświadczenie).

4.          KRYTERIA OCENY  OFERTY:

1)         Cena brutto – 60%, przy czym 60 punktów otrzymuje oferent przedstawiający najniższą cenę;

2)         Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – 40% (20 pkt. za 1 osobę spełniającą wszystkie warunki wskazane w tab. 1, nie więcej jednak niż 40 pkt. za 2 osoby).

Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia muszą być wykazane poprzez odpowiednie dokumenty potwierdzające je –  np. dyplom, świadectwo pracy, referencje, protokoły odbioru itp.  (tabela nr 1).

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

5.          TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: od dnia rozpoczęcia szkolenia, nie dłużej niż do 30 czerwca 2020r.

1)         Szczegółowy harmonogram szkoleń zostanie uzgodniony z Wykonawcą po wyborze najkorzystniejszej oferty.

2)         Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia umownych kar finansowych za nie dotrzymanie harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia.

3)         Wysokość kar finansowych zostanie ostatecznie ustalona w umowie zawartej z Oferentem wybranym w drodze zapytania ofertowego.

6.          TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1)         Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
wraz z załącznikami oraz Program szkolenia stanowiący Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

2)         Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie bborawska@um.warszawa.pl do dnia 27 lutego 2018 r.

7.             INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

1)         W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną
do reprezentowania konsorcjum.

2)         Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.

3)         Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

4)         Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej
m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy.

5)         Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty

6)         Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, w przypadku, gdy wartość oferty przewyższa kwotę środków przeznaczonych na zamówienie.

7)         W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega możliwość podpisania umowy z następnym w kolejności Wykonawcą.

8)         Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wartości zamówienia, w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonego w umowie.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 3229.87 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Zał. nr 1 Formularz oferty
  (plik: zal._nr_1_formularz_oferty.doc, file size: 825 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Zał. nr 2 Program szkolenia
  (plik: zal._nr_2_program_szkolenia.doc, file size: 707.5 KB)
  Pobierz