Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. szkolenia dla pracowników i diagnozy problemów związanych z nadmiernym spożywaniem alkoholu w domach pomocy społecznej

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 4 maja 2016 - 10:24, rkadej

Zapytanie ofertowe dot. szkolenia dla pracowników i diagnozy problemów związanych z nadmiernym spożywaniem alkoholu w domach pomocy społecznej


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia dla pracowników wybranych warszawskich domów pomocy społecznej z realizacji testu diagnostycznego AUDIT oraz diagnoza problemów związanych z nadmiernym/szkodliwym spożyciem alkoholu przez mieszkańców wybranych warszawskich domów pomocy społecznej oraz opracowanie rozwiązań m.in. organizacyjnych, profilaktycznych, terapeutycznych służących ograniczeniu tego zjawiska.

2. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Na przedmiot zamówienia składają się:

2.1. Dwa szkolenia dla pracowników wybranych warszawskich domów pomocy społecznej z przeprowadzania testu diagnostycznego AUDIT:
a) Wykonawca odpowiada za przygotowanie scenariusza szkolenia z przeprowadzania testu diagnostycznego AUDIT zwane dalej „scenariusz szkolenia AUDIT” określonego wzorem dostępnym na stronie internetowej Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
b) Za przygotowanie listy uczestników szkolenia odpowiada Zamawiający.
c) Liczba osób biorących udział w każdym szkoleniu to maksymalnie 15 osób.
d) Każde szkolenie będzie trwało maksymalnie 4 godziny zegarowe w ciągu jednego dnia roboczego. Dokładny termin przeprowadzenia szkoleń zostanie ustalony z Zamawiającym.
e) Szkolenie będzie prowadzone przez minimum jedną osobę posiadającą doświadczenie w przeprowadzaniu testu diagnostycznego AUDIT oraz w wprowadzeniu szkoleń z profilaktyki uzależnień od alkoholu.
f) Za przygotowanie materiałów (np. papier, flamastry, materiały dla uczestników szkolenia) oraz urządzeń szkoleniowych odpowiada Wykonawca.
g) Zamawiający udostępni salę na terenie Warszawy, w której przeprowadzone będą oba szkolenia.

2.2. Monitoring oraz opracowanie wyników z przeprowadzonego testu diagnostycznego AUDIT:
a) Wykonawca odpowiada za nadzór (konsultacja i wsparcie) nad pracownikami wybranych warszawskich domów pomocy społecznej, którzy przeprowadzą test diagnostyczny AUDIT wśród mieszkańców domów pomocy społecznej.
b) W przygotuje analizę zbiorczą wyników ze wszystkich przeprowadzonych testów diagnostycznych AUDIT w warszawskich domach pomocy społecznej (maksymalnie do 1200 testów). W analizie powinna znaleźć się diagnoza określająca skalę zjawiska nadmiernego/szkodliwego spożycia alkoholu przez mieszkańców wybranych warszawskich domów pomocy społecznej.

2.3. Przeprowadzenie 6 grup Balinta dla wybranych pracowników warszawskich domów pomocy społecznej:
a) Wykonawca odpowiada za przygotowanie scenariuszy dla przeprowadzenia 6 grup Balinta.
b) Za przygotowanie listy uczestników grupy Balinta odpowiada Zamawiający.
c) Liczba osób biorących udział w każdej grupie Balinta to maksymalnie 6 osób.
d) Każda grupa Balinta odbędzie się 3 razy i będzie trwała maksymalnie 4 godziny w ciągu jednego dnia roboczego. Dokładne terminy przeprowadzenia grup Balinta zostanie ustalony z Zamawiającym.
e) Grupy Balinta prowadzone będą przez minimum 1 osobę posiadającą doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju grup.
f) Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie sali do przeprowadzenia wszystkich grup Balinta na terenie dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
g) Wykonawca jest odpowiedzialny za opracowanie rezultatów z grup Balinta, które posłużą do przygotowania raportu z rekomendacjami.

2.4. Przeprowadzenie warsztatu eksperckiego dla wybranych pracowników warszawskich domów pomocy społecznej.
a) Celem warsztatu jest zebranie dobrych praktyk oraz rekomendacji z zakresu przeciwdziałaniu nadmiernego/szkodliwego spożycia alkoholu przez mieszkańców wybranych warszawskich domów pomocy społecznej.
b) Uczestnikami warsztatu eksperckiego będą wybrani pracownicy warszawskich domów pomocy społecznej.
c) Spotkanie warsztatowe zostanie poprzedzone samodzielną pracą uczestników warsztatu, którzy będą mieli do wykonania określone przez Wykonawcę zadania w formie, np. karty pracy.
d) Zadania do samodzielnego wykonania mają w szczególności zachęcić uczestników warsztatu do opracowania propozycji autorskich rozwiązań problemów zdiagnozowanych w trakcie wcześniejszych etapów. Ich celem będzie zebranie jak największej liczby potencjalnych rozwiązań dla zdefiniowanych problemów oraz przygotowanie pracowników domów pomocy społecznej do aktywnego, kreatywnego udziału w warsztacie.
e) W trakcie warsztatu wybrane pomysły będą szczegółowo omawiane i oceniane. Warsztat poprowadzi co najmniej 2 członków zespołu projektowego doświadczonych w moderowaniu spotkań warsztatowych.
f) Wykonawca zobowiązuje się w terminie nie później niż 10 dni roboczych przed rozpoczęciem warsztatu przedstawić Zamawiającemu do akceptacji:
– materiały informacyjne (dalej jako „Materiały informacyjne”) dla uczestników warsztatu zawierające podsumowanie głównych wyników i wniosków, o których mowa w punktach z 2.1, 2.2 oraz 2.3 zapytania ofertowego, opis zdiagnozowanych problemów, a także opis minimum 3 zadań do samodzielnego wykonania (w formacie MS Word);
– projekt zbiorczego raportu z wcześniejszych etapów, o których mowa w punktach 2.2. i 2.3 zapytania ofertowego(w formacie MS Power Point);
– projekt prezentacji z wcześniejszych etapów, o których mowa w punktach 2.2. i 2.3 zapytania ofertowego (w programie MS Power Point);
– program warsztatu (w formacie MS Word).
g) Zamawiający zaakceptuje lub zgłosi swoje uwagi do dokumentów, o których mowa w punkcie f ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania propozycji Wykonawcy.
h) W programie warsztatu (dalej jako „Program warsztatu”) szczególnie istotne będzie położenie nacisku na pracę w grupach roboczych oraz zagadnienia praktyczne (ćwiczenia, wybór najbardziej innowacyjnych rozwiązań, dobrych praktyk, analizę możliwości wdrożenia poszczególnych rozwiązań itp.).
i) Za przygotowanie listy uczestników warsztatu odpowiada Zamawiający.
j) Za zaproszenie w terminie nie później niż 7 dni roboczych wybranych osób do udziału w warsztacie, w tym przesłanie im zaakceptowanych przez Zamawiającego materiałów informacyjnych oraz zadań do samodzielnego wykonania odpowiada Wykonawca.
k) Warsztat będzie trwał 6 godzin w ciągu jednego dnia roboczego (pomiędzy 9:00 a 15:00). Dokładny termin przeprowadzenia warsztatu zostanie ustalony z Zamawiającym.
l) Liczba osób biorących udział w warsztacie to maksymalnie 26 osób.
m) Warsztat będzie prowadzony przez minimum dwóch członków zespołu projektowego posiadających doświadczenie w prowadzeniu warsztatów o tematyce społecznej.
n) Za przygotowanie materiałów (np. papier, flamastry) oraz urządzeń warsztatowych odpowiada Wykonawca.
o) Zamawiający udostępni salę na terenie Warszawy, w której przeprowadzony będzie warsztat.
p) Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania poczęstunku dla uczestników warsztatu (woda, soki, kawa, herbata, cukier, ciasteczka – minimum 150 gram na osobę, owoce sezonowe – minimum 150 gram na osobę, kanapki – minimum 150 gram na osobę) wraz z zapewnieniem odpowiedniego sprzętu (czajnik elektryczny, termosy) oraz zastawy ceramicznej.
q) Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem warsztatu (m.in. organizacja poczęstunku, przygotowanie materiałów warsztatowych), poza wynajęciem sali, pokrywa Wykonawca.
r) Wykonawca zobowiązuje się do podsumowania wyników oraz rekomendacji wypracowanych w trakcie warsztatu w zbiorczym raporcie, obejmującym etapy 2.1, 2.2. oraz 2.3.

2.5. Opracowanie Raportu z rekomendacjami:
a) Raport powinien zawierać wnioski z opracowanych wyników z przeprowadzonego testu diagnostycznego AUDIT, ze wszystkich przeprowadzonych grup Balinta, oraz z Warsztatu eksperckiego (w formacie MS Word).
b) Przygotowanie prezentacji opartej na Raporcie z rekomendacjami (w programie MS Power Point) oraz zaprezentowanie jej w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

2.6. Dodatkowe zadania Wykonawcy:
Bieżące monitorowanie realizacji badania i przekazywanie informacji Zamawiającemu.

2.7. Termin realizacji zadania i przekazania wszystkich raportów: do 11 lipca 2016 r.

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Wykonawca jest zobowiązany wykazać udokumentowane doświadczenie w zakresie potencjału ludzkiego. Wykonawcy jest zobowiązany wykazać, że w trakcie realizacji zamówienia zapewni łącznie, co najmniej 3 osoby, w tym:
a) kierownika Projektu, odpowiedzialnego za zarządzanie projektem, jego sprawną realizację oraz kontakt z Zamawiającym, który:
• posiada wyższe wykształcenie;
• posiada 3 letnie doświadczenie w zakresie koordynowania projektów społecznych;
• zrealizował co najmniej 2 raporty z zakresu tematyki społecznej.
b) Specjalistę z zakresu realizacji i szkoleń i prowadzenia testów diagnostycznych AUDI, który:
• posiada wyższe wykształcenie psychologiczne i/lub medyczne;
• w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, pracował przy diagnostyce uzależnień alkoholowych;
• w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, przeprowadził co najmniej 2 udokumentowane szkolenia z profilaktyki uzależnień alkoholowych.
c) Specjalistę z zakresu prowadzenia grup Balinta, który:
• Posiada wyższe wykształcenie psychologiczne;
• Posiada co najmniej 3 lata doświadczenia pracy przy profilaktyce uzależnień alkoholowych
• w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, przeprowadził co najmniej 4 udokumentowane grupy Balinta.

4. KRYTERIA OCENY OFERT
4.1 Cena: 50% (maksymalnie 50 pkt).
4.2 Doświadczenie Wykonawcy potwierdzone referencjami: 50% (maksymalnie 50 pkt), tj. wykonanie w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, następujących usług:
a) Przeprowadzenia grup Balinta dla pracowników sektora pomocy społecznej (za każde przeprowadzenie każdej z grupy Wykonawcy otrzyma – 5 pkt, maksymalnie 25 pkt.).
b) Przeprowadzenie warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień alkoholowych (za każdy przeprowadzony warsztat Wykonawca otrzyma –5pkt, max. 25 pkt).

Realizacja usług powinna być potwierdzona referencjami.
5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
od dnia podpisania umowy do 11 lipca 2016 r.

6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
6.1 Oferta powinna zawierać
a) formularz ofertowy - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
b) podpisany załącznik nr 2 do zapytania ofertowego stanowiący potwierdzenie spełnienia warunku przystąpienia do zapytania ofertowego;
c) podpisany załącznik nr 3 do zapytania ofertowego stanowiący potwierdzenie wykonanych usług
wraz z referencjami;
d) podpisany załącznik nr 4 do zapytania ofertowego stanowiący potwierdzenie wykonanych usług wraz z referencjami;
e) projekt harmonogramu zadania;
6.2 Ofertę należy: (niepotrzebne skreślić) , tj. :
- złożyć w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa, albo
- wysłać faxem na numer: 22 443 14 42, albo
- wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: Lech Uliasz luliasz@um.warszawa.pl do 12 maja 2016 r. do godz. 12.00.

7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA
a) W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.
b) Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / Zamówieniem.
c) Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
d) Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy.
e) Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.
f ) Nie ma możliwości składania ofert cząstkowych.
g) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego
w wysokości do 50% szacowanej wartości zamówienia podstawowego.
h) Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
i) Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_dps_alko.pdf, file size: 2199.79 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz oferty
  (plik: zalacznik_nr_1.doc, file size: 51.5 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Oświadczenie
  (plik: zalacznik_nr_2.doc, file size: 39 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Wykaz wykonanych usług_grupa Balinta
  (plik: zalacznik_nr_3.doc, file size: 35 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Wykaz wykonanych usług_warsztaty profilaktyki uzależnień alkoholowych
  (plik: zalacznik_nr_4.doc, file size: 35.5 KB)
  Pobierz