Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. szkolenia komputerowego-WYJAŚNIENIA+ZMIANA TERMINU

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 20 grudnia 2016 - 16:18, pszczesna

Zapytanie ofertowe dot. szkolenia komputerowego


Wyjaśnienia do zapytania ofertowego dotyczącego realizacji usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia komputerowego dla 50-ciu uczestników projektu „LSW – dobry start, wspólna przyszłość”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  2014 – 2020. w

ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM TERMIN PRZESŁANIA OFERT ULEGA WYDŁUŻENIU DO DNIA 28 GRUDNIA 2016 R. DO GODZ. 12.00

1. Pytanie:
Jak planują Państwo organizację zajęć - czy zajęcia mają być przeprowadzone w weekendy, czy w dni powszednie?
Odpowiedź:
Zgodnie z treścią zapytania ofertowego Zamawiający ustali dokładne terminy i daty szkoleń z Wykonawcą, po wyborze najkorzystniejszej oferty. Zajęcia planowane są w dni powszednie, może to jednak ulec modyfikacji w zależności od potrzeb Uczestników projektu.

2. Pytanie:
Czy zajęcia dla 5 grup mają odbywać się jednocześnie (w tych samych dniach, w tych samych godzinach), czy w różnym czasie? Czy terminy/godziny zajęć będą ustalane z Wykonawcą, czy narzucone przez Zamawiającego?
Odpowiedź:
Zamawiający ustali terminy i godziny zajęć z Wykonawcą, w zależności od potrzeb i możliwości Uczestników.  Przewidziana jest realizacja szkoleń dla każdej grupy w innym terminie, dopuszcza się jednak możliwość organizacji szkoleń, dla dwóch lub więcej grup w podobnych terminach, w różnych miejscach.

3. Pytanie:
Czy zajęcia będą prowadzone w 5 różnych miejscach w Warszawie (w sali Zamawiającego)?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji zajęć w więcej niż jednej pracowni komputerowej, zapewnianych przez Zamawiającego. Liczba miejsc realizacji zajęć uzależniona jest od potrzeb i możliwości Uczestników projektu.

4. Pytanie:
Co oznacza pytanie o dysponowaniu kadrą w załączniku numer 2, w tabeli nr.2?
Odpowiedź:
Oferent zobowiązuje się, że w momencie realizacji usługi  będzie dysponował kadrą, którą wymienił w tabeli  nr 2, w zał. nr 2.

5. Pytanie:
Zwracam się z prośbą o informację czy Wykonawca ma zapewnić przerwy kawowe dla uczestników szkoleń, jeśli tak to co ma wchodzić w skład takiej przerwy?
Odpowiedź:
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Uczestnikom przerwy kawowe podczas realizacji szkoleń.  Przerwa kawowa rozumiana jest jako: napoje typu kawa, herbata, woda gazowana i niegazowana, poczęstunek typu paluszki, kruche ciasteczka oraz naczynia jednorazowe i serwetki.

----------------------------------------------------------------------------------------

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

1. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:  realizacja usługi polegająca na przeprowadzeniu szkolenia komputerowego dla 50-ciu uczestników projektu „LSW – dobry start, wspólna przyszłość”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  2014 – 2020.

2.   WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA (jeśli dotyczy)
• Szkolenie skierowane będzie do 50 uczestników projektu, realizowane w 2 edycjach, składających się z 5 grup szkoleniowych po 5 uczestników w grupie.(25 osób w edycji). Dla każdej grupy przewidziano 12h zegarowych szkolenia – w cyklu - 4 spotkania x 3h zegarowe (4 szkoleniowe).
• Szkolenia będą realizowane w I i III kwartale 2017r
• Szkolenia będą odbywać się w godzinach porannych i popołudniowych, dodatkowo w podziale na stopień zaawansowania (kurs podstawowy i średniozaawansowany).

Podczas trwania każdych zajęć szkoleniowych przewidziana jest dla Uczestników przerwa kawowa. Zakres szkolenia:   szkolenie ma na celu rozwój umiejętności korzystania z komputera, na poziomie podstawowym bądź średniozaawansowanym, w tym m.in. nauka korzystania z wyszukiwarek internetowych, zakładanie i obsługa skrzynki mailowej, tworzenie dokumentów, korzystanie z portali z ofertami edukacyjnymi, szkoleniowymi itp., założenie skrzynki pocztowej, nauka wysyłania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną, obsługa elektronicznych skrzynek podawczych, tworzenie elektronicznego CV, wyszukiwanie ofert edukacyjnych itp.

• Wykonawca oznakuje sale, w których odbywać  się będą zajęcia, zgodnie z zasadami  promocji i  oznakowania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
• Wykonawca zobowiązany będzie do informowania Zamawiającego niezwłocznie, jednak nie później niż w następnym dniu roboczym od zaistnienia zdarzenia  (telefonicznie lub e-mailem), o zaistniałych trudnościach w realizacji zadania, które mogą polegać np. na:
a. nieobecności uczestnika,
b. zmianach w harmonogramie zajęć,
• W ramach realizacji zadania Wykonawca zapewni wykwalifikowaną kadrę, posiadającą doświadczenie oraz uprawnienia w zakresie prowadzenia szkoleń komputerowych.
• W ramach realizacji zadania, Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia list obecności na zajęciach, które muszą być oznaczone logotypami, zgodnie z zasadami promocji i  oznakowania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
• Po zakończeniu  szkolenia, Wykonawca wystawi Uczestnikowi zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, z opisem zakresu szkolenia oraz liczbą  odbytych godzin szkoleniowych. Wzór zaświadczenia przedstawiony będzie Zamawiającemu do akceptacji.
• Zamawiający zapewnia dostęp do odpowiednich sal szkoleniowych ze sprzętem komputerowym, na terenie dzielnic Praga Północ, Praga Południe m.st. Warszawy.
• Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby uczestników kierowanych na szkolenie.Wykonawca przedstawi w Ofercie program szkoleń z uwzględnieniem grupy podstawowej i średniozaawansowanej.
• Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia przed rozpoczęciem i po zakończeniu szkolenia dla każdej grupy Uczestników, ankiety  ankiet ex-ante i ex-post.  Ankiety te zostaną opracowane przez wykonawcę przy współpracy z zamawiającym.
• Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany przedstawionego programu szkolenia ze względu na konieczność dostosowania go do potrzeb Uczestników.
• Wykonawca winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 922)

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO (jeśli  dotyczy) :
• Udokumentowane doświadczenie w zakresie przeprowadzenia minimum 3 szkoleń komputerowych, dla grup uczestników składających się z min. 5 osób, dla różnych Zamawiających  w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Oferenci muszą opisać posiadane doświadczenie w tabeli nr 1 w załączniku nr. 2 oraz przedstawić referencje potwierdzające należyte wykonanie wyszczególnionych w tabeli usług. Protokoły odbioru nie są uznawane za referencje.
• Przedstawienie aktualnego wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
• Przedstawienie programu szkoleniowego, w podziale na grupę podstawową i zaawansowaną (Załącznik nr. 4).
• Dysponowanie odpowiednią kadrą zdolną do  wykonania zamówienia (posiadającą doświadczenie w prowadzeniu szkoleń komputerowych dla grup szkoleniowych min 5 osób, w okresie ostatnich trzech lat oraz uprawnienia  do prowadzenia szkoleń). Na potwierdzenie tego warunku Oferenci muszą opisać doświadczenie i kwalifikacje kadry będącej realizować zamówienie oraz przedstawić certyfikaty/zaświadczenia potwierdzające uprawnienia kadry. (tabela nr. 2 w załączniku nr.2).
• Oświadczenie dotyczące powiązań zachodzących pomiędzy Oferentem, a Zamawiającym  (oświadczenie - Załącznik nr 3).

4. KRYTERIA OCENY  OFERTY:
Cena:  60 %

Inne:  40%

Doświadczenie w realizacji szkoleń komputerowych - 30%
Zamawiający przyzna po 5 pkt za każde zrealizowane szkolenie komputerowe (powyżej 3 szkoleń wskazanych w Warunkach przystąpienia do zapytania ofertowego), dla min. 5 osób, realizowane na zlecenie różnych Zamawiających, Oferenci mogą uzyskać nie więcej niż 30 pkt.
Doświadczenie w realizacji szkoleń komputerowych współfinansowanych ze środków UE – 10%
Zamawiający przyzna po 5 punktów za przeprowadzenie szkolenia współfinansowanego ze środków UE, Oferenci mogą uzyskać nie więcej niż 10 pkt.
Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Oferenci muszą przedstawić  referencje potwierdzające należyte wykonanie usługi oraz umieścić powyższe informacje w tabeli nr 1 w załączniku nr. 2

5. TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA:
• I tura szkoleń I-III 2017r
• II tura szkoleń VII-IX 2017r
Szczegółowy harmonogram kursu/szkolenia zostanie uzgodniony z Wykonawcą po wyborze najkorzystniejszej oferty.

6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 2 – Załącznik do zapytania ofertowego oraz inne wymagane załączniki.
2. Ofertę należy:
- wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie:
 na adres e-mail: ext.mnetter@um.warszawa.pl do  dnia 27.12.2016r  do godz.13.00

7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
a. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.
b. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.
c. Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
d. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy
e. Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty
f. Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w projekcie umowy.
g. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
h. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia po uprzednim   uzgodnieniu z Wykonawcą.
i. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia umownych kar finansowych za nie dotrzymanie harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia. Wysokość kar finansowych zostanie ostatecznie ustalona w umowie zawartej z Oferentem wybranym w drodze zapytania ofertowego.
j. Zamawiający zastrzega prawo do możliwości stosowania zamówień uzupełniających w wysokości do 50% szacowanej wartości zamówienia podstawowego.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_szkolenia_komputerowe_lsw.pdf, file size: 1422.42 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik nr 2
  (plik: zalacznik_nr_2_zapytanie_ofertowe_szkolenia_komputerowe_lsw.docx, file size: 2068.61 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Załącznik nr 3
  (plik: zalacznik_nr_3_zapytanie_ofertowe_szkolenia_komputerowe_lsw.docx, file size: 2062.52 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Załącznik nr 4
  (plik: zalacznik_nr_4_zapytanie_ofertowe_szkolenia_komputerowe_lsw.docx, file size: 2059.89 KB)
  Pobierz