Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. szkolenia: kurs Polskiego Języka Migowego

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 29 września 2017 - 14:38, bgolab

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:


1.  OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:

 Realizacja usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia zawodowego: kurs Polskiego Języka Migowego dla 1 uczestnika projektu „START DO PRACY - program aktywizacji społeczno - zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - zakończonego egzaminem sprawdzającym i uzyskaniem stosownych kwalifikacji poświadczonych certyfikatem lub innymi dokumentami potwierdzającymi uzyskane kwalifikacje, rozpoznawalnymi i uznawalnymi w danym środowisku, sektorze  lub branży. Jeżeli kwalifikacje uzyskiwane w ramach szkolenia są objęte certyfikacją zewnętrzną, Wykonawca  umożliwi Uczestnikowi przystąpienie do egzaminu zewnętrznego lub uzyskanie uprawnień do wykonania zawodu unormowanych w rozporządzeniach właściwego ministra. Warunkiem zakończenia udziału Uczestnika w szkoleniu jest udział w egzaminie mającym na celu weryfikację kompetencji i kwalifikacji zawodowych nabytych podczas szkolenia. Wydane dokumenty będą potwierdzać kwalifikacje do wykonywania określonych czynności i zadań zawodowych oraz posiadane umiejętności, kompetencje i wiedzę we wskazanym zakresie.

1)       Szkolenie zawodowe powinno obejmować teoretyczne i praktyczne zagadnienia dotyczące m.in.:

Poziom podstawowy A1:

 • gramatyka Polskiego Języka Migowego - komunikowanie się kanałem wizualno-przestrzennym;
 • nadawanie i odbieranie komunikatów w Polskim Języku Migowym;
 • alfabet, liczebniki i liczebniki inkorporowane;
 • słownictwo (ok. 450 znaków ideograficznych);
 • zasady używania klasyfikatorów;
 • ćwiczenia w wykorzystaniu klasyfikatorów.

2)       Program szkolenia powinien obejmować łącznie minimum 60 godzin dydaktycznych.

3)       Szkolenie powinno być zakończone wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zawodowego, poświadczającego udział w szkoleniu zawodowym oraz wydaniem certyfikatu lub innego dokumentu rozpoznawalnego i uznawalnego w środowisku, sektorze lub branży, poświadczającego udział w szkoleniu zawodowym i potwierdzającego uzyskane kwalifikacje i uprawnienia uznawane w krajach UE, które można uznać za kwalifikację na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS.

4)        Szkolenie powinno być zakończone egzamin przeprowadzonym przez Instytucję Certyfikującą
lub Wykonawca zapewni, że szkolenie zakończy się:

 • Wydaniem certyfikatu z opisem efektów uczenia się,
 • Egzaminem, który zostanie przeprowadzony z zapewnieniem rozdzielności funkcji procesów kształcenia oraz walidacji,
 • Wykonawca przedstawi pozytywne rekomendacje od co najmniej 5 pracodawców danej branży lub związku branżowego, zrzeszającego pracodawców danej branży.

2. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1)       Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych.

2)       Wykonawca zobowiązuje się do zakończenia szkolenia do 5 grudnia 2017 r.

3)       Wykonawca odpowiednio oznaczy logotypem Europejskiego Funduszu Społecznego i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 sale w których odbywają się zajęcia oraz powstałe materiały szkoleniowe i pomoce dydaktyczne.

4)       Wykonawca zobowiązany będzie do informowania koordynatora Zamawiającego niezwłocznie, jednak nie później niż w następnym dniu roboczym od zaistnienia zdarzenia  (telefonicznie lub e-mailem), o zaistniałych trudnościach w realizacji zadania, które mogą polegać np. na: 

 1. nieobecności uczestnika,  
 2. zmianach w harmonogramie zajęć,  

5)       W ramach realizacji zadania Wykonawca zagwarantuje wykwalifikowaną kadrę, która zapewni właściwe i bezpieczne warunki realizacji zadania. Trener prowadzący szkolenie obligatoryjnie będzie posiadał wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikat/zaświadczenie/inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje do przeprowadzenie danego szkolenia oraz doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego szkolenia.

6)       W przypadku braku możliwości wykonania przedmiotu zamówienia przez osoby wskazane przez Wykonawcę, Oferent zobowiązany będzie zapewnić zastępstwo, z zastrzeżeniem, że nowa kadra posiadać będzie co najmniej równoważne doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia do przeprowadzania szkoleń, jak wykazane pierwotnie w zapytaniu ofertowym.

7)       Wszelkie koszty związane z realizacją zadania m.in. koszt trenerów, sal szkoleniowych, koszt materiałów szkoleniowych i pomocy dydaktycznych, koszt egzaminu i ubezpieczenia prowadzących na czas wykonywania zadania ponosi Wykonawca.

8)       Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia podczas wykonywania usługi. Za wszelkie roszczenia z tytułu zdarzeń lub wypadków odpowiada Wykonawca.

9)       Odpowiedzialność wobec uczestnika/uczestniczki szkolenia z tytułu szkód poniesionych w związku ze świadczeniem usługi ponosi wyłącznie Wykonawca. Na nim też spoczywa obowiązek ubezpieczenia się od wszystkich ryzyk związanych ze świadczeniem usługi.

10)   Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi materiały szkoleniowe oraz podstawowe pomoce dydaktyczne (m.in. skrypt dotyczący szkolenia, notatnik, długopis), które przechodzą na własność uczestnika projektu.

11)   Wykonawca zapewni warunki lokalowe do prowadzenia szkolenia oraz egzaminu, spełniające wymogi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony p.poż., wraz z zapleczem sanitarnym oraz dostosowane do osób z niepełnosprawnościami.

12)   W ramach realizacji zadania, Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia następującej dokumentacji:

 1. Prowadzenia listy obecności na zajęciach, która musi być oznaczona logotypami, zgodnie                z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Załącznik nr 3 niniejszego zapytania ofertowego).
 2. Prowadzenia listy odbioru materiałów szkoleniowych, która musi być oznaczona logotypami, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Załącznik nr 3 niniejszego zapytania ofertowego).
 3. Prowadzenie dokumentacji fotograficznej z realizowanego szkolenia.

13)   Zamawiający dopuszcza możliwość aby uczestnik dołączył do istniejącej/tworzącej się grupy na danym szkoleniu, z zastrzeżeniem prowadzenia osobnej dokumentacji dla uczestnika kierowanego na szkolenie zawodowe przez Zamawiającego.

14)   Koszt wykonania badań profilaktycznych przez uczestnika szkolenia,  ponosi Zamawiający.

15)   Wykonawca zobowiązany jest opracować szczegółowy program szkolenia, który powinien uwzględniać zakres tematyczny zawarty w pkt.1 (Opis Przedmiotu Zamówienia). Ww. program powinien być opracowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

16)   Wykonawca zobowiązany jest do organizacji szkolenia i przeprowadzenia egzaminu na terenie m.st. Warszawy.

17)   Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby uczestników kierowanych na szkolenie zawodowe.

18)   Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia zajęć w formie kształcenia na odległość ani w formie e-learningu.

19)   Wykonawca zobowiązuje się do przekazania, w terminie 5 dni od zakończenia wszystkich zajęć dokumentów potwierdzających ich odbycie, w tym list obecności, kopii zaświadczenia o ukończonym szkoleniu.

20)   Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania egzaminu zewnętrznego w terminie 5 dni od zakończenia szkolenia, a po uzyskaniu certyfikatu przez uczestnika, do przekazania kopii tego certyfikatu.

21)   Wykonawca zobowiązuje się do nieobciążania uczestników żadnymi dodatkowymi kosztami.

22)   Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż jedna godzina wymieniona w opisie zamówienia oznacza 45 minut. Przerwy – minimum 1 przerwa 15 minutowa na 90 minut zajęć dydaktycznych.

23)   Szkolenie będzie się odbywało w godzinach przed i popołudniowych i/lub w weekendy.

24)   Wykonawca zobowiązuje się do informowania uczestnika o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego.

25)   Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia o 30 dni bądź wcześniejszego zakończenia zamówienia.

26)   Zamawiający zastrzega, iż w przypadku pisemnej rezygnacji ze szkolenia przez Uczestnika projektu przed rozpoczęciem  szkolenia, wynagrodzenie nie zostanie wypłacone, natomiast w przypadku rezygnacji Uczestnika w trakcie realizacji szkolenia, wynagrodzenie zostanie pomniejszone proporcjonalnie o niezrealizowaną część.

27)   Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, w przypadku, gdy wartość oferty przewyższa kwotę środków przeznaczonych na zamówienie.

28)   W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega możliwość podpisania umowy z następnym w kolejności Wykonawcą.

29)   Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wartości zamówienia, w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonego w umowie.

30)   W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w umowie o świadczeniu usług w celu właściwej realizacji niniejszego zamówienia zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć: 

a.) okresu i harmonogramu realizacji umowy,

b.) ostatecznej ilości godzin do zrealizowania,

c.) ostatecznej ilości uczestników,

d.) zwiększenia wartości zamówienia w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonego w umowie.

31)   Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 2014-2020.

32)   Wykonawca winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 922). Oferent zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Uczestnika projektu oraz przetwarzania tych danych tylko dla potrzeb prowadzenia określonego szkolenia zawodowego zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

33)   Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prowadzonego szkolenia zawodowego,
w tym niezapowiedzianej, przez uprawnione organy nadzoru i kontroli. Kontrola może zostać przeprowadzona w miejscu realizacji szkolenia zawodowego.

 3.       WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy posiadają: (Tabela nr 1)

a)       Udokumentowane, minimum dwuletnie doświadczenie w zakresie realizacji kursów/szkoleń objętym zamówieniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

b)       Potencjał techniczny niezbędny do realizacji zamówienia,

c)       Dysponują kadrą niezbędną do realizacji zamówienia,

d)       Program szkolenia (załącznik nr 2),

e)       Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (kserokopia), 

 4.       KRYTERIA OCENY  OFERTY:

 • Cena brutto – 60%, przy czym 60 punktów otrzymuje oferent przedstawiający najniższą cenę;
 • Doświadczenie wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – 40% (10 pkt za zrealizowane szkolenie w zakresie objętym zamówieniem, nie więcej jednak niż 40 pkt).
 • Doświadczenie musi być wykazane poprzez dokumenty potwierdzające wykonanie zadania –  np. referencje i/lub protokoły odbioru (tabela nr 1).

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

5.       TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: od dnia rozpoczęcia szkolenia, nie dłużej niż do 5 grudnia 2017 r.  

1)       Szczegółowy harmonogram kursu zostanie uzgodniony z Wykonawcą po wyborze najkorzystniejszej oferty.

2)       Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia umownych kar finansowych za nie dotrzymanie harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia.

3)       Wysokość kar finansowych zostanie ostatecznie ustalona w umowie zawartej z Oferentem wybranym w drodze zapytania ofertowego.

 6.       TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1)       Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz z załącznikami oraz Program szkolenia stanowiący Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

2)       Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie bborawska@um.warszawa.pl do dnia 7 października 2017 r.

 7.       INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

1)       W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.

2)       Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.

3)       Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

4)       Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy.

5)       Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty.

6)       Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w projekcie umowy.

7)       Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 2519.01 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Zał. nr 1 Formularz oferty
  (plik: zal._nr_1_formularz_oferty.docx, file size: 824.37 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Zał. nr 2 Program szkolenia i Zał. nr 3 Lista obecności
  (plik: zal._nr_2_program_szkolenia_i_zal._nr_3_lista_obecnosci.docx, file size: 825.82 KB)
  Pobierz