Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. szkolenia: Warsztaty zdrowienia

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 20 lutego 2019 - 13:15, bgolab

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:


1.       OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:

Zamówienie dotyczy: Kod CPV: 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe                       

Usługa polegająca na przeprowadzeniu  szkoleń tj. WARSZTATÓW ZDROWIENIA dla uczestników projektu „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

1. Łączna liczba godzin warsztatów: 600 godzin w okresie: 2019 – 2020, tj.

 • 2019 r. : 325 godzin warsztatów = 13 grup (5 grup w Dzielnicy Wola i po 4 grupy w Dzielnicy Praga Północ i Targówek)
 • 2020 r. : 275 godzin = 11 grup (3 grupy w Dzielnicy Wola i po 4 grupy w Dzielnicy Praga Północ i Targówek

2. Program kursu powinien obejmować łącznie minimum 25 godzin dydaktycznych (1 grupa = 3 dni po  7, 8 i/lub 9 godz.).

3. Szkolenie powinno zostać przeprowadzone przez 2 osoby: „profesjonalistę” oraz „asystenta zdrowienia”. Profesjonalista będzie mógł szczegółowo opisać proces zdrowienia czy metody pomocy i wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi, natomiast asystent zdrowienia może najlepiej przekazać informacje o trudnościach z jakimi borykają się osoby z zaburzeniami psychicznymi i o codziennym życiu z chorobą.

4. Grupa docelowa szkolenia: uczestnicy projektu – osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego.

5. Forma szkolenia: wykładowa i warsztatowa.

6.Szkolenie nastwione na wzmacnianie potencjału osobistego, wspieranie procesu zdrowienia oraz jakości życia uczestników projektu.

7. Moduły wchodzące w skład szkolenia:

 • skuteczne radzenie sobie z objawami choroby,
 • rozpoznawanie własnych potrzeb
 • korzystanie z form wsparcia adekwatnie do potrzeb,
 • jak uczynić swoje życie lepszym,
 • zasady skutecznej komunikacji

8. Informacje dotyczące społecznych skutków stygmatyzacji oraz trudności w funkcjonowaniu osób z zaburzeniami psychicznymi powinny zostać przekazane poprzez wysłuchanie doświadczeń i rozmowę z osobą chorującą psychicznie –  Asystenta zdrowienia.

 2.        WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1)        Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia zajęć w formie kształcenia na odległość ani w formie e-learningu.

2)        Wykonawca zobowiązuje się do zakończenia szkoleń do 31 października 2020 r.

3)        Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia o 30 dni bądź wcześniejszego zakończenia zamówienia.

4)        Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym przygotuje szczegółowy harmonogram szkoleń.

5)        Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkoleń na terenie m.st. Warszawy, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zgodnie z harmonogramem ustalonym z Zamawiającym.

6)        Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłoszenia uwag do przygotowanego przez Wykonawcę projektu programu szkoleń oraz ich wymiaru czasowego (załącznik nr 2 do oferty), które Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić.

7)        Szkolenia będą odbywały się w grupach 7-10-osobowych. Dopuszcza się możliwość zwiększenia liczby uczestników danej grupy, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby i uzyskaniu zgody Zamawiającego.

8)        Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż 1 godzina wymieniona w opisie zamówienia oznacza 45 minut. Przerwy – minimum 1 przerwa 15 minutowa na 90 minut zajęć dydaktycznych.

9)        Wykonawca zobowiązuje się do informowania uczestników o współfinansowaniu szkolenia ze środków Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego.

10)    Wykonawca zobowiązany będzie do informowania koordynatora Zamawiającego niezwłocznie, jednak nie później niż w następnym dniu roboczym od zaistnienia zdarzenia  (telefonicznie lub e-mailem), o zaistniałych trudnościach w realizacji zadania, które mogą polegać np. na:

 1. nieobecności uczestnika,  
 2. zmianach w harmonogramie zajęć,  

11)    Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia kadry dydaktycznej o odpowiednich kwalifikacjach, wiedzy i doświadczeniu w przeprowadzeniu szkoleń dot. wskazanego zakresu tematycznego, tj.:  

 1. profesjonaliści (m.in. lekarze psychiatrzy, psychologowie, specjaliści terapii środowiskowej, pedagodzy specjalni)  z doświadczeniem w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi i doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń;
 2. asystenci zdrowienia (osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego z korzystnym przebiegiem procesu zdrowienia, posiadające niezbędne predyspozycje osobowościowe i doświadczenie w prowadzeniu szkoleń).

12)    W przypadku braku możliwości wykonania przedmiotu zamówienia przez osoby wskazane przez Wykonawcę, Oferent zobowiązany będzie zapewnić zastępstwo, z zastrzeżeniem, że nowa kadra posiadać będzie co najmniej równoważne wykształcenie i doświadczenie.

13)    W przypadku wystąpienia poważnych uwag/zastrzeżeń do pracy osoby prowadzącej szkolenie, zgłoszonych Zamawiającemu przez uczestników szkolenia, Wykonawca na wniosek Zamawiającego zapewni inną osobę prowadzącą szkolenie, posiadającą  co najmniej równoważne wykształcenie i doświadczenie.

14)    Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wśród uczestników szkolenia anonimowej ankiety ewaluacyjnej (przed i po szkoleniu). Ankieta zostanie przygotowana i dostarczona przez Zamawiającego.

15)    Wykonawca zobowiązuje się do nieobciążania uczestników szkolenia żadnymi kosztami. 

16)    Szkolenia powinny odbywać się od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w przedziale godzinowym 8.00-16.00. Dopuszcza się możliwość zmiany dni i godzin, o których mowa powyżej, po wcześniejszym uzyskaniu zgody Zamawiającego.

17)    Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prowadzonego szkolenia, w tym niezapowiedzianej, przez uprawnione organy nadzoru i kontroli. Kontrola może zostać przeprowadzona w miejscu realizacji szkolenia.

18)    Wykonawca winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 rok. Oferent zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Uczestnika projektu oraz przetwarzania tych danych tylko dla potrzeb prowadzenia szkolenia zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

3.            WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

1)        Sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie przedmiotu zamówienia (oświadczenie),

2)        Posiadany potencjał techniczny niezbędny do realizacji zamówienia (oświadczenie),

3)        Dysponowanie kadrą niezbędną do realizacji zamówienia (oświadczenie) tj.:

a)         pierwsza osoba:

 • wykształcenie wyższe – Tabela nr 1;
 • min. 5-letnie doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi  (m.in. lekarze psychiatrzy, psychologowie, specjaliści terapii środowiskowej, pedagodzy specjalni) – Tabela nr 1;
 • doświadczenie w prowadzeniu szkoleń (w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu  składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizowali co najmniej 2 szkolenia z zakresu zdrowia psychicznego) – Tabela nr 1;

b)        druga osoba:

 • z doświadczeniem kryzysu psychicznego z korzystnym przebiegiem procesu zdrowienia, posiadająca niezbędne predyspozycje osobowościowe 
  i doświadczenie w prowadzeniu szkoleń – Tabela nr 1;.

Uwaga! Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa, może zaangażować do realizacji zamówienia osobę/osoby inną/inne niż wskazana w ofercie tylko pod warunkiem spełniania przez nią/ przez nie warunków określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym i tylko w uzasadnionym przypadku. Zmiana taka wymaga pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu min. 3 dni przed terminem rozpoczęcia działań realizowanych przez tą osobę/osoby. 

 

4)        Zakończenie szkoleń do 31 października 2020 r. (oświadczenie),

5)        Potwierdzenie o niepodleganiu wykluczeniu z jakiegokolwiek powodu wymienionego w treści zapytania ofertowego w przedmiotowej sprawie (oświadczenie).

4.            KRYTERIA OCENY  OFERTY:

1)        Cena brutto – 60%, przy czym 60 punktów otrzymuje oferent przedstawiający najniższą cenę;

2)        Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – 40% (5 pkt. za każde przeprowadzone szkolenie z zakresu zdrowia psychicznego, szkoleń (w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu  składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) nie więcej jednak niż 40 pkt.) – Tabela nr 2.

 

Usługi wskazane na potwierdzenie spełniania warunków określonych w pkt. 3 „Warunki przystąpienia do zapytania ofertowego”, nie będą oceniane w części 4 „Kryteria oceny oferty”.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

5.            TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: od dnia rozpoczęcia szkolenia, nie dłużej niż do 31 października 2020 r.

1)        Szczegółowy harmonogram szkoleń zostanie uzgodniony z Wykonawcą po wyborze najkorzystniejszej oferty.

2)        Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia umownych kar finansowych za nie dotrzymanie harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia.

3)        Wysokość kar finansowych zostanie ostatecznie ustalona w umowie zawartej z Oferentem wybranym  w drodze zapytania ofertowego.

6.            TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1)      Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz inne wymagane załączniki (tj. program szkolenia stanowiący Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

2)      Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie bborawska@um.warszawa.pl do dnia 27 lutego 2019 r. Pliki stanowiące załącznik do e-maila nie mogą przekraczać 10 MB.

7.            INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

 1. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum, na podstawie Umowy konsorcjum.
 2. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.
 3. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy
 4. Oferent jest związany z ofertą nie dłużej niż 45 dni od dnia ogłoszenia informacji 
  o  wyborze najkorzystniejszej oferty.
 5.  Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w projekcie umowy.
 6. Oferent winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.). Oferent oświadczy, że zapoznał się z załączoną Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie zgody.
 7. Oferent wyraża zgodę na udostępnienie treści umowy. W szczególności przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy. Oferent wyraża zgodę na udostepnienie danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, adres, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – również w zakresie firmy, ponadto wyraża zgodę na udostępnienie całości treści złożonej oferty wraz z załącznikami (w tym m.in. wysokość złożonej oferty, nazwę firmy, adres, referencje, doświadczenie). Przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
 8. Zamawiający informuje, że płatność za wykonaną usługę/zakup będzie dokonywana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.
 9. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wymagane jest  posiadanie rachunku rozliczeniowego służącego wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu  prowadzonej przez nią  działalności gospodarczej.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 3783.44 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  zał. nr 1 Formularz oferty
  (plik: zal._nr_1_formularz_oferty.doc, file size: 828 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  zał. nr 2 program szkolenia
  (plik: zal._nr_2_program_szkolenia.doc, file size: 713 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  zał. nr 3 klauzula informacyjna
  (plik: klauzula_informacyjna_zgoda.pdf, file size: 353.93 KB)
  Pobierz