Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. transmisji on-line konferencji

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 20 września 2013 - 10:01, psliwowski

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.


Przedmiotem zapytania ofertowego jest: realizacja transmisji on-line konferencji na temat „Włączenie osób, którym przydarzyła się niepełnosprawność w życie społeczne. Jak rozmawiać z osobą, która ma poważne zaburzenia mowy”, która odbędzie się w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń” przy ul. Starej 4.
Przedmiot zamówienia obejmuje zapewnienie:
• nagrania (w tym 2 kamery HD, jedna może być bezosobowa, realizacja TV+ realizacja dźwięku),
• obsługi realizatorskiej,
• przekazanie nagranego materiału + montaż skrótu
• przeniesienia praw do nagrania.
Termin realizacji zamówienia:
Dnia 16 października w godzinach 10.00-15.00
Kryterium oceny ofert:
• o zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy przeprowadzili w okresie ostatnich trzech lat minimum pięć transmisji on-line otwartych spotkań, na których było minimum 50 uczestników.
W celu weryfikacji spełnienia ww. warunków prosimy o załączenie nagrań oraz/lub dołączenie referencji dokumentujących zrealizowanie transmisji on-line.
Niespełnienie ww. warunków będzie skutkować wykluczeniem oferenta z postępowania.
• cena - 100%
Inne istotne warunki zamówienia:
• oferta powinna zawierać wycenę brutto usługi
Ofertę prosimy dostarczyć:
pocztą na adres:
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy,
ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa,
faksem na numer: 022 443 14 42
lub pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: elipinska@um.warszawa.pl
do dnia 24 września 2013 r. do godziny 12.00.

Załączniki

  1. 1.
    Zapytanie ofertowe
    (plik: skmbt_c284e13092009390.pdf, file size: 310.44 KB)
    Pobierz