Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. usług medycznych - ANULOWANO

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 21 lutego 2013 - 13:45, anarowska

.


Z powodu uchybień formalnych Zamawiający anulował zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia usługi medycznej w zakresie badań profilaktycznych oraz sanitarno-epidemiologicznych przewidzianych dla uczestników projektu „Warszawskie inspiracje do pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Łączna kwota brutto dla każdego z poszczególnych rodzajów badań (wstępne, specjalistyczne, sanitarno-epidemiologiczne) nie wymaga podziału na kwoty brutto elementów składowych każdego z badań.

2. Kwota brutto za badanie specjalistyczne nie powinna obejmować kwoty brutto za badanie wstępne.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przedmiotem zamówienia jest usługa medyczna w zakresie:

- badań profilaktycznych, wynikających z Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. z 1996 r. Nr 69 poz. 332 z późn. zm.),

- badań do celów sanitarno-epidemiologicznych, wynikających z Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2008 r. Nr 234 poz. 1570 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie badań
do celów sanitarno-epidemiologicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 25 poz. 191 z późn. zm.).

przewidzianych dla uczestników  projektu „Warszawskie inspiracje do pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rodzaje badań:
a)    badania wstępne lekarza medycyny pracy, w tym do pracy przy komputerze,
b)    badania specjalistyczne stwierdzające możliwość skierowania osoby na szkolenie, staż zawodowy ( w tym np. do pracy na wysokościach),
c)    badania lekarskie sanitarno-epidemiologiczne wykonywane po przeprowadzeniu badań
na nosicielstwo.

Badania lekarskie będą dotyczyć różnych szkoleń/staży zawodowych w zależności od potrzeb Zamawiającego.

Wykonawca wykona badania na podstawie skierowania wystawianego przez Zamawiającego. Wzór skierowania sporządzony zostanie przez Zamawiającego. Treść skierowania Zamawiający uzgodni
z Wykonawcą niezwłocznie po zawarciu umowy.

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania tylko niezbędnych badań, zgodnych
z obowiązującymi przepisami w stosunku do danego szkolenia/stażu zawodowego, chyba że lekarz stwierdzi celowość przeprowadzenia badań dodatkowych.

Wynikiem końcowym badania lekarskiego jest wydanie orzeczenia lekarskiego na obowiązującym druku o zdolności bądź przeciwwskazaniu do podjęcia szkolenia/stażu zawodowego. Wykonawca
zobowiązuje się do wydania orzeczenia lekarskiego następnego dnia po zakończeniu badań.
W przypadku badań sanitarno-epidemiologicznych Wykonawca wyda również książeczki SANEPID.

Badania będące przedmiotem zamówienia zostaną wykonywane przez lekarzy posiadających specjalizację w dziedzinie: medycyny pracy, oraz spełniających wymagania określone w § 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań  lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

Miejscem wykonania badań oraz pobrania materiału do badań będzie teren m.st. Warszawy (z uwagi na zapewnienie ułatwionego dostępu do usług zdrowotnych oraz z uwagi na ewentualne koszty dojazdów, na jakie byłyby narażone kierowane na badania osoby).

Szacowana liczba osób skierowanych  na badania:
- wstępne – ok. 128 osób,
- specjalistyczne – ok. 40 osób,
- sanitarno-epidemiologiczne – ok. 40 osób.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby osób kierowanych na badania lekarskie
w zależności od rzeczywistych potrzeb.
Oferta rozpatrywana będzie pod kątem cen jednostkowych brutto dla 1 uczestnika za poszczególne badania - wstępne, specjalistyczne i sanitarno-epidemiologiczne.

Oferta, sporządzona na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, powinna zawierać:
a)    oświadczenia o posiadaniu statutu zakładu opieki zdrowotnej, z którego treści wynika prawo do prowadzenia świadczeń zdrowotnych przewidzianych dla Poradni Medycyny Pracy (podstawa prawna: art. 11 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej – Dz. U. z 1991 r. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.);
b)    oświadczenia o posiadaniu wpisu Wykonawcy do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez wojewodę właściwego ze względu na siedzibę Wykonawcy (podstawa prawna: art. 12 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej – Dz. U.
z 1991 r. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.);
c)    wykazu osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia                          wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
d)    informację o dniach przyjęć przez lekarza, miejscu wykonania badań
e)    cenę brutto za realizację przedmiotu zamówienia

Termin wykonania badania: w ciągu 7 dni od dnia skierowania przez Zamawiającego osoby na badania, z wyłączeniem badań na nosicielstwo

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania Umowy do 15.12 2013 r.

Kryterium oceny ofert:
1) Cena jednostkowa brutto poszczególnych badań (wstępne,  specjalistyczne i sanitarno-epidemiologiczne) – 100 %

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy
Płatność przelewem po wystawieniu faktury z 21- dniowym terminem płatności.

Uwagi:
Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach promocji i realizacji projektu „Warszawskie inspiracje do pracy”, współfinansowanego ze źródeł Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach POKL, Poddziałanie 7.2.1: Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt prowadzony jest przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy.
 

Ofertę prosimy przesłać do dnia 27 lutego 2013 r. do godz. 14.00 (decyduje data wpływu) pocztą elektroniczną na adres pszczesna@um.warszawa.pl lub faxem na numer 022 443 14 40 albo złożyć w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy (ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa).

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_na_uslugi_medyczne.pdf, file size: 139 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załacznik nr 1
  (plik: zal_nr_1_do_zapytania_ofert_word.doc, file size: 112 KB)
  Pobierz