Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. usług w zakresie kursów/szkoleń zawodowych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 3 stycznia 2013 - 9:59, anarowska

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:


Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie kursów/szkoleń zawodowych, polegająca na:
przeprowadzeniu kursu: „Instruktora Tańca Ogólnego ze specjalizacją instruktora tańca w parach” dla jednego uczestnika  projektu „Warszawskie inspiracje do pracy”, zakończonego egzaminem sprawdzającym i uzyskaniu stosownych uprawnień/dyplomu/ certyfikatu, w zakresie obejmującym naukę podstawowych zasad, uprawnień i umiejętności potrzebnych do pracy trenerskiej z zakresu tańca tj:.

 • Podstaw technik tanecznych
 • Metodyki, choreografii, kompozycji tańca
 • Technik tanecznych
 • Technik tańca w parach

 

Informacje dodatkowe:

 1. Uczestnik kursu  posiada wykształcenie zawodowe.
 2. Zamawiający dopuszcza możliwość aby uczestnik dołączył do istniejącej/tworzącej się grupy szkoleniowej na danym kursie, z zastrzeżeniem prowadzenia osobnej dokumentacji dla uczestnika kierowanego na kurs  przez Zamawiającego.
 3. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji kursu poza Warszawą.

Wykonawca zobowiązuje się do:

 1. Przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych w wymiarze co najmniej 50 godzin łącznie.
 2. Prowadzenia list obecności na zajęciach, które muszą być oznaczone logotypem EFS i POKL, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. (Załącznik nr 3 niniejszego zapytania ofertowego),
 3. Wykonawca odpowiednio oznaczy logotypem EFS i POKL, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki sale w których odbywają się zajęcia.

Warunki udziału, które spełnić musi każdy składający ofertę:

 1. Udokumentowane doświadczenie w zakresie objętym zamówieniem (oświadczenie -

Załącznik nr 1).

 1. Posiadać potencjał techniczny niezbędny do realizacji zamówienia (oświadczenie -

Załącznik nr 2).

 1. Dysponować kadrą niezbędną do realizacji zamówienia (oświadczenie - Załącznik nr 2).
 2. Między Oferentem a Zamawiającym nie zachodzą żadne powiązania kapitałowe lub osobowe – załącznik nr 2).

Ocena Ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1. Cena - 80%

Największą ilość punktów uzyska oferta z najniższą ceną. Ocena wg wzoru matematycznego: najniższa oferowana cena * 10 pkt. (max. ilość pkt w kryterium) / badana cena. Maksymalną ilość punktów otrzymuje oferta najtańsza.

2. Posiadane kwalifikacje (doświadczenie kadry, certyfikaty i uprawnienia, zezwalające instytucji szkoleniowej na prawidłowe wykonanie zlecenia) - 20%

 • Ocena kwalifikacji następuje na podstawie załączonych do oferty kserokopii certyfikatów, uprawnień (wykonawcy, trenerów), itp. Za każdy dostarczony dokument  przyznawany jest 1 punkt. Maksymalnie przyznanych może zostać 4 punkty.
 • Przeprowadzenie, co najmniej 15 kursów, potwierdzonych referencjami – 6 punktów
 • Przeprowadzenie, co najmniej 10 kursów potwierdzonych referencjami – 4 punkty
 • Przeprowadzenie, co najmniej 5 kursów potwierdzonych referencjami – 2 punkty.

Łączna ilość punktów w kryterium nie może przekraczać 10 punktów.

Ocena ofert odbywa się w systemie punktowym. od 0 do 10 pkt. Im lepsza oferta w danym kryterium tym większa przyznana liczba punktów w tym kryterium. Ocenę końcową oferty stanowi suma punktów uzyskanych przez ofertę w poszczególnych kryteriach pomnożonych przez ich wagę.

 

Termin Realizacji Zamówienia

Szczegółowy harmonogram kursu  zostanie uzgodniony z  Wykonawcą po wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia umownych kar finansowych za nie dotrzymanie harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia.

Wysokość kar finansowych zostanie ostatecznie ustalona w umowie zawartej z Oferentem wybranym w drodze zapytania ofertowego.

 

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy 

Płatność przelewem po wystawieniu faktury z 21-dniowym terminem płatności.

 

Uwagi:

Przedmiot zamówienia  jest realizowany w ramach promocji i realizacji projektu „Warszawskie inspiracje do pracy”, współfinansowanego ze źródeł Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach POKL, Poddziałanie 7.2.1: Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt prowadzony jest przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych.

 

Ofertę zawierającą cenę brutto za kurs/szkolenie dla jednej osoby, program kursu  oraz informacje na temat wydawanego zaświadczenia po ukończeniu kursu prosimy przesłać pocztą na adres:

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy,
ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa, (decyduje data wpływu).

faksem na numer: 022 443 14 40

lub pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: edmoch@um.warszawa.pl

 

Termin nadsyłania ofert:  08.01.2013 r. do godziny 16:00.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 435.68 KB)
  Pobierz