Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. usługi cateringowej dla 30 uczestników spotkania

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 16 września 2016 - 15:47, anarowska

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:


1.    OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usługi cateringowej dla 30 uczestników spotkania informacyjno-sieciującego, dla środowiska pomocy społecznej oraz NGO w ramach projektu „Innowacje na ludzką miarę – wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

1.1    Podczas spotkania Wykonawca zapewni serwis kawowy oraz lunch

a)    w ramach  serwisu kawowego Wykonawca zapewni:
-    napoje gorące:
•    herbata czarna, zielona i owocowa,  – bez ograniczeń, stale dostępne dla uczestników
       w trakcie spotkania,
•    kawa - bez ograniczeń, stale dostępne dla uczestników w trakcie spotkania,

-     napoje zimne:
•    woda gazowana i niegazowana - bez ograniczeń, stale dostępne dla uczestników w trakcie   
spotkania,

-     dodatki: cukier, cytryna, mleko do kawy - bez ograniczeń, stale dostępne dla uczestników  
          w trakcie spotkania,

        b) w ramach lunchu Wykonawca zapewni w formie stołu szwedzkiego:
-     danie główne 450 g na osobę do wyboru: danie mięsne/  danie bezmięsne

•   deser: ciastka deserowe 80 g na osobę (3 rodzaje)
 

      Serwis kawowy oraz lunch będzie serwowany w wydzielonym dla uczestników miejscu w pobliżu    
      sali na stołach do obsługi cateringowej.

2.      WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA

2.1. Miejscem świadczenia usługi będzie Pl. Zamkowy 6 "Pałac Ślubów" w Warszawie,
2.2. Zamawiający zapewni nieodpłatnie dostęp do bieżącej wody,prądu,
2.3. Wjazd na teren budynku, w którym znajduje się siedziba Zamawiającego - Wykonawca zobowiązany będzie do podania na minimum 3 dni kalendarzowe przed spotkaniem numeru rejestracyjnego samochodu,
2.4. Wykonawca zapewni stoły do obsługi cateringowej,
2.5. Wykonawca zapewni serwis (porcelanowy lub szklany), sztućce, obrusy materiałowe,
2.6. Wykonawca zapewni obsługę kelnerską,
2.7. Wykonawca zapewni transport własny i uprzątnięcie sprzętu cateringowego po serwowanym posiłku.
2.8 Wykonawca złoży wraz z ofertą propozycję menu.

3.    WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO (nie dotyczy):

4.    KRYTERIA OCENY  OFERTY:
4.1. Cena: 70 % (70 pkt.); Komisja przyzna każdej ofercie punkty w kryterium „cena brutto” wg wzoru                            
                               Cena łączna za wykonanie usługi  najniższej oferty
 Liczba punktów = ------------------------------------------------------x 70%
                                         Cena łączna za wykonanie usługi badanej oferty
 4.2. Aspekt społeczny: 30% (30 pkt.) – zaangażowanie bezpośrednio do realizacji przedmiotu zamówienia jednej osoby, zatrudnionej na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks  pracy (Dz.U.2014.1502 z późn. zm.).

Wykonawca zobowiązany będzie przed podpisaniem zamówienia do przedstawienia umowy o pracę osoby zaangażowanej do realizacji zamówienia.

5.    TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA:  6 października 2016 r. w godz. 9.00 – 15.00
6.    TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 
1.    Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1; Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym oraz propozycje menu
2.    Ofertę należy: (niepotrzebne skreślić) , tj.:
- wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie mmuszynska@um.warszawa.pl do  dnia 23 września 2016 r. do godz. 16.00

7.    INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
a.    W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.
b.    Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie
z zamówieniem.
c.    Treść zamówienia z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej
m.st. Warszawy.
d.    Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji
o wyborze najkorzystniejszej  oferty

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 898.22 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz oferty
  (plik: formularz_ofertowy_-_zalacznik_nr_1.docx, file size: 37.43 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Oświadczenie
  (plik: oswiadczenie_-_zalacznik_nr_2.docx, file size: 37.46 KB)
  Pobierz