Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. usługi na sprzątania pomieszczeń.

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 21 stycznia 2013 - 10:57, kmirgos

W ramach projektu pn: „Warszawskie inspiracje do pracy”, współfinansowanego ze źródeł Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach POKL, Poddziałanie 7.2.1: Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.


Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania polegająca na:

Świadczeniu usługi sprzątania części budynku przy ul. Nałkowskiej 11 w Warszawie z zapewnieniem koniecznych do jej wykonania środków czystości i podstawowych artykułów higienicznych. Usługa dotyczy powierzchni ok. 197  m2  na parterze budynku.

Informacje dodatkowe:

Pomieszczenia na parterze budynku przeznaczone są na potrzeby prowadzenia Biura Projektu oraz spotkań indywidualnych, warsztatów i kursów przeprowadzanych dla uczestników projektu „Warszawskie inspiracje do pracy”, współfinansowanego ze źródeł Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach POKL, Poddziałanie 7.2.1: Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt prowadzony jest przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy.

Zamawiający przewiduje, iż w pomieszczeniach objętych świadczeniem usługi będzie przebywać przeciętnie ok. 15 osób dziennie.

Wykonawca przed złożeniem oferty może przeprowadzić wizję lokalną pomieszczeń objętych sprzątaniem po uprzednim umówieniu się z Zamawiającym.

 

Wykonawca zobowiązuje się do:

I. Podstawowe zasady sprzątania pomieszczeń:

Sprzątania codziennego:

 • mycia i odkurzania podłóg, parapetów,
 • mycia toalet: urządzeń sanitarnych, muszli i desek klozetowych wraz z dezynfekcją, armatury, luster, glazury, terakoty,
 • mycie pomieszczeń i aneksów kuchennych: np. zlewozmywak, armatury, glazury, terakoty,
 • wyrzucanie (w miejsce wskazane przez Zamawiającego) śmieci, zaopatrywanie koszy w czyste worki jednorazowego użycia oraz mycie koszy (jeśli tego wymagają),
 • zaopatrywanie pomieszczeń w podstawowe środki higieny tj. papier toaletowy, ręczniki papierowe jednorazowego użytku składane typu „ZZ”, mydło zagęszczone do pojemników, worki na odpady,
 • usuwanie kurzu z mebli i innych przedmiotów znajdujących się w pomieszczeniach odpowiednimi preparatami, usuwanie kurzu spod mebli i spod pozostałego wyposażenia.
 • mycie i czyszczenie drzwi i cokołów.
 • mycie lodówki i kuchenki mikrofalowej – w zależności od potrzeb,
 • mycie, odkurzanie mebli miękkich (np. krzesła kryte skajem, materiałowe krzesła biurowe) – w zależności od potrzeb,
 • mycie kaloryferów – w zależności od potrzeb.

Sprzątanie minimum raz w tygodniu:

Sprzątanie doraźne i okresowe:

 

II. Czas pracy:

Codziennie w dni robocze w godzinach 15.00 – 17.00.

III. Inne usługi:

 1.  Do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca używać będzie własnego sprzętu , materiałów i środków czystości.
 2. Wykonawca zabezpieczy dostateczną ilość papieru toaletowego, ręczników składanych „ZZ”, mydła w płynie zagęszczonego do pojemników, worki na śmieci (do koszy na śmieci) oraz środków zapachowo – dezynfekujących do muszli klozetowych.
 3. Dojazd osób wykonujących przedmiot umowy odbywać się będzie na koszt Wykonawcy.
 4. Zamawiający udostępni Wykonawcy miejsce na przechowywanie osobistego wyposażenia, środków czystości oraz podstawowego sprzętu.
 5. Wykonawca zapewni osobie/om wykonującym przedmiot zamówienia ubrania robocze i środki ochrony indywidualnej.

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy:

Zapłata wynagrodzenia nastąpi po potwierdzeniu przez Zamawiającego należytego wykonania przedmiotu umowy, w miesięcznych transzach po realizacji usługi, na podstawie prawidłowo wystawionego dokumentu rachunku/faktury w terminach określonych w przyszłej umowie.

 

Ocena ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 1. Cena – 100 %

 

Termin Realizacji Zamówienia

Od dnia podpisania umowy do 31.07.2014.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia umownych kar finansowych za nie dotrzymanie harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia.

Wysokość kar finansowych zostanie ostatecznie ustalona w umowie zawartej z Oferentem wybranym w drodze zapytania ofertowego.

 

Uwagi:

Przedmiot zamówienia  jest realizowany w ramach projektu „Warszawskie inspiracje do pracy”, współfinansowanego ze źródeł Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach POKL, Poddziałanie 7.2.1: Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt prowadzony jest przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy.

 

Ofertę zawierającą cenę brutto i netto za miesiąc realizacji usługi prosimy przesłać pocztą na adres:

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy,
ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa, (decyduje data wpływu).

faksem na numer: 022 443 14 40 lub pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: edmoch@um.warszawa.pl

 

Termin nadsyłania ofert: 24.01.2013 r. do godziny 12:00.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: doc210113.pdf, file size: 85.81 KB)
  Pobierz