Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. usługi polegającej na opracowaniu Programu z zakresu edukacji finansowej skierowanego do rodzin z dziećmi – odbiorców rządowego Programu Rodzina 500 plus.

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 15 września 2017 - 11:48, pzygadlo

.


 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu Programu pilotażowego z zakresu edukacji finansowej skierowanego do rodzin z dziećmi – odbiorców rządowego Programu Rodzina 500 plus na terenie Dzielnicy wskazanej przez zamawiającego. Program ma na celu budowanie świadomości i właściwych nawyków zarządzania budżetem domowym m.in. poprzez pokazanie w przyjemny i przystępny sposób prawidłowych zachowań konsumenckich, nauczenie jak świadomie podejmować decyzje finansowe.
W programie mają być ujęte proste sposoby pozytywnych zachowań finansowych
w gospodarowaniu pieniędzmi.
Zamówienie obejmuje koncepcję programu edukacji finansowej rodzin z wykorzystaniem gry i materiałów edukacyjnych, integrującą i angażującą cała rodzinę.  

II. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 Program z zakresu edukacji finansowej powinien spełniać minimum następujące warunki:

1) Zawierać koncepcję programu edukacji finansowej z wykorzystaniem co najmniej dwóch narzędzi: materiałów edukacyjnych skierowanych do rodziców i ich dzieci oraz gry,

2) Zawierać dokładny opis koncepcji gry, podzielonej na etapy. Każdy etap gry powinien uczyć w formie wspólnej zabawy właściwych sposobów gospodarowania pieniędzmi oraz prawidłowych zachowań finansowych,

3) Zawierać konspekty przystępnie opracowanych dla dzieci i rodziców materiałów edukacyjnych odpowiadających poszczególnym etapom gry. Konspekty zostaną udostępnione uczestnikom programu przez Oferenta na stronie internetowej/ facebook wskazanej przez Zamawiającego.

4) Program powinien być podzielony na bloki tematyczne. Każdemu tematowi powinien odpowiadać jeden etap gry oraz odpowiedni konspekt materiałów edukacyjnych.

5) Uczestnicy programu powinni przechodzić do następnego etapu gry i uzyskiwać dostęp do kolejnego konspektu materiałów edukacyjnych po opanowaniu bloku tematycznego.

6) Program powinien posiadać instrukcję korzystania z gry oraz z materiałów edukacyjnych dostępną dla uczestników oraz moduł ewaluacyjny programu - monitoring udziału rodzin.

7) Gra powinna mieć formę planszy, zdrapki, ulotki, naklejki itp. z instrukcją, format papierowy A5 (składany do przekazania potencjalnym uczestnikom w kopercie), druk: pełny kolor, nakład 3000 tys. sztuk.

8) Wykonawca przeprowadzi ewaluację programu w formie ankiety elektronicznej, która nastąpi po akceptacji przez Zamawiającego. Wykonawca przedstawi raport z ewaluacji.

9) Zamawiający będzie miał prawo do korzystania z otrzymanej w ramach zamówienia wersji Programu bez ograniczeń.

Oferent, z którym zostanie zawarta umowa zobowiązany jest do uwzględnienia ewentualnych uwag Zamawiającego do przedłożonego w ofercie Programu z zakresu edukacji finansowej oraz do współpracy z Zamawiającym na każdym etapie realizacji zamówienia.   

III. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Do zapytania ofertowego mogą przystąpić Oferenci, którzy w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie, należycie zrealizowali minimum 3 usługi polegające na realizacji programów edukacyjnych z zakresu edukacji finansowej dla różnych grup odbiorców, wraz z informacją, na rzecz jakiego podmiotu były świadczone i w jakim okresie. Oferenci są zobowiązani przedstawić dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usługi np. referencje. 

IV. KRYTERIA OCENY  OFERTY:  

1. Cena brutto – 40 %,  max. 40 pkt, przy czym 40 punktów otrzyma oferent przedstawiający najniższą cenę;

Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawi na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należytego podatku VAT – dla całości zamówienia. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę całkowitą i nie może jej zmienić po złożeniu oferty.

2. Doświadczenie w zakresie edukacji finansowej  – 60% max. 60 pkt, przy czym 60 punktów otrzyma oferent, który wykaże się realizacją ponad 10 usług/produktów mających na celu edukację finansową.

Przez doświadczenie z zakresu edukacji finansowej  Zamawiający uzna realizację następujących  usług/produktów użytkowanych przez dowolne grupy odbiorców: przeprowadzenie szkoleń/warsztatów/wykładów, kampanii edukacyjnych, opracowanie materiałów edukacyjnych, wydanie publikacji, zbudowanie narzędzi informatycznych/ aplikacji, opracowanie gry edukacyjnej. Oferent za realizację usługi/ produktu,  potwierdzoną dokumentami lub wskazaniem strony internetowej z opisem jej wykonania, otrzyma punkty:

·         4 - 5 usług/produktów – 15 punktów,

·         6 - 7 usług/produktów – 30 punktów,

·         8 - 9 usług/produktów – 45 punktów,

·         10 i powyżej usług/produktów  – 60 punktów. 

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 1. Dostarczenie zamawiającemu koncepcji Programu oraz projektu gry i materiałów edukacyjnych powinno nastąpić do 10 października 2017 r.

2. Dostarczenie 3000 tys. egzemplarzy gry powinno nastąpić do 30 października 2017 r.,

3. Dostarczenie ostatecznej wersji Programu, materiałów edukacyjnych oraz po uzyskaniu akceptacji zamawiającego gry oraz wersji elektronicznej do umieszczenia na stronie internetowej (facebook) – do 30 października 2017 r.

4. Przeprowadzenie programu oraz raport z udziału w programie do 15 grudnia 2017 r.

 

VI. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

      

1.    Oferta powinna zawierać: formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  wraz z wymaganymi załącznikami potwierdzającymi należyte wykonanie usług wykazanych na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny oferty.

2.    Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie:

a.obarska@um.warszawa.pl do dnia 22 września 2017 r.

VII. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

1. W przypadku konsorcjum osób fizycznych, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i/lub organizacji pozarządowych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.

2. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia wynosi 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych, zgodnie z Umową / zamówieniem.

3. Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

4. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone znakiem promocyjnym „Zakochaj się w Warszawie”. Znak promocyjny, o którym mowa, zamieszcza się zgodnie z aktualnym zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy dotyczącym  „Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy
i uprawnień przysługujących m.st. Warszawie w działaniach promocyjnych
i informacyjnych; znak promocyjny dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej m.st. Warszawy.

5. Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 14 dni roboczych od dnia ogłoszenia Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

6. Zamawiający przewiduje możliwość zamówienia uzupełniającego w wysokości do 50% wartości zamówienia podstawowego.

7. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo
do odstąpienia od zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

8. Formularz oferty powinien być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną/-e.

9. Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji zamówienia.

 

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanieofertowe.pdf, file size: 1365.16 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
  (plik: zalacznik_-_formularz_ofertowy_program_edukacji_finansowej_2.doc, file size: 49.5 KB)
  Pobierz