Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. usługi produkcji i montażu tablic informacyjnych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 26 stycznia 2015 - 15:48, kmirgos

W ramach projektu pn.: „Argos – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie”


1. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotem zamówienia jest produkcja 2 rodzajów tablic informacyjnych (według różnych projektów graficznych) stanowiących oznakowanie e-pracowni warszawskich powstałych w ramach realizacji projektu „Argos – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie” oraz montaż tablic w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego na terenie m.st. Warszawy.


1.1. Produkcja 2 rodzajów tablic według następującej specyfikacji:

1.1.1 Formaty: A2 (42,00 cm-pionowo x 59,40 cm-poziomo), A4 (21,00 cm-pionowo x 29,70 cm– poziomo) oraz B3 (35,30 cm–pionowo x 50,00 cm - poziomo); pleksi bezbarwna o grubości 

5 mm, z bezpośrednim nadrukiem od wewnątrz zabezpieczonym białą folią samoprzylepną od wewnętrznej strony, kolorystyka nadruku - CMYK (Żółty 0:35:90:0; Czerwony 0:95:100:0; Niebieski 100:10:0:10), uwzględnienie w zależności od sposobu montowania – 4 ozdobnych kołków dystansowych, odpornych na warunki atmosferyczne;

1.1.2 Wykonawca przygotuje 2 rodzaje tablic, łącznie 61 szt. tablic, wg wzorów przekazanych przez Zamawiającego:

a) tablica informacyjna o e-pracowni warszawskiej (dalej T1): 28 szt.- A2; 1 szt. – A4; 2 szt.- B3; łącznie 31 szt.;

b) tablica informacyjna o współfinansowaniu projektu ze środków UE (dalej T2): 30 szt. – A2.

1.2. Ustalenie sposobu montażu oraz montaż ww. tablic w max. 30 lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego na terenie m.st. Warszawy.


2. WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA (jeśli dotyczy)

2.1 Zamawiający w dniu podpisania umowy przekaże Wykonawcy w wersji elektronicznej 2 rodzaje projektów, stanowiących grafikę nadruku na tablice informacyjne.

2.2 Przygotowane tablice, po 1 szt. każdego rodzaju (T1, T2), Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji. 

2.3 Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym ustali sposób montażu tablic w każdej lokalizacji.

2.4 Wykonawca w każdej lokalizacji dokona montażu 2 rodzajów tablic:

a) T1 zostanie zamontowana na zewnątrz budynku, w zależności od możliwości: na elewacji budynku, na drzwiach wejściowych lub w oknie, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;

b) T2 zostanie zamontowana wewnątrz budynku, na ścianie, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

2.5 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wskazania miejsca montażu tablic w danej lokalizacji.


3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO (jeśli  dotyczy) :

4. KRYTERIA OCENY  OFERTY: 

cena: 100 %

inne: 0%

5. TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, 

z tego:

a) realizacja przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt. 1.1. – 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy;

b) realizacja przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt. 1.2. – 14 dni kalendarzowych od dnia odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt. 1.1.


6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

1. Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 – Załącznik do zapytania ofertowego.

2. Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: mswiderski@um.warszawa.pl, tel. 22 443-07-60, do dnia 30.01.2015 r. do godz. 13.00.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_-_tablice.pdf, file size: 77.26 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Tablica do sali
  (plik: tablica_do_sali_2015_a2.pdf, file size: 654.74 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Tablica na budynku
  (plik: tablica_na_budynku_2015_a2.pdf, file size: 658.42 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Formularz
  (plik: zalacznik_formularz_ofertowy_argos_oznakowanie.doc, file size: 148 KB)
  Pobierz