Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. usługi przewozu osób z niepełnosprawnościami podczas wyborów samorządowych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 4 października 2018 - 10:27, psliwowski

.


 

ZAPYTANIE OFERTOWE

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego
w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych)

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

1. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi specjalistycznego przewozu osób
z niepełnosprawnością ruchową podczas wyborów samorządowych:

      - w dniu 21 października 2018 r.

      - w dniu 4 listopada 2018 r. (podczas ewentualnej II tury wyborów).

 

2.   WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1.        Usługa dotyczy przewozu osób z niepełnosprawnością ruchową wyrażających chęć uczestnictwa w wyborach samorządowych w dniu 21 października 2018 r. oraz w przypadku ewentualnej
II tury wyborów w dniu 4 listopada 2018 r.

2.        Usługa obejmuje przewiezienie osób z niepełnosprawnością ruchową do lokalu wyborczego
z miejsca zamieszkania (lub innego wskazanego) i odwiezienie z lokalu wyborczego do miejsca zamieszkania (lub innego wskazanego) na terenie m.st. Warszawy
.

3.        Kurs jest rozumiany jako przejazd w dwie strony jednego użytkownika, korzystający nie ponosi odpłatności za kurs. 

4.        Przewóz osób z niepełnosprawnością odbywa się  w systemie „od drzwi do drzwi”
tzn. Wykonawca zapewnia korzystającemu z przewozu pomoc w wydostaniu
się z miejsca zamieszkania (lub innego wskazanego miejsca) i dotarciu do lokalu wyborczego oraz pomoc w wydostaniu się z lokalu wyborczego i w dostaniu się do miejsca zamieszkania (lub innego wskazanego) na terenie m.st. Warszawy.

5.        Osoba z niepełnosprawnością ma prawo podróżować z osobą towarzyszącą; przewóz osoby towarzyszącej realizowany jest bez dodatkowych opłat.

6.            Przyjmowanie zgłoszeń od osób, które wyrażą chęć skorzystania z przewozu odbywać się będzie drogą telefoniczną oraz drogą elektroniczną na adres mailowy od dnia podpisania umowy do dnia 20 października 2018 r. do godz. 16.00  oraz w przypadku ewentualnej II tury od dnia obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej o konieczności przeprowadzenia II tury do dnia 3 listopada 2018 r. do godz. 16.00.

7.        Załogę samochodów, służących do przewozu osób, o których mowa w ust. 1, stanowi kierowca oraz przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy asystent. 

8.        Dopuszcza się możliwość łączenia kursów dla Korzystających zabieranych z miejsc 
blisko położonych.

9.        Specjalistyczny pojazd powinien mieć możliwość jednoczesnego przewożenia co najmniej
2 (dwóch) osób z niepełnosprawnością na wózkach, z uwzględnieniem wymogów technicznych dotyczących wózków inwalidzkich elektrycznych.

10.    Wykonawca będzie dysponował co najmniej 2 lekkimi składanymi wózkami inwalidzkimi przeznaczonymi dla osób korzystających z usługi, które nie posiadają własnych wózków  inwalidzkich. 

11.    Wykonawca posiada własną dyspozytornię zapewniającą łączność z pojazdami realizującymi usługę oraz udostępnia nr telefonu i adres mailowy do przyjmowania zgłoszeń. 

12.    Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia podczas wykonywania usługi przewozu osób. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku których nastąpi szkoda materialna, uszkodzenie ciała czy śmierć, spowodowana działalnością wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Za wszelkie roszczenia
z tytułu zdarzeń lub wypadków odpowiada Wykonawca.

13.    Wykonawca będzie  posiadał aktualną polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający,
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia.

 

3.      WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

1. Za warunek przystąpienia do zapytania ofertowego uznaje się posiadanie przez Wykonawcę:

1) co najmniej 5 pojazdów nie starszych niż 6 lat licząc od daty produkcji pojazdu:

a) wyposażonych w rampy lub windy umożliwiające wjazd wózkiem z osobą         niepełnosprawną do samochodu, 

b) wyposażonych w szyny lub inne urządzenia do mocowania wózków dla osób
z  niepełnosprawnością,   

c) o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, których minimalna pojemność ładunkowa powinna wynosić 4,5 m3,

 d) posiadających ważną homologację do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób                           
 
poruszających się na wózkach inwalidzkich lub ważny wpis w dowodzie rejestracyjnym
 
 
informujący, że pojazd jest przystosowany do przewozu osób z niepełnosprawnością,
 w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,

2) aktualnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie
z kierowcą, wydaną na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200, z późn. zm.).

 

4.      KRYTERIA OCENY OFERTY:

cena: 100 % - za 1 kurs, kurs jest rozumiany jako przejazd w dwie strony jednego użytkownika

inne: 0%

 

5.      TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: Usługa będzie realizowana od dnia podpisania umowy do dnia 21 października 2018 r. oraz w przypadku ewentualnej II tury wyborów do dnia 4 listopada 2018 r.

 

6.      TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.      Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego wraz z załączonymi kserokopiami dowodów rejestracyjnych pojazdów, o których mowa w pkt. 3 ppkt. 1 zapytania,

2.      Ofertę (podpisany skan oferty wraz z załącznikami) należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: psliwowski@um.warszawa.pl  do  dnia  ……. 10.2018 r. do  godz. 12.00.

 

 

7.      INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

a.         W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.

b.         Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową.

c.         Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

d.         Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy. Materiały związane z konsultacjami będą zgodne z identyfikacją wizualną konsultacji społecznych, którą przekaże Zamawiający.

e.         Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 45 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty

f.          Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w wysokości do 50% szacowanej wartości zamówienia podstawowego.

g.         Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

h.         Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy, że:

a)        Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wyboru najkorzystniejszej oferty
i realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie umowy,

b)        Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest: Prezydent m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,

c)        Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu m.st. Warszawy, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy za pomocą adresu iod@um.warszawa.pl,

d)        Administrator danych osobowych – Prezydent m.st. Warszawy – będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe na podstawie zawartej umowy,

e)        W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w podpunkcie a, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

      organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

      inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z m.st. Warszawą przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Prezydent m.st. Warszawy.

f)         Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres rzez okres dwóch lat od dnia
31 grudnia następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków,
w którym ujęto ostateczne wydatki dot. zakończonego projektu, tj. okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w podpunkcie a, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.

g)        Oferent wyraża zgodę na udostępnienie treści umowy, a w szczególności przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.
z 2018 r. poz. 1330), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, oraz wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych w zakresie obejmującym imię
i nazwisko, adres, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – również
w zakresie firmy, ponadto wyraża zgodę na publikację treści złożonej oferty (w tym m.in. wysokość złożonej oferty, nazwę firmy, adres). Treść umowy z wykonawcą,
a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana
w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

 

8.         UWAGI:

Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

 

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 1770.16 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz oferty
  (plik: formularz_oferty.pdf, file size: 591.97 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  zapytanie ofertowe wersja dostępna (WORD)
  (plik: zapytanie_ofertowe.docx, file size: 118.79 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  formularz oferty wersja dostępna (WORD)
  (plik: formularz_oferty_1.docx, file size: 21.58 KB)
  Pobierz