Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. usługi symultanicznego tłumaczenia na język migowy debat o bezpieczeństwie

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 1 września 2014 - 10:57, msadurska

Zapytanie ofertowe dot. usługi symultanicznego tłumaczenia na język migowy debat o bezpieczeństwie


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

1. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest usługa symultanicznego tłumaczenia na język migowy debat o bezpieczeństwie.

2. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

2.1 Usługa symultanicznego tłumaczenia będzie realizowana w trakcie 8 otwartych debat poświęconych bezpieczeństwu w Warszawie. Organizowanych przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy. przystępuje Aby umożliwić uczestnictwo w debacie jak najszerszemu gronu mieszkańców, planuje się zapewnienie symultanicznego tłumaczenia debat na język migowy.
2.2. Usługa symultanicznego tłumaczenia na język migowy debat o bezpieczeństwie w Warszawie będzie realizowana w wymiarze 3h w trakcie każdej debaty.
2.3. Debaty będą transmitowane na żywo lub rejestrowane i udostępniane on-line, zatem realizacja usługi powinna uwzględniać wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku.
2.4. Lokalizacja debat: 7 dzielnic Warszawy oraz Centrum Nauki Kopernik (dokładna lokalizacja będzie podawana najpóźniej z 1-tygodniowym wyprzedzeniem).

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
O zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy:
-  wykażą, ze w  okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przeprowadzili co najmniej 5 usług polegających na, symultanicznym tłumaczeniu w języku migowym w trakcie spotkań,
- wykażą, że pracują zawodowo wykorzystując język migowy.
W celu weryfikacji spełnienia ww. warunków prosimy o załączenie CV.
Niespełnienie ww. warunków będzie skutkowało wykluczeniem oferenta z postępowania.

4. KRYTERIA OCENY  OFERTY:
cena: 100 %

 

5. TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA:
8 debat odbędzie się w okresie od września do października 2014 r. w następujących terminach:
10.09.2014 r.
16.09.2014 r.
22.09.2014 r.
24.09.2014 r.
29.09.2014 r.
08.10.2014 r.
10.10.2014 r.
15.10.2014 r.

6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 2 – Załącznik do zapytania ofertowego oraz inne wymagane załączniki.
2. Ofertę należy:
- wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie kduniec@um.warszawa.pl  do  dnia 3 września  do  godz. 15:00

7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
a. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.
b. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.
c. Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
d. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy
e. Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 644.3 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz ofertowy
  (plik: zalacznik_nr_2_formularz_ofertowy.doc, file size: 50.5 KB)
  Pobierz