Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. usługi symultanicznego tłumaczenia na Polski Język Migowy

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 19 września 2014 - 13:44, pszczesna

Zapytanie ofertowe dot. usługi symultanicznego tłumaczenia na Polski Język Migowy


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
1.    OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest usługa symultanicznego tłumaczenia na Polski Język Migowy przemówień publicznych/konferencji/spotkań.
2.      WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA .
2.1. Usługa symultanicznego tłumaczenia będzie realizowana w trakcie około 12 przemówień publicznych/konferencji/spotkań w Warszawie, organizowanych przez Urząd m.st. Warszawy.
2.2. Usługa symultanicznego tłumaczenia na język migowy przemówień publicznych/konferencji/spotkań w Warszawie będzie realizowana w trakcie całego wystąpienia publicznego, tj. około 3 godzin każdorazowo. 
2.3. Wystąpienia publiczne/konferencje będą transmitowane na żywo lub rejestrowane
 i udostępniane on-line, zatem realizacja usługi powinna uwzględniać wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku.
2.4. Lokalizacja, czas trwania tłumaczenia będą przekazywane z wyprzedzeniem co najmniej 5-ciu dni kalendarzowych.
3.    WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
O zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy:
-  wykażą, że w  okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przeprowadzili co najmniej 5 usług polegających na symultanicznym tłumaczeniu w języku migowym w trakcie spotkań,
- wykażą, że pracują zawodowo wykorzystując język migowy.
W celu weryfikacji spełnienia ww. warunków prosimy o załączenie CV.
Niespełnienie ww. warunków będzie skutkowało wykluczeniem oferenta z postępowania.

4.    KRYTERIA OCENY  OFERTY:
cena: 100  %
5.    TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA:
Około 12 wystąpień publicznych/konferencji/spotkań odbędzie się w okresie
wrzesień - grudzień 2014 r. w następujących terminach:
30 września 2014r w godzinach 18:00-20:00 w Pałacu Kultury i Nauki,
8 października 2014 r.,
9 października 2014 r.,
23 października 2014 r.,
26 października 2014 r.,
6 listopada 2014 r.
oraz około 6, których terminy zostaną podane z co najmniej 5 - dniowym wyprzedzeniem.
6.    TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1.    Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik do zapytania ofertowego oraz inne wymagane załączniki.
2.    Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie ext.isopalska@um.warszawa.pl do  dnia 24.09.2014r  do  godz. 12.00.
7.    INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
a.    W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.
b.    Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie
z Umową / zamówieniem.
c.    Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
d.    Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy
e.    Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji
     o wyborze najkorzystniejszej  oferty.
f.     Zamawiający zastrzega możliwość zamówienia uzupełniającego oraz ewentualnego odstąpienia od zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

UWAGA: Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych)

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 68.76 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik do zapytania ofertowego
  (plik: zalacznik_formularz_ofertowy.doc, file size: 50.5 KB)
  Pobierz