Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. warsztatów komputerowych w ramach projektu pn. „Warsztaty komputerowe dla osób niepełnosprawnych”.

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 6 października 2020 - 10:00, bgolab

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia


1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest organizacja warsztatów komputerowych dla 10 osób w ramach projektu pn. „Warsztaty komputerowe dla osób niepełnosprawnych”.

 

2. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA (jeśli dotyczy):

 

Na przedmiot zamówienia składa się:

a. Przeprowadzenie naboru uczestników.

b. Przeprowadzenie 8 spotkań grupowych (3h każde) z uczestnikami projektu.

c. Przeprowadzenie 7 spotkań indywidualnych (3h każde) z każdym z uczestników projektu.

d. Na ostatnich zajęciach realizacja dwóch rzeczywistych scenariuszy polegających na załatwieniu spraw życia codziennego takich jak wyjście do kawiarni, teatru, sklepu.

W trakcie trwania programu uczestnicy nabędą umiejętności związane z korzystaniem z komputera oraz komunikacji za pomocą narzędzi cyfrowych. Zajęcia będą stymulować rozwój intelektualny i osobowy uczestników, kształtować kompetencje społeczne i zawodowe oraz przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu, cyfrowemu oraz informacyjnemu. Celem warsztatów jest usamodzielnienie uczestników, w tym również rozpoczęcie pracy zarobkowej. Każda z osób biorących udział w warsztatach będzie miała do dyspozycji pomoc ze strony jednego z asystentów wspomagających uczestników w trakcie warsztatów.

W przeprowadzenie warsztatów będą zaangażowani:

1) Koordynator zadania

2) Instruktor AAC

3) Zespół asystentów wspierających uczestników w czasie warsztatów

Wszystkie działania będą odbywać się zgodnie z reżimem sanitarnym.

 

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (jeśli dotyczy) :

 

O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który:

A. Od minimum 3 lat zajmuje się prowadzeniem szkoleń lub warsztatów dla osób z niepełnosprawnościami, zna potrzeby i ograniczenia osób o ograniczonej mobilności i percepcji.

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli przedstawi dokumenty potwierdzające wykaże w tabeli nr 1 minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w wymaganym zakresie.

Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Oferenta oświadczeń i dokumentów dołączonych do formularza ofertowego. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że w/w warunek Oferent spełnia. Niespełnienie ww. warunku będzie skutkowało wykluczeniem Oferenta z postępowania.

 

4. KRYTERIA OCENY OFERTY:

 

Cena: 60% Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – dla całości zamówienia. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę całkowitą i nie może jej zmienić po złożeniu oferty.

najniższa cena ofertowa brutto

Cena= ---------------------------------------------- x 60 pkt

cena brutto oferty badanej

Doświadczenie w przeprowadzaniu warsztatów, szkoleń lub zajęć AAC dla osób z niepełnosprawnościami: 40%

Kryterium dotyczy specjalizowania się w przeprowadzaniu zajęć z zakresu wykorzystywania komputera w celu usamodzielniania i rozwoju osób z niepełnosprawnościami. W ramach kryterium Zamawiający będzie przyznawał punkty na podstawie przeprowadzonych zajęć, szkoleń i warsztatów AAC – ustalone na podstawie załączonego do oferty oświadczenia oferenta oraz zestawienia (wykazu – tabela nr 3 znajdująca się w formularzu ofertowym) zrealizowanych zajęć. Oferentowi będą przyznawane punkty w ramach przedmiotowego kryterium według następującego schematu: za każde przeprowadzone zajęcia, warsztaty lub warsztaty dla osób z niepełnosprawnościami dotyczące tematyki AAC – po 2 punkty (max 40 pkt).

Dokumenty potwierdzające spełnienie powyższego kryterium nie mogą pokrywać się z dokumentami wykazanymi jako warunek przystąpienia do zapytania.

 

5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2020 r.

 

6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 

1. Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 2 – Załącznik do zapytania ofertowego oraz inne wymagane załączniki.

2. Ofertę należy:

- wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie posiecki@um.warszawa.pl do dnia 13.10.2020r. do godz. 13:00 (pliki stanowiące załączniki do maila nie mogą przekraczać łącznie 10 MB).

 

7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

 

a. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum, na podstawie Umowy konsorcjum.

b. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.

c. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy

d. Oferent jest związany z ofertą nie dłużej niż 45 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

e. Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w projekcie umowy.

f. Oferent winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.).

g. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Oferenta na podstawie zgody stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

h. Zamawiający informuje, że płatność za wykonaną usługę/zakup będzie dokonywana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

i. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wymagane jest posiadanie rachunku rozliczeniowego służącego wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez nią działalności gospodarczej.

 

8. UWAGI: 

 

ZATWIERDZAM

Zastępca Dyrektora

Biura Pomocy i Projektów Społecznych

Marta Jakubiak

06.10.2020r.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 1131.9 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Zapytanie ofertowe- dostępne
  (plik: zapytanie_ofertowe_wersja_dostepna.pdf, file size: 393.7 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Załącznik nr 1 - Formularz oferty
  (plik: formularz_ofertowy_warsztaty_komputerowe.doc, file size: 87 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Klauzula informacyjna RODO
  (plik: rodo_klauzula_informacyjna_oferty.docx, file size: 65.74 KB)
  Pobierz