Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. świadczenia opieki dla dzieci uczestników projektu na czas ich uczestnictwa w stażu

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 22 maja 2017 - 16:07, kparnicka

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na realizacja usługi polegającej na świadczeniu opieki dla dzieci uczestników projektu na czas uczestnictwa w stażu w ramach projektu „SOS Rodzina – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


1.  OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:

Realizacja usługi polegającej na świadczeniu opieki dla dzieci uczestników projektu na czas uczestnictwa w stażu w ramach projektu „SOS Rodzina – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamawiający przeznaczył na realizacje zadania kwotę 9 600,00 zł brutto.

2.   WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1)       Wykonawca winien zapewnić opiekę nad dziećmi w miejscu zapewnionym przez wykonawcę na terenie dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w odległości do 1 km od przystanku komunikacji miejskiej.  

2)       Usługa opieki winna być świadczona w terminach i godzinach (7:00-17:00) podawanych każdorazowo, wg zapotrzebowania przez Zamawiającego reprezentowanego przez pracownika Biura  Projektu.

3)       Opieka będzie zlecana w zależności od potrzeb tj. w przypadku udziału opiekunów-rodziców dzieci w stażu z min. 2 dniowym wyprzedzeniem (2 dni robocze).

4)       W wyjątkowych przypadkach termin wskazany w pkt. 3, może ulec skróceniu do 1 dnia roboczego.

5)       Przewidywana maksymalna ilość świadczonych usług wynosi 62 dni od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-17:00, dla całego zadania, w okresie od daty zawarcia umowy do dnia 30.06.2018 roku z zastrzeżeniem pkt. 3.

6)       Ilość świadczonych usług, zlecana sukcesywnie według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego wynosi:

a.       40 dni w 2017 r.

b.       22 dni w 2018 r.

7)       dopuszcza się zmianę ilości dni pomiędzy poszczególnymi latami, z zastrzeżeniem, że łączna liczba dni nie może przekroczyć 62.

8)       Wykonawca zobowiązany będzie do informowania koordynatora Zamawiającego niezwłocznie, jednak nie później niż w następnym dniu roboczym od zaistnienia zdarzenia  (telefonicznie lub e-mailem), o zaistniałych trudnościach w realizacji zadania, które mogą polegać np. na:

a.       nieobecności dziecka/dzieci, w dniach gdy miała być realizowana opieka,

b.       późniejszym niż planowano odebraniem dziecka/dzieci  przez opiekunów-rodziców,

c.       trudnościach w sprawowaniu bezpośredniej opieki np. z powodu szczególnie trudnych zachowań dzieci.

9)       W ramach realizacji zadania Wykonawca zapewni:

a.       bezpieczeństwo i opiekę dzieciom we wskazanych przez Zamawiającego terminach, godzinach i miejscu.

b.       wykwalifikowaną kadrę, która zapewni właściwe i bezpieczne warunki realizacji zadania.

c.       Przynajmniej 1 opiekuna:

- w przypadku dzieci powyżej 10 roku życia liczba na każde 25 osób/dzieci

- w przypadku dzieci do 10 roku życia liczba na każde 15 osób/dzieci

- w przypadku dzieci do 5 roku życia liczba na każde 5 osób/dzieci

10)   Wszelkie koszty związane z realizacją zadania m.in. koszty dojazdu, wyżywienia
i ubezpieczenia opiekunek/opiekunów na czas wykonywania zadania ponosi Wykonawca.

11)   Opiekunka/opiekun będzie realizować opiekę dostosowaną do ich wieku tj. minimum:

a.       w przypadku małych dzieci w wieku do 5 lat działania opiekuńcze będą polegały m.in. na podawaniu posiłków przygotowanych przez rodziców (opiekunów prawnych) dzieci, pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych i inne zadania wynikając   z bieżących potrzeb dziecka, a także zapewnie zabawy i zajęć dostosowanych do wieku dziecka (np. czytanie książek, oglądanie bajek lub programów edukacyjnych),

b.       w przypadku dzieci w wieku szkolnym działania opiekuńcze będą polegały m.in. na podawaniu posiłków przygotowanych przez rodziców (opiekunów prawnych) dzieci, odprowadzaniu i przyprowadzaniu ze szkoły dzieci wymagających pomocy w tym zakresie, po uzgodnieniu z rodzicami (opiekunami prawnymi) dzieci i szkołą oraz organizowanie zabawy i zajęć dostosowanych do wieku dziecka (np. pomoc   w odrabianiu lekcji, czytanie książek, oglądanie bajek lub programów edukacyjnych),

12)   W ramach realizacji zadania, Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia następującej dokumentacji:

a.       Karty Opieki - zgodnie ze wzorem - ustalonym z zamawiającym, która będzie potwierdzała wykonanie zadania.

b.       raporty z ilości dni opieki, po każdym miesiącu sprawowania opieki (przesyłane do wyznaczonej przez Zamawiającego osoby/koordynatora e-mailem).

13)   Zamawiający wypłaci wynagrodzenie według zrealizowanych- wykonanych dni opieki dla danego uczestnika za każdy zrealizowany miesiąc usługi.

14)   Wykonawca winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 922).

3.       WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Wymagania konieczne:  (Tabela nr 1)

·         Zapewnienie odpowiedniej kadry (min. 1 osoby):

o    z kwalifikacjami: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego.

lub

o   wykształceniem średnim oraz co najmniej dwuletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 i co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 10

·        dysponowaniem ww. kadrą w okresie realizacji projektu.

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE,
 • odbycie szkolenia dotyczącego sprawowania opieki nad dzieckiem z zajęciami praktycznymi.

4.       KRYTERIA OCENY  OFERTY:

 • Cena brutto – 50%, przy czym 50 punktów otrzymuje oferent przedstawiający najniższą cenę;
 • Doświadczenie pracowników wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – 40% (10 pkt.  za zrealizowane zadanie dot. opieki nad dziećmi trwające min. 3 m-ce, , nie więcej jednak  niż 40 pkt.). – Tabela 2.

Doświadczenie musi być wykazane poprzez dokumenty potwierdzające wykonanie zadania –  np. referencje i/lub protokoły odbioru.

 • Dysponowanie lokalem przystosowanym do sprawowania opieki nad dziećmi uczestników 10% (10 pkt za lokal spełniający bezpieczne warunki przebywania dzieci).

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

5.       TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy  do 30 czerwca 2018 r.

6.       TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.       Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

2.       Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie mwinkel@um.warszawa.pl do dnia 30 maja 2017 roku.

7.       INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

1.       W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.

2.       Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.

3.       Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

4.       Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie  z Wytycznymi do tych funduszy

5.       Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty

 

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowanie
  (plik: 2017_05_19_zapytanie_ofertowe_opieka.pdf, file size: 158.63 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz oferty
  (plik: zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego.doc, file size: 1876.5 KB)
  Pobierz