Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. świadczenia specjalistycznych usług przewozowych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 9 stycznia 2015 - 9:01, psliwowski

Świadczenie specjalistycznych usług przewozowych dla osób z niepełnosprawnością na terenie m.st. Warszawy podczas akcji „Zima w Mieście 2015” w terminie od dnia 19 stycznia do dnia 30 stycznia 2015 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku w zakresie gotowości świadczenia usług specjalistycznych usług przewozowych dla osób z niepełnosprawnością na terenie m.st. Warszawy na zasadach opisanych w opisie przedmiotu zamówienia)

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

  

1.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług przewozowych dla osób
z niepełnosprawnością na terenie m.st. Warszawy 
podczas akcji „Zima w Mieście 2015” w terminie od dnia 19 stycznia do dnia 30 stycznia 2015 r.

 

2.  WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1.        usługa świadczona jest  w dni robocze, w terminie od dnia 19 stycznia 2015 r. do dnia 30      
  stycznia 2015 r. w godzinach pracy punktów prowadzących akcję „Zima w Mieście  
  2015”.

2.          Zamówienie dotyczy przewozu dzieci z niepełnosprawnością ruchową, które wyraziły chęć udziału w akcji „Zima w Mieście 2015”, a których imienną listę wraz ze wskazaniem danych adresowych Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie nie później niż do dnia 19 stycznia 2015 r.   

3.          Z usługi mogą korzystać dzieci i młodzież z niepełnosprawnością ruchową poruszająca się na wózkach inwalidzkich.

4.          W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem społecznym z przewozu mogą korzystać osoby z dysfunkcją inną niż wymieniona w pkt. 2. Opinię w tej kwestii, na wniosek Korzystającego lub Wykonawcy, wydaje Dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy.

5.          Korzystający nie ponosi odpłatności za kurs; kurs jest rozumiany jako przejazd w dwie strony jednego użytkownika.

6.          Dopuszcza się możliwość łączenia kursów dla Korzystających zabieranych z miejsc blisko położonych.

7.          Zamawiający szacuje liczbę kursów na ok 330, z usługi skorzysta ok. 33 dzieci w ciągu 10 dni trwania akcji „Zima w Mieście 2015”.

8.           Przewóz osób z niepełnosprawnością odbywa się w systemie „od drzwi do drzwi” tzn. Wykonawca zapewnia korzystającemu z przewozu pomoc w wydostaniu się
z mieszkania (lub innego wskazanego miejsca) i dotarciu do punktu prowadzącego
akcję „Zima w Mieście 2015” oraz pomoc w wydostaniu się  z punktu prowadzącego akcję „Zima w Mieście 2015”  i w dostaniu się do miejsca zamieszkania (lub innego wskazanego miejsca).

9.          Osoba z niepełnosprawnością ma prawo podróżować z osobą towarzyszącą; przewóz osoby towarzyszącej realizowany jest bez dodatkowych opłat.

10.      Usługa wykonywana jest w granicach m.st. Warszawy, Wykonawca będzie realizował usługę pojazdami dostosowanymi do potrzeb osób z niepełnosprawnością (tj.:
a) wyposażonymi w rampy lub windy umożliwiające wjazd wózkiem z osobą  niepełnosprawną do samochodu,  

         b) szyny lub inne urządzenia do mocowania wózków dla osób z niepełnosprawnością),    
         c) o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, których minimalna pojemność   
         ładunkowa powinna wynosić 4,5 m3,

        d) posiadającymi ważną homologację do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób  
         poruszających się na wózkach inwalidzkich lub ważny wpis w dowodzie rejestracyjnym
         informujący, że pojazd jest przystosowany do przewozu osób z niepełnosprawnością,
         w  tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

11.      Usługa nie pełni funkcji transportu medycznego i w związku z tym nie jest świadczona dla osób wymagających przewozu w pozycji leżącej.

12.       Wykonawca będzie posiadał aktualną  licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, wydaną na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz.1414, z późn. zm.).

13.    Specjalistyczny pojazd powinien mieć możliwość jednoczesnego przewożenia co najmniej 2 (dwóch) osób z niepełnosprawnością na wózkach, z uwzględnieniem wymogów technicznych dotyczących wózków inwalidzkich elektrycznych.

14.    Wykonawca będzie dysponował co najmniej 2 lekkimi składanymi wózkami inwalidzkimi przeznaczonymi dla osób korzystających z usługi, które nie posiadają własnych wózków  inwalidzkich.

15.    Dyspozytor na podstawie listy osób chętnych do skorzystania z usługi, przekazanej przez Zleceniodawcę Wykonawcy, planuje i opracowuje trasy przejazdu w celu skrócenia czasu oczekiwania na realizację usługi.

16.    Pojazdy muszą posiadać łączność z dyspozytornią.

17.    Załogę samochodu stanowi kierowca oraz pomocnik przeszkolony w zakresie pierwszej pomocy i opieki nad osobami niepełnosprawnymi.

18.    Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia podczas wykonywania usługi przewozu osób. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku których nastąpi szkoda materialna, uszkodzenie ciała czy śmierć, spowodowana działalnością wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Za wszelkie roszczenia z tytułu zdarzeń lub wypadków odpowiada Wykonawca.

19.    Wykonawca będzie  posiadał aktualną polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia.

3.      WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO: nie dotyczy

 

4.      KRYTERIA OCENY  OFERTY:

cena: 100 %

inne: 0%

 

 

5.      TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: od dnia 19 stycznia do dnia 30 stycznia 2015 r.

 

6.      TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

a)   Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania  
      ofertowego,

b)      Ofertę należy złożyć w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy,ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa oraz wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: psliwowski@um.warszawa.pl  do  dnia  13.01.2015 r. do  godz. 9.00.

  

1.      INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

a.       W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.

b.      Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.

c.       Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

d.      Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy

e.       Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty

f.        Zamawiający przewiduje możliwość zamówienia uzupełniającego.

g.       Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

h.       Formularz oferty powinien być podpisany przez osobę/osoby  uprawnioną/-e. .

i.         Wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie iloczyn liczby kursów wykonanych
w okresie realizacji przedmiotu zamówienia oraz stawki brutto za kurs, o której mowa
w Formularzu oferty Wykonawcy.

 

8. UWAGI: nie dotyczy

Załączniki

 1. 1.
  zapytanie ofertowe
  (plik: doc090115.pdf, file size: 143.67 KB)
  Pobierz
 2. 2.

  (plik: zalacznik_do_zapytania_ofertowego.doc, file size: 44 KB)
  Pobierz