Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. świadczenia usługi sprzątania

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 5 grudnia 2012 - 15:33, psliwowski

Zapytanie ofertowe dot. świadczenia usługi sprzątania


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następującego zadania:

Świadczenie usługi sprzątania części budynku B Przychodni Rejonowej nr 1
w Warszawie  przy ul. Strusiej 4/8 wraz z zapewnieniem koniecznych do jej wykonania środków czystości i podstawowych artykułów higienicznych; usługa sprzątania dotyczy powierzchni ok. 365 m2 na III piętrze

Pomieszczenia III piętra w budynku B przeznaczone są na prowadzenie Ośrodka dziennego pobytu dla osób z chorobą Parkinsona w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałania wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej - Aktywizacja społeczna i zawodowa osób z chorobą Parkinsona i ich opiekunów.

Zamawiający przewiduje, iż w pomieszczeniach objętych świadczeniem usługi będzie przebywać przeciętnie 60 osób dziennie.

Wykonawca przed złożeniem oferty może przeprowadzić wizję lokalną na terenie pomieszczeń objętych sprzątaniem po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2014 r.
Kryterium oceny ofert – cena 100%
Inne - %
Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy:

I. Podstawowe zasady sprzątania pomieszczeń:
Szczegółowy zakres prac składający się na przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie wszystkich czynności niezbędnych do zapewnienia czystości oraz porządku w ww. pomieszczeniach poprzez:
1. Sprzątanie codzienne:
   -  mycie parapetów,
- mycie podłóg (z wykładzin z PCV, terakoty, tarketu),
- mycie toalet: urządzeń sanitarnych, armatury, luster, glazury, terakoty, lamperii, muszli klozetowych i desek sedesowych oraz ich dezynfekcja,
- mycie urządzeń sanitarnych (np.: umywalek, luster, dozowników na mydło i płyny dezynfekcyjne) w pokojach, gabinetach, salach, oraz innych pomieszczeniach,
- wyrzucanie (w miejscach wskazanych przez Zamawiającego) śmieci, zaopatrywanie koszy (2 kosze duże i 12 koszy małych) w czyste worki jednorazowego użycia oraz mycie koszy na odpady,
- codzienne zaopatrywanie pomieszczeń w podstawowe środki higieny tj. papier toaletowy – kolor biały, ręczniki papierowe jednorazowego użytku składane typu „ZZ” – kolor biały, mydło zagęszczone do pojemników, worki na odpady, odświeżacze powietrza do WC, kostki WC,
- usuwanie kurzu z mebli i innych przedmiotów znajdujących się w danym pomieszczeniu odpowiednimi preparatami do mebli, a także sprzątanie kurzu spod mebli i spod pozostałego wyposażenia pomieszczeń,
- usuwanie kurzu z komputerów, monitorów, klawiatur, telefonów, faksów środkami przeznaczonymi do tego celu,
- utrzymanie w czystości 2 wind osobowych , w tym usuwanie piachu z prowadnic wind, mycie luster, części oszklonych.

2. Sprzątanie minimum 1 raz w tygodniu:
- mycie, czyszczenie drzwi, mycie glazury i wszystkich cokołów,
- czyszczenie mechaniczne podłóg z terakoty/gresu.

3. Sprzątanie doraźne i okresowe:
   - mycie lodówki i kuchenki mikrofalowej – w zależności od potrzeb,
   - mycie drabinek – szt. 5, poręczy do nauki chodzenia – w zależności od potrzeb,
- mycie, odkurzanie mebli miękkich (np. krzesła kryte skajem, materiałowe fotele biurowe) – w zależności od potrzeb,
-  mycie kaloryferów – w zależności od potrzeb,
- konserwacja podłóg z tarketu  poprzez oczyszczenie oraz nałożenie akrylu/lakieru (ok. 212 m2) jeden raz na kwartał.
- mycie okien 2 razy w roku na wiosnę i jesień, (sobota lub niedziela) - termin do uzgodnienia z Zamawiającym.

Konserwacja podłóg z tarketu oraz mycie okien będzie zakończone protokołem potwierdzającym należyte wykonanie prac.
Przed podjęciem prac polegających na konserwacji podłóg oraz mycie okien przedstawiony będzie harmonogram prac uzgodniony z Zamawiającym.
II. Czas pracy – codziennie w dni robocze od godz. 18.00 do godz. 22.00 (za wyjątkiem mycia okien, które powinno odbywać się w soboty lub niedziele).

III. Inne usługi
1. Do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca używać będzie własnego sprzętu, materiałów  i środków czystości (dopuszczonych do użycia w placówkach służby zdrowia).
2. Osoby sprzątające bezwzględnie będą posiadały wózki do sprzątania, odkurzacze, maszyny czyszczące.
3. Wykonawca zabezpieczy dostateczną ilość papieru toaletowego, ręczników składanych ZZ – kolor biały, mydła w płynie zagęszczonego do pojemników, worków na śmieci – kolor czarny ( do koszy na śmieci) oraz środków zapachowo-dezynfekujących do muszli klozetowych, odświeżaczy powietrza do WC i itp.
4. Dojazd osób wykonujących przedmiotowe świadczenie do przychodni rejonowych należących do SZPZLO Warszawa Wawer odbywać się będzie na koszt Wykonawcy.
5. Zamawiający udostępni Wykonawcy miejsce na przechowywanie osobistego wyposażenia, środków czystości oraz podstawowego sprzętu.
6. Osoby, którymi Wykonawca będzie się posługiwał przy wykonywaniu umowy będą miały aktualne szczepienia przeciwko żółtaczce typu B oraz badania profilaktyczne pracowników, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy ( Dz. U. z 1996 r. Nr 69, poz. 332 ze zm.); Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że osoby, którymi się posługuje przy wykonywaniu zamówienia spełniają ww. wymagania.
7. Wykonawca zapewni osobom którymi się będzie posługiwał przy wykonywaniu zamówienia podczas prac na terenie Zamawiającego:
a) ubrania robocze jednolitego kroju i koloru z identyfikatorami osobowymi.
b) obuwie robocze antypoślizgowe,
c) środki ochrony indywidualnej do pracy z materiałem zakaźnym wg potrzeb i zagrożeń takie jak:
 rękawice robocze ochronne,
 fartuchy ochronne,
 maseczki ochronne,
Uwagi:
Zapłata wynagrodzenia nastąpi, po potwierdzeniu należytego wykonania umowy przez Zamawiającego, w miesięcznych transzach po realizacji usługi, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, w terminie 21 dni od dnia złożenia faktury w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, przelewem na konto na rachunku bankowym wskazanym na fakturze VAT.
 
Ofertę wraz z ceną jednostkową netto i brutto za miesiąc realizacji usługi prosimy przesłać pocztą na adres:
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy,
ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa,
faksem na numer: 022 443 14 40 lub pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: erahman@um.warszawa.pl
Do 12.12.2012 roku do godziny 12:00

Załączniki

  1. 1.
    Zapytanie ofertowe
    (plik: doc051212.pdf, file size: 108.25 KB)
    Pobierz