Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. świadczenia usługi sprzątania

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 8 maja 2013 - 11:21, lwieczorek

Zapytanie ofertowe dot. świadczenia usługi sprzątania


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na Usługę sprzątania III piętra w budynku B Przychodni Rejonowej nr 1 w Warszawie  przy ul. Strusia 4/8 o powierzchni ok. 365 m2. 

Pomieszczenia III piętra w budynku B przeznaczone są na prowadzenie Ośrodka dziennego pobytu dla osób z chorobą Parkinsona w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałania wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej.

Wykonawca przed złożeniem oferty może przeprowadzić wizję lokalną na terenie pomieszczeń objętych sprzątaniem.

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2014 r.

Kryterium oceny ofert – cena 100%

Inne - %

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy w załączonym pliku.

Uwagi:

Zapłata ceny  w miesięcznych transzach po realizacji usługi, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, w terminie 21 dni od dnia złożenia faktury w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, przelewem na konto na rachunku bankowym wskazanym na fakturze VAT.

Ofertę wraz z ceną jednostkową netto i brutto za miesiąc realizacji usługi prosimy przesłać pocztą na adres:

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy,
ul. Niecała 2
, 00-098 Warszawa,

faksem na numer: 022 443 14 40 lub pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: erahman@um.warszawa.pl

Do 10.05.2013 roku do godziny 10:00

Załączniki

  1. 1.
    Pobierz