Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot wsparcia w przygotowaniu szkoleń z obsługi komputera

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 26 lutego 2013 - 15:02, kmirgos

W ramach projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Warszawie”.


Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Warszawie” - Działanie 3: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
– eInclusion” Osi Priorytetowej 8: „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG).

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

Zadanie dotyczy wsparcia przy przygotowaniu szkoleń stacjonarnych dla uczestników projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Warszawie”
i polega na :

 

 1. Bieżącym kontakcie z uczestnikami projektu - udzielanie (m.in. telefonicznie, mailowo, osobiście) informacji w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkoleń stacjonarnych;
 2. Prowadzeniu korespondencji z uczestnikami projektu (wysyłka/przyjmowanie korespondencji oraz jej rejestracja w systemach informatycznych Urzędu m.st. Warszawy);
 3. Przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia procesu podpisywania umów uczestnictwa i wydawania sprzętu komputerowego;
 4. Wsparciu pracowników Urzędu m.st. Warszawy przy procesie podpisywania umów uczestnictwa i wydawania sprzętu komputerowego;
 5. Współpracy z Wykonawcą projektu, w zakresie przygotowania i organizacji  szkoleń stacjonarnych dla uczestników projektu;
 6. Weryfikacji zgodności przekazanego sprzętu komputerowego na stan Biura Pomocy
  i Projektów Społecznych;
 7. Współpracy przy przygotowaniu treści umowy uczestnictwa oraz pozostałych dokumentów projektowych;
 8. Przygotowaniu dla Komitetu Sterującego i Biura Pomocy i Projektów Społecznych bieżących informacji w zakresie realizacji szkoleń stacjonarnych uczestników projektu;
 9. Wykonywaniu innych zadań powierzonych przez Dyrektora Biura Pomocy i Projektów Społecznych nie ujętych w powyższym zakresie zadań, a wynikających ze specyfiki organizacji i realizacji szkoleń stacjonarnych uczestników projektu.

 

Do realizacji Zadania planuje się zaangażowanie 3 osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia.

Termin realizacji zamówienia:

Zadanie – od 11 marca do 31 maja 2013 r.;

 

Planowana jest dwustopniowa procedura oceny złożonych ofert :

 

Etap I - ocena pod kątem zaproponowanej ceny,

Etap II - rozmowa kwalifikacyjna,

 

Kryteria oceny ofert :

 

 1. Cena  - 50 % (maksymalnie 50 punktów)
 2. Rozmowa kwalifikacyjna – 50% (maksymalnie 50 punktów)

 

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy:

Realizacja szkoleń stacjonarnych uczestników projektu planowana jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

 

 

Wymagania niezbędne:

- udokumentowane doświadczenie w pracy w administracji publicznej;

-udokumentowane  doświadczenie we współpracy z osobami niepełnosprawnymi;

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

- niekaralność za przestępstwa umyślne;

 

Wymagania pożądane:

- wykształcenie wyższe;

- znajomość wytycznych Instytucji Pośredniczącej dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 8.3 POIG;

- doświadczenie przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE;

- umiejętność pracy w zespole, dokładność, dobra organizacja i koordynacja pracy,

- znajomość środowiska osób niepełnosprawnych;

- dyspozycyjność w okresie realizacji zadania.

 

Oferta powinna zawierać wycenę brutto kwoty za wykonanie Zadania wraz z jej miesięcznym podziałem tj. za marzec, kwiecień, maj.

 

Do oferty należy dołączyć:

-  CV;

- dokumenty potwierdzające doświadczenie w pracy w administracji publicznej;

- dokumenty potwierdzające doświadczenie we współpracy z osobami niepełnosprawnymi;

- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

- oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Dopuszcza się możliwość przesunięcia terminu realizacji zadania wymienionego
w przedmiocie Zapytania Ofertowego związanego z realizacją prac prowadzonych w toku realizacji projektu.

Dopuszcza się możliwość zapytania uzupełniającego.

.

Ofertę prosimy przesłać do:

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych, ul. Niecała 2, pok. 22 lub 24:

fax numer: +48224431442, lub pocztą elektroniczną na adres: mswiderski@um.warszawa.pl
do dnia 01.03. 2013 r. do godz. 14.00.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: przeciwdzialanie.wsparcie_przy_przygotowaniu_szkolen.pdf, file size: 82.79 KB)
  Pobierz