Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. wsparcia zaangażowania społecznego seniorów w związku z realizacją przez m.st. Warszawa programu Warszawa Przyjazna Seniorom

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 22 grudnia 2017 - 11:42, rkadej

Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

1. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:

Zaangażowanie osoby do wsparcia zaangażowania społecznego seniorów w związku z realizacją przez m.st. Warszawa programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020.

Zaangażowanie społeczne i obywatelskie seniorów wpisuje się w obszar działań programu Warszawa Przyjazna Seniorom, w ramach Celu 1 – Zwiększenie aktywności społecznej, w zakresie celu technicznego C.T. 1.1 Identyfikacja i wsparcie lokalnych liderów wśród seniorów.

2.   WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zakres zadań:

Zaangażowana osoba będzie odpowiedzialna za wsparcie aktywności społecznej seniorów w zakresie rozwoju i wzmacniania:

Ø  działalności rad seniorów w Warszawie,

Ø  wolontariatu senioralnego i dla seniorów,

Ø  liderów lokalnych 60+

Do realizacji zadań należeć będzie:

·         diagnoza aktywności i identyfikacja działań stanowiących istotne elementy wsparcia społecznej seniorów

·         opracowanie i wdrożenie usystematyzowanej  koncepcji rozwoju aktywności społecznej seniorów na rzecz społeczności lokalnych,

·         bieżąca współpraca z Warszawską Radą Seniorów oraz radami seniorów w dzielnicach m.st. Warszawy, w tym przy funkcjonowaniu strony www.wrs.waw.pl

·         nadzór i współpraca  przy funkcjonowaniu platformy internetowej dla wolontariuszy www.zalogujpomagaj.um.warszawa.pl,

·         nadzór i współpraca przy realizacji projektów wspierających rozwój wolontariatu seniorów i dla seniorów,

·         realizacja działań informacyjno-promocyjnych o działaniach z obszaru aktywności społecznej seniorów (np. redagowanie strony internetowej www.senioralna.um.warszawa.pl , organizacja i udział w wydarzeniach promocyjnych, udzielanie informacji o projekcie),

·         przygotowywanie aplikacji projektowych w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na realizację działań zwiększających aktywność społeczną  oraz udział w realizacji projektów, które otrzymały finansowanie,

·         współpraca z organizacjami, instytucjami i podmiotami w zakresie rozwoju zaangażowania społecznego seniorów,

·         prowadzenie dokumentacji w zakresie powierzonych obowiązków,

·         opracowanie monitoringu i sprawozdawczości z realizacji zadań,

·         współpraca z pracownikami Zespołu Realizacji Polityki Senioralnej.

 

3.       WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Wymagania minimalne (Tabela nr 1 w Załączniku nr 1):

-        bardzo dobra znajomość pakietu MS Office i obsługi komputera,

-        pełna dyspozycyjność w okresie realizacji projektu,

-        wyższe wykształcenie (minimum licencjackie).

 

4.       KRYTERIA OCENY  OFERTY:

I etap

Weryfikacja formalna

II etap

Rozmowa kwalifikacyjna – 100 % w tym:

-     doświadczenie w realizacji działań w projektach społecznych – 20% wartości oceny (max. 20 pkt.) – Tabela nr 2 w Załączniku nr 1,

(Liczba punktów: realizacja działań w 1 projekcie społecznym – 10 pkt., realizacja działań w 2 i większej liczbie projektów społecznych – 20 pkt.),

-     doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi – 10 % wartości oceny (max. 10 pkt.) – Tabela nr 3 w Załączniku nr 1,

(Liczba punktów: brak doświadczenia – 0 pkt., posiadanie doświadczenia we współpracy z 1 organizacją pozarządową – 5 pkt., posiadanie doświadczenia we współpracy z 2 lub więcej  organizacjami pozarządowymi – 10 pkt.).

-     doświadczenie w pracy z osobami starszymi – 30% wartości oceny (max. 30 pkt.) – Tabela nr 4 w Załączniku nr 1,

(Liczba punktów: mniej niż 1 rok lub 1 rok doświadczenia – 10 pkt., 2-letnie doświadczenie – 20 pkt., 3-letnie doświadczenie i większe – 30 pkt.)

-     wiedza w zakresie polityki społecznej oraz działań m.st. Warszawy na rzecz osób starszych – 10% wartości oceny (max. 10 pkt.),

5.       TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy  do 14 grudnia 2018  r.

 

6.       TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.       Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, odręcznie podpisane CV z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz list motywacyjny.

2.       Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie rkadej@um.warszawa.pl  do  dnia 28 grudnia 2017r. do  godz. 16.00.

 

7.       INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

a.       Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową.

b.       Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

c.       Dopuszcza się możliwość stosowania zamówienia uzupełniającego w wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego.

d.       Wykonawca jest związany z ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_wsparcie_aktywnosci_spolecznej_i_obywatelskiej_2018.pdf, file size: 976.9 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz oferty
  (plik: zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego.docx, file size: 23.59 KB)
  Pobierz