Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

zapytanie ofertowe dot. wstępnej koncepcji Systemu Poradnictwa Rodzinnego

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 29 października 2014 - 13:01, agryszka

W związku z realizacją Programu Wspierania Rodziny w m.st. Warszawie na lata 2013-2015 Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy zaprasza do złożenia oferty na niżej opisany przedmiot zamówienia:


1. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:
Opracowanie wstępnej koncepcji systemu poradnictwa rodzinnego w m.st. Warszawie zgodnie z Programem Wspierania Rodziny w m.st. Warszawie na lata 2013-2015 (przyjętego uchwałą Nr LXXI/1846/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 listopada 2013 r.), zwanego dalej Programem z wykorzystaniem informacji dot. różnych form wspierania rodziny oraz dotychczasowych działań. Przy opracowywaniu należy uwzględnić dokumenty strategiczne m.st. Warszawa: Społeczna Strategia Warszawy – Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2020, Program „Rodzina” na lata 2010-2020, Program Wspierania Rodziny w m.st. Warszawie na lata 2013-2015.

2.   WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Celem zamówienia jest opracowanie wstępnej koncepcji Systemu Poradnictwa Rodzinnego (SPR) w m.st. Warszawie, zawierającego przynajmniej poszczególne elementy:

 • definicję poradnictwa rodzinnego,
 • mapę problemów funkcjonowania rodziny,
 • mapę celów związanych z niesieniem pomocy rodzinom, w tym określeniem celów poradnictwa rodzinnego,
 • ocenę dotychczasowej struktury systemu poradnictwa rodzinnego w oparciu o analizę SWOT,
 • katalog i priorytetyzację problemów występujących w ramach SPR,
 • katalog celów stawianych przed SPR,
 • katalog potencjalnych odbiorców/adresatów poradnictwa rodzinnego,
 • katalog działań do realizacji w ramach SPR,
 • opis optymalnej struktury instytucjonalnej (publicznej i niepublicznej) SPR w m.st. Warszawie,
 • umiejscowienie SPR w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia,
 • monitoring systemu.

Zlecenie obejmuje przygotowanie wstępnej koncepcji kompletnej i spójnej w płaszczyznach:

 • organizacyjnej i merytorycznej – z uwzględnieniem w szczególności istniejących zasobów instytucjonalnych i kadrowych m.st. Warszawy oraz organizacji pozarządowych,
 • formalno-prawnej – w oparciu o istniejący stan prawny, ze wskazaniem uregulowań niezbędnych do podjęcia przez organy m.st. Warszawy.

Opracowanie wstępnej koncepcji SPR powinno uwzględniać:

 • określenie spójnego systemu opartego na współpracy,
 • organizację i monitorowanie poradnictwa rodzinnego,
 • przepływ informacji o dostępności usług,
 • rekomendacje do doskonalenia realizatorów np. szkolenia indywidualne i systemowe, wymianę doświadczeń.

Koncepcja zostanie przygotowana w oparciu o:

 • analizę zasobów poradnictwa rodzinnego realizowanego na terenie m.st. Warszawy oraz analizę danych zastanych m.in. informacja dotycząca świadczenia poradnictwa rodzinnego dla mieszkańców m.st. Warszawy,
 • konsultacje z przedstawicielami: m.st. Warszawy, jednostek realizujących poradnictwo rodzinne,
 • przygotowane i poprowadzone warsztat/warsztaty dla podmiotów świadczących poradnictwo rodzinne w szczególności przedstawicieli dzielnic i komisji dialogu społecznego, Zamawiający zapewni salę i zaprosi uczestników spotkania,
 • udział Wykonawcy w konsultacjach nad koncepcją systemu.

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem ludzkim do wykonania niniejszego zamówienia:
a) W zakresie doświadczenia Wykonawca wykaże, że przeprowadził co najmniej 3 badania z zakresu polityki społecznej dla podmiotów publicznych (załącznik nr 1, tabela nr 1).
b) W zakresie potencjału ludzkiego Wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej 2 osobami, z których każda udokumentuje doświadczenie w przeprowadzeniu analiz programów społecznych, dokumentów strategicznych oraz załączonym i podpisanym CV (zawierającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych) wykazanych osób (załącznik nr 1, tabela nr 2).

4. KRYTERIA OCENY  OFERTY: 

 • cena: 50% (oferta najniższa cenowo otrzyma 50 pkt),
 • doświadczenie Wykonawcy 50% (maksymalnie 50 pkt)

Oceniając doświadczenie oferenta będzie brane pod uwagę:

 • Doświadczenie Wykonawcy w opracowaniu dokumentów strategicznych/programów z zakresu polityki społecznej (za każdy wskazany dokument oferent otrzyma 2 pkt, maksymalnie za spełnienie przedmiotowego kryterium otrzyma 40 pkt) (załącznik nr 1, tabela nr 3).
 • Doświadczenie w wykorzystaniu w praktyce opracowanych przez osoby zaangażowane w realizację zamówienia  badań społecznych, dokumentów strategicznych/programów z zakresu polityki społecznej (za każde wykazane działanie oferent otrzyma 2 pkt, maksymalnie za spełnienie przedmiotowego kryterium otrzyma 10 pkt) (załącznik nr 1, tabela nr 4).

Usługi podlegające ocenie warunków przystąpienia do zapytania ofertowego tabela nr 1 nie mogą powielać się z usługami podlegającymi ocenie punktowej tabela nr 3.

5. TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: od momentu podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2014 r.
6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 – Załącznik do zapytania ofertowego.
 2. Podpisane CV realizatorów zamówienia (zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych).

Ofertę należy: wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie tj. mpajer@um.warszawa.pl do  dnia 4 listopada do godz. 16.00.

7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
a. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.
b. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia nastąpi nie później niż 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.
c. Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
d. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy.
e. Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.
f. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego w wysokości do 50% szacowanej wartości zamówienia podstawowego.

 

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_29_10_2014.pdf.pdf, file size: 344.73 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
  (plik: zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy_29.10.2014.doc, file size: 88 KB)
  Pobierz