Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. wykonania opracowania „Standardy dostępności dla Miasta Stołecznego Warszawy”

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 29 maja 2015 - 8:25, psliwowski

.


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

1. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowania „Standardy dostępności dla Miasta Stołecznego Warszawy”, (wytycznych dla projektantów i uzgadniających, dotyczących barier
i ułatwień w korzystaniu z przestrzeni publicznej, w szczególności przez osoby
z niepełnosprawnościami na terenie m.st. Warszawy) obejmującego wykonanie:

1. raportu z analizy materiałów, opracowań (będących aktualnie w posiadaniu m.st. Warszawy) oraz aktów prawnych i innych dokumentów dotyczących projektowania uniwersalnego,  przeprowadzonej pod kątem identyfikacji zagadnień nieobjętych powyższymi, w zakresie zagadnień wymienionych w pkt 1, 2, 3, 3a), 3b), 3c);
2. wersji roboczej „Standardów dostępności dla Miasta Stołecznego Warszawy”;
3. raportu z przeprowadzonych konsultacji instytucjonalnych i społecznych;
4. wersji ostatecznej „Standardów dostępności dla Miasta Stołecznego Warszawy”, uwzględniającą uwagi/zalecenia wynikające z ww. konsultacji w zakresie przedmiotu zamówienia.

Opracowanie „Standardy dostępności dla Miasta Stołecznego Warszawy” powinno obejmować:

1. ciągi piesze - chodniki:
• sposób organizacji ruchu pieszego
• hierarchizacja ciągów pieszych
• jednoznaczne trasowanie
• podział chodnika na strefy z wyznaczeniem trasy wolnej od przeszkód
• wjazdy na posesje
• wprowadzenie nawierzchni dotykowych (pasów prowadząco–informacyjnych oraz pasów ostrzegawczych/pola uwagi),
• różnopoziomowe rozwiązania na ciągach pieszych (pochylnie, windy – ich miejsca zastosowania, możliwe parametry)
• wygrodzenia słupkowe
• mała architektura - meble uliczne: ławki, kioski, wiaty, tablice i słupy informacyjne
i reklamowe, tablice MSI, znaki drogowe, latarnie, kosze na śmieci, donice
z roślinnością, instalacje artystyczne, ewentualnie tymczasowe ogródki kawiarniane    i ich ogrodzenia oraz kioski
• odwodnienie ciągów pieszych
• oświetlenie ciągów pieszych
• instalacje techniczne w ciągach pieszych i pod nimi
• rozgraniczenie ciągów pieszych i rowerowych, rozwiązania na ciągach pieszo - rowerowych
2. przejścia dla pieszych
• wyrównanie poziomów między chodnikiem i jezdnią
• przejścia z sygnalizacją świetlną
• sygnalizacja akustyczna
3. przystanki komunikacji zbiorowej – ogólnie
• standardy dostępności
• ogólne wymagania dotyczące małej architektury
• standardy informacji
• oznaczenie dróg dojścia
3a) przystanki autobusowe
  - kwestia stosowania zatok przystankowych
  - wymiary strefy oczekiwania
  - zabudowa obszaru przystanku
  - stosowanie nawierzchni dotykowych
  - oznakowanie i systemy informacji
3b) przystanki tramwajowe
  - kwestia stosowania przystanków z obsługą z pasa ruchu
  - wymiary strefy oczekiwania
  - zabudowa obszaru przystanku
  - stosowanie nawierzchni dotykowych
  - oznakowanie i systemy informacji
3c) przystanki autobusowo – tramwajowe
- kwestia stosowania przystanków z obsługą z pasa ruchu
  - wymiary strefy oczekiwania
  - zabudowa obszaru przystanku
  - stosowanie nawierzchni dotykowych
  - oznakowanie i systemy informacji
3d) stacje metra
- integracja stacji z otoczeniem i innymi obiektami komunikacyjnymi
- projekt organizacji ruchu pieszego w obszarze stacji i towarzyszącym
- nawierzchnie i standardy wykończenia
- windy
- zagospodarowanie peronów i ciągów komunikacyjnych w obrębie stacji
- oznakowanie i systemy informacji
- mała architektura
4. tymczasowa organizacja ruchu
• zasady wyznaczania przejść dla pieszych
• zawężanie ciągów komunikacyjnych
• zasady informowania o utrudnieniach
5. miejsca parkingowe:
• oznakowanie
• wskaźnik liczby miejsc dla osób z niepełnosprawnościami
• obniżenie poziomu chodnika i krawężników do poziomu jezdni
• parkomaty
• parkingi Parkuj i Jedź
6. tereny rekreacyjne:
• parki, skwery
• plaże i kąpieliska miejskie
• place zabaw
• siłownie plenerowe
7. informacja uniwersalna
• zastosowanie piktogramów
• kwestie kolorystyki i liternictwa
• wersje językowe

Zamawiający zastrzega sobie, iż w wyniku przeprowadzonego raportu, powyższy spis zagadnień może  ulec zmianie.

Celem opracowania „Standardów dostępności dla Miasta Stołecznego Warszawy” jest uporządkowanie i poprawa obecnego stanu prawno-przestrzennego, już na etapie wczesnego projektowania.
Stosowanie przyjętych w opracowaniu rozwiązań ma zapobiegać wykonywaniu wielu inwestycji
w sposób nieprzyjazny m.in. osobom: z niepełnosprawnościami, z ograniczoną mobilnością
i percepcją.

2.   WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Do zakresu czynności w szczególności należeć będzie:
1. przeprowadzenie analizy materiałów, opracowań (będących aktualnie w posiadaniu m.st. Warszawy) pod kątem identyfikacji zagadnień nieobjętych ww. opracowaniami oraz aktów prawnych i innych dokumentów dotyczących projektowania uniwersalnego:
- transportu rowerowego - wprowadzone zarządzeniem nr 5523/2010 z dnia 18.11.2010 r., umieszczone na stronie:
http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/zarzadzenia_uchwaly/default.htm
- standardów transportu pieszego - przewidziane przez Biuro Drogownictwa i Komunikacji do wprowadzenia zarządzeniem, umieszczone na stronie: 
https://pliki.um.warszawa.pl/public.php?service=files&t=0b6f952d5f5958c5e48e73170178b084

2. wykonanie raportu z ww. analizy, 
3. opracowanie wersji roboczej wytycznych dla projektantów i uzgadniających dotyczących barier i ułatwień w korzystaniu z przestrzeni publicznej na terenie m.st. Warszawy, w zakresie przedmiotu zamówienia.
Opracowane materiały w powyższym zakresie muszą być spójnie z materiałami będącymi aktualnie w posiadaniu m.st. Warszawy, tj. dotyczącymi:
- transportu rowerowego - wprowadzone zarządzeniem nr 5523/2010 z dnia 18.11.2010 r., umieszczone na stronie:
http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/zarzadzenia_uchwaly/default.htm
- standardów transportu pieszego - przewidziane przez Biuro Drogownictwa i Komunikacji do wprowadzenia zarządzeniem, umieszczone na stronie:
https://pliki.um.warszawa.pl/public.php?service=files&t=0b6f952d5f5958c5e48e73170178b084
- przy zachowaniu zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.
Standardy dostępności oprócz formy opisowej powinny zawierać załączniki w postaci rysunków, schematów, zdjęć oraz wybranych przykładów (w technice czarno - białej
i kolorowej w zależności od potrzeb) wykonane w formie papierowej oraz zamieszczone
(w formacie PDF oraz WORD i/lub EXCEL lub innym pozwalającym na edycję) na nośnikach elektronicznych  (płyty CD/DVD).
4. przeprowadzenie konsultacji instytucjonalnych (m.in. z komórkami i jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy, Tramwajami Warszawskimi Sp. z o.o., Metrem Warszawskim Sp. z o.o., Zarządem Transportu Miejskiego, Zarządem Dróg Miejskich           w Warszawie, Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, Polskimi Liniami Lotniczymi) oraz społecznych,
5. wykonanie raportu z ww. konsultacji,
6. wykonanie wersji ostatecznej opracowania „Standardy dostępności dla Miasta Stołecznego Warszawy”, uwzględniającej uwagi/zalecenia wynikające z  ww. konsultacji, w zakresie przedmiotu zamówienia

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
Do zapytania ofertowego mogą przystąpić Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1. posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie zasad dostosowywania dróg, ciągów pieszych,  obiektów służących do obsługi transportu publicznego (kołowego i szynowego) oraz obiektów małej architektury występujących w przestrzeni publicznej, dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami,

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek, jeżeli wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, był autorem ( współautorem) min. dwóch:
 publikacji (opracowań, artykułów, badań) – opublikowanych w czasopismach branżowych, bądź
 publikacji jak wyżej w wydaniach książkowych w wersji papierowej, o nakładzie min. 1000 egzemplarzy, posiadających nadany numer ISBN, bądź
 ekspertyz lub projektów – wykonanych na potrzeby innych podmiotów
dotyczących zasad projektowania uniwersalnego w zakresie przedmiotu zamówienia, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Wykaz publikacji (opracowań, artykułów, badań), ekspertyz i projektów, potwierdzających doświadczenie Oferenta, należy przedstawić w tabeli nr 1, znajdującej się w formularzu ofertowym.
Powyższe wymagania tj. wiedzę i doświadczenie w zakresie zasad dostosowywania dla potrzeb osób
z niepełnosprawnościami dróg, ciągów pieszych, obiektów służących do obsługi transportu publicznego (kołowego i szynowego) oraz obiektów małej architektury występujących w przestrzeni publicznej,  można wykazać jako doświadczenie Oferenta (jako firmy lub instytucji) lub jako doświadczenie osób wchodzących w skład zespołu przewidzianego do realizacji przedmiotu zamówienia, wymienionych w tabeli nr 2 , znajdującej się w formularzu ofertowym.

W przypadku osób nie będących pracownikami stałymi Oferenta, należy dołączyć oświadczenie
o gotowości podjęcia współpracy w przedmiocie zamówienia i/lub przekazaniu doświadczenia Oferentowi na realizację przedmiotu zamówienia.
2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi wyższe wykształcenie techniczne w zakresie architektury/ zagospodarowania przestrzennego oraz inżynierii komunikacyjnej/drogownictwa. Wykaz osób przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia należy przedstawić w tabeli nr 2, znajdującej się w formularzu ofertowym.
Ocena spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Oferenta nw. oświadczeń i dokumentów. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że w/w warunki Oferent spełnia.

4. KRYTERIA OCENY  OFERTY:
Oferty zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów:
- cena: 50%  - max. 50 pkt.  
- posiadane doświadczenie: 50% - max. 50 pkt.
Doświadczenie będzie punktowane na podstawie liczby publikacji (opracowań, artykułów, badań), ekspertyz lub projektów, wykazanych w tabeli nr 1 znajdującej się w formularzu ofertowym, po 5 punktów za każdą, z zastrzeżeniem, że za pierwsze 2 publikacje, które są warunkiem koniecznym rozpatrywania Oferty, nie zostaną przyznane żadne punkty. Maksymalna ilość punktów, jaką może otrzymać Oferent wynosi 50 – za 10 dodatkowych pozycji wykazanych w tabeli. 
Wykazane w tabeli publikacje, ekspertyzy lub projekty nie mogą się powielać.
Łączna uzyskana ilość punktów będzie obliczona na podstawie wzoru:
C=C1+C2
Gdzie:
C1 = cena oferty najniższej/ceny oferty ocenianej *100 pkt.*50%
C2= Σ punktów za publikacje, ekspertyzy, projekty.
5. TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: 30 listopada 2015 r.
6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, oraz inne wymagane załączniki.
2. Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie:
elipinska@um.warszawa.pl do  dnia 18 czerwca 2015 r.

7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
a. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.
b. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.
c. Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
d. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy
e. Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty
f. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w wysokości do 50% szacowanej wartości zamówienia podstawowego.
g. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
h. Dokładny harmonogram współpracy zostanie ustalony z Wykonawcą po wyborze oferty.
i. Możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą.
j. Zamawiający zastrzega sobie:
1. W ramach wynagrodzenia Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wyników prac bez ograniczeń, co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy,
w szczególności w zakresie poniższych pól eksploatacji:
1)utrwalanie, kopiowanie, wprowadzanie do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych;
2)publiczna prezentacja (również na ekranie), w tym podczas seminariów i konferencji;
3)wykorzystywanie w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audiowizualnych i komputerowych;
4)korzystanie z dzieła w całości lub w części oraz jego łączenie z innymi dziełami, opracowywanie poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnianie, modyfikację, tłumaczenie na różne języki, publikację i rozpowszechnianie w całości lub w części.
2. W ramach wynagrodzenia Wykonawca przeniesie na Zamawiającego prawo do wyrażania zgody na wykonywanie praw zależnych do wyników prac, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3. Z chwilą podpisania protokołu odbioru, Zamawiający nabędzie własność wszystkich egzemplarzy, na których wyniki prac zostały utrwalone.

Załączniki

 1. 1.
  zapytanie
  (plik: skonicac28415052809120.pdf, file size: 2481.05 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  załącznik do zapytania
  (plik: 2_zal.do_zapyt.ofert_._ostat._proj.uniwerslane.doc, file size: 52 KB)
  Pobierz