Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. wykonania projektu graficznego i produkcji 2 roll-upów

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 3 listopada 2017 - 9:39, kparnicka

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na wykonanie projektu graficznego i produkcję 2 roll-upów.


1.   OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:  

1.  Wykonanie projektu graficznego i produkcja 2 roll-upów:  

1.1.1  roll-up na tle białym,  zawierający: 

          - Hasło: Warszawska Rada Seniorów    

- adres internetowy www.wrs.waw.pl       

           - wzór graficzny Warszawskiej Rady Seniorów (wzór 1 do niniejszego zapytania)

1.1.2  roll-up na tle białym, zwierający:

- hasło: Warszawa Miasto Przyjazne Seniorom oraz logotyp (wzór 2 do niniejszego zapytania)

- adres internetowy www.senioralna.um.warszawa.pl

- zdjęcie (wzór 3 do niniejszego zapytania)

Projekt graficzny zgodny z katalogiem systemu identyfikacji wizualnej m.st. Warszawy do pobrania na stronie: http://symbole.um.warszawa.pl/katalog-siw-mst-warszawy

   2.         Parametry techniczne roll-upa: 
- rozmiar 85 cm x 200 cm
- konstrukcja wykonana z aluminium 
- torba transportowa z paskiem naramiennym
- mechanizm napinający
- składany maszt aluminiowy

   3.    Wymagania techniczne i technologiczne wykonania oznakowania

1. Nadruk na roll-up jednostronny, kolorowy (4+0).
2. Nadruk winien być odporny na zmienne warunki atmosferyczne (nie może pękać i zmieniać barwy).
3. Wykonane i dostarczone przez Wykonawcę roll-up nie mogą różnić się od wcześniej opracowanego i przekazanego projektu graficznego.

2.  WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

   1. Projekt roll-upów wymaga akceptacji zamawiającego.

   2. Dostawa wraz z wniesieniem 2 roll-upów na adres wskazany przez Zamawiającego na  terenie m.st. Warszawy.

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO: nie dotyczy

4.  KRYTERIA OCENY OFERTY:  cena: 100 %

5.  TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA:

1 etap - wykonanie projektu i przedstawienie wzoru do akceptacji drogą elektroniczną w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy/Zamówienia;

2 etap – produkcja i dostarczenie przedmiotu zamówienia na wskazany przez Zamawiającego adres w terminie 7 dni od dnia akceptacji projektu. 

6.  TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.   Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz inne wymagane załączniki.

2.    Ofertę należy:

           - złożyć w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2, 00- 098 Warszawa,

            albo

- wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie mborys@um.warszawa.pl

 

do dnia 9 listopada 2017 r. do  godz. 14:00.

 

7.  INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

a.     W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.

b.   Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / Zamówieniem.

c.     Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

d.     Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy.

e.      Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty.

f.       Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: skonica284e17110310240.pdf, file size: 130.2 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz oferty
  (plik: zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego.docx, file size: 17.78 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Wzór 1
  (plik: wzor_1.doc, file size: 51.5 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Wzór 2
  (plik: wzor_2.doc, file size: 121 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Wzór 3
  (plik: wzor_3.docx, file size: 373.53 KB)
  Pobierz